Sınıf Öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Görev Verilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf öğretmenlerine destekleme ve y...

Sipariş Formları Damga Vergisine Tabi mi?

Davacı şirket ile, müşterileri arasında düzenlenen, mahiyet...

İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden Alınanların Özlük Hakları

İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden Alınanların Özlük Hakla...

2019 Mayıs İlave Tediyesi Ne Zaman ve Ne Kadar Ödenecek?

2019 Mayıs İlave Tediyesi Ne Zaman ve Ne Kadar Ödenecek? 201...

23 Nisan Haftası Memurlar 4 Gün İzin Alıp 5 Gün İzin Yapacaklar

23 Nisan Haftası Memurlar Kaç Gün İzin Alacaklar? Bilindiği...

ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİR...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usu...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değiş...

İletişim Başkanlığı Hakkında Kararnamede Değişiklik Yapıldı

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARA...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

Defter İbrazı İçin Verilen Süre Beklenmeden Takdire Sevk Edilirse Re’sen Tarh Nedeni Oluşur mu?

Defter ve belge ibrazı için verilen süre beklenmeksizin daha önceki bir tarihte takdire sevk işleminin gerçekleştir...

Sınıf Öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Görev Verilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf öğretmenlerine destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilip verilemeyeceğinin t...

PERSONEL MEVZUATI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı.  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca be...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Ya...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Soruşturma İzni Verilmesi Kararının Gerekçeli Olması Gerektiği

Danıştay Birinci Dairesi, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı mad...

Yüksek Disiplin Kurulunda Tespit Edilen Fiil İçin Ayrıca Disiplin Soruşturması Yapılmalı mı?

Danıştay, davacının işlediği kabul edilerek cezalandırılmasına dayanak alınan eylemi yönünden ayrıca bir soruşturma...

MALİYE MEVZUATI

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği

Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan...

Harcama Yetkilisi Üst Yönetici Sayıştayın Tespit Ettiği Kamu Zararını Silebilir mi?

Harcama Yetkilisi Üst Yönetici Sayıştayın Tespit Ettiği Kamu Zararını Silebilir mi? Sayıştay Başkanlığı tarafından...

MAAŞ

Sürekli Görevle Yurtdışına Görevlendirilen Personele Ödenecek Aylıklar Hakkında Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 895 Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İliş...

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memur...