Üniversite Döner Sermeye İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti-I

Üniversite Döner Sermeye İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti-I
125×125

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ*

Fatih ÜNAL**

COOPERATION TAX OBLIGATION OF UNIVERSITY REVOLVING CAPITAL ENTERPRISES

*  Makalenin Kabul Edildiği Tarih: 19.12.2018

**    Selçuk  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Kamu  Hukuku  Anabilim  Dalı  Kamu

Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZ

Yükseköğretimin amacı, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmektir. Yükseköğretim üniversiteler vasıtası ile yapılmaktadır. Üniversitelerde uygulamalı eğitim sonucunda oluşan atıl kapasiteyi değerlendirmek ve vb. amaçlar ile Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri kurulmaktadır.

Kurumlar  Vergisi  Mevzuatı  ile,  Üniversite  Döner  Sermaye İşletmeleri’nin faaliyetlerinin hangi şartlarda iktisadi kamu kuruşu oluşturup kurumlar vergisi mükellefi olacakları ve hangi şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacakları belirlenmiştir.

Çalışma kapsamında Yükseköğretim ve Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri hakkında bilgi verilerek, işletmelerinin hangi faaliyetlerinin işletme bünyesinde iktisadi kamu kuruluşunu oluşturup, işletmeleri kurumlar vergisi mükellefi yapacağını, hangi faaliyetlerinin işletmeleri kurumlar vergisinden muaf olacağı, ilgili mevzuat hükümleri, Danıştay kararları ve vergi idaresi özelgeleri hükümlerine göre açıklanmaya çalışılacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim, Üniversite, Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, İktisadi Kamu Kuruluşu, Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti ve Muaflığı.

GİRİŞ

Üniversitelerin akademik birimlerine bağlı olarak ve bilimsel amaçlarla kurulan döner sermaye işletmeleri çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler. Faaliyet alanlarının çeşitliliğine ve genişliğine bağlı olarak bu  işletmeler  tarafından  gerçekleştirilen  mal  ve  hizmet  teslimleri  de  çok çeşitli olabilmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun1  1. maddesi ile iktisadî kamu kuruluşları kurumlar vergisinin konusuna dahil edilmiş, Kanunun 2. maddesi ile iktisadî kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefi olduğu hüküm altına alınmış ve kanun 4. maddesi hükmüne göre de bazı faaliyetleri yapan iktisadî kamu kuruluşları kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Uygulamada üniversite döner sermaye işletmelerinin hangi durumda kurumlar vergisi mükellefi olacakları hangi durumda kurumlar vergisinden muaf olacaklarına dair kamu idareleri ile vergi idaresi(2)  arasında uyuşmazlıklar çıkmakta ve vergi idaresi işletmelerin (3)    bazı faaliyetlerinden dolayı işletmeyi kurumlar vergisi mükellefi yaparak işletme adına kurumlar vergisi  tarh  etmekte  ve  cezalar  kesmektedir.  Bu  nedenle  işletmelerin kurumlar vergisi karşısındaki durumlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Çalışmamızda Yükseköğretim ve Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri hakkında  bilgi  verilerek,  işletmelerinin  hangi  faaliyetlerinin  işletme bünyesinde iktisadi kamu kuruluşunu oluşturup, işletmeleri kurumlar vergisi mükellefi yapacağını, hangi faaliyetlerinin işletmeleri kurumlar vergisinden muaf olacağı, ilgili mevzuat hükümleri, Danıştay kararları ve vergi idaresi özelgeleri hükümlerine göre açıklanmıştır.

I. YÜKSEKÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

A. YÜKSEKÖĞRETİM

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın4 130’ uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim -öğretim, bilimsel araştırma, yayın  ve  danışmanlık  yapmak,  ülkeye  ve  insanlığa  hizmet  etmek  üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanun la kurulur.” hükmüne yer verilmiştir. Anayasa’da belirtildiği üzere, üniversitelerin kurulma amacı ve esas görevi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmektir.

Anayasa’nın 130.  maddesi(5) hükmü gereği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (YK) (6) çıkarılmıştır. YK ile, yükseköğretimin amaç ve ilkeleri belirlenmiş ve yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim – öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları  düzenlenmiş,  yükseköğretim  ve  yükseköğretimin  kapsadığı birimler    tanımlanmıştır.    Yükseköğretim;    “ milli   eğitim   sistemi   içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümüdür.” (M. 3-1.a) Yükseköğretim Kurumları ise; “Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın  ve  kazanç  amacına  yönelik  olmamak  şartı  ile  vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.” (M. 3-1.c) şeklinde tanımlanmıştır. Yükseköğretim kurumları; üniversiteler (7) ile    yüksek teknoloji   enstitüleri(8)     ve   bunların   bünyesinde   yer   alan   fakülteler (9) enstitüler(10), yüksekokullar(11), konservatuvarlar(12), araştırma ve uygulama merkezleri (13)  ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek  yüksekokulları(14)   ile  bir  üniversite  veya  yüksek  teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır (15)(16)

YK’nın 12.maddesinde Yükseköğretim Kurumları’nın görevleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır.

a. Çağdaş uygarlık ve eğitim – öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda,  ülkenin     ihtiyacı     olan     dallarda     ve     sayıda     insangücü yetiştirmek,

c.   Türk   toplumunun   yaşam   düzeyini   yükseltici   ve   kamu   oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f. Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h.  Eğitim  teknolojisini  üretmek,  geliştirmek,  kullanmak, yaygınlaştırmak,

ı.   Yükseköğretimin   uygulamalı   yapılmasına   ait   eğitim   –   öğretim esaslarını  geliştirmek,  döner  sermaye  işletmelerini  kurmak,  verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

B. ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

Döner sermaye işletmeleri, atıl kapasitenin kullanılması, kamuya ek gelir sağlanması, mal ve hizmet üreterek piyasadaki beli bir talebi karşılamak amacıyla   kurulmuştur(17).   5018   sayılı   Kamu   Malî   Yönetimi   ve   Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden çıkarılan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nde(18)    Döner Sermayeyi “Genel yönetim  kapsamındaki  kamu  idarelerine  kanunlarla  verilen  asli  ve  sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi”(19), İşletmeyi ise, “(b) bendi uyarınca verilen sermayenin tahsis amacını gerçekleştirmek üzere kurulan döner sermaye işletmelerini”(20) şeklinde tanımlamıştır.

Yükseköğretim kurumlarının görevlerinden(21) birisi de döner sermaye işletmeleri kurmak olarak sayılmış ve aynı Kanun’da(22) üniversite döner sermaye işletmelerinin kuruluşuna ilişkin usul belirlenmiştir. Döner sermaye işletmelerinin tüzel kişilikleri olmayıp, işletmeler ait oldukları kamu kurumlarının tüzel kişiliklerine bağlıdırlar(23). Üniversiteler, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetleri, döner sermaye işletmeleri üzerinden gelire dönüştürerek, elde edilen gelir, gelirin elde edildiği birimlerin ihtiyaçlarında kullanılmaktadır(24). Döner  sermaye  gelirlerinin  nerelere  harcanması  gerektiği  ilgili  mevzuatta düzenlenmiştir (25). İşletme aylık gelirinin (gayrisafi hasılatının(26)) % 1 oranındaki gayrisafi hasılatın genel bütçeye aktarılacağı, işletme gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde 5’i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için üniversitenin ilgili bütçe kalemine aktarılacağı, işletme gelirlerinin asgari yüzde 35’i, tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumlarının, asgari yüzde 30’u ziraat ve veteriner fakülteleri,  sivil  havacılık  yüksekokulu,  sürekli  eğitim  merkezleri  ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumlarının, asgari yüzde 15’i ise, diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için harcanacağı, yasal kesintilerden sonra geriye kalan gelirlerden ise işletmeye fiilen katkısı olan personele katkı payı oranında personele ödeme yapılır(27).

Üniversitelerde genellikle döner sermaye işletmeleri eğitim-öğretimi uygulamalı da veren Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastaneleri, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu vb. birimlere bağlı kurulmaktadır(28).

YK ile Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, gelir ve giderleri, sermaye limitleri ile işletmelerin yönetimine ilişkin esas ve usuller Vergi Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle   belirleneceği   hüküm   altına   alınmıştır(29).   Kanun   hükmüne istinaden Yükseköğretim Kurulu tarafından “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun  58’nci  Maddesine  Göre  Döner  Sermaye  İşletmelerinin Kurulmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik(30)”  çıkarılmıştır. Yönetmelik, üniversite döner sermaye işletmelerinin faaliyette bulunabilecekleri alanların sınırlarını çizmiş ve Döner sermaye işletmelerinin yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması  gerektiğini,  İşletmelerin;  Bilimsel  görüş  vermek,  proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler yapmak, Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak, Üniversite ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene   ve   tedavisi   yapmak   ve   bunlarla   ilgili   tahlil   ve   araştırmaları yürütmek, Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak  amaçlarından biri  veya  birkaçına  yönelik  faaliyette  bulunması gerektiğini ve döner sermaye işletmeleri, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim   ile   bunlara   katkıda   bulunan   uygulamayı   ön   planda   tutması gerektiğini hüküm altına almıştır(31).

Üniversitelerde  uygulamalı  eğitim  sonrası  ortaya  çıkan  üretim  ve hizmet atıl kapasite oluşturmaktadır. Oluşan bu atıl kapasite işletmeler vasıtası  ile  değerlendirilerek  Üniversitelerin  esas  görevi  olan  eğitim  ve öğretim faaliyetinin vergitinin bir kısmını Genel bütçeden kaynak almadan uygulamalı eğitim sonrası oluşan atıl kapasitenin gelire dönüştürülmesi ile karşılanmaktadır. Böylece, Genel bütçenin yükü biraz azaltılmaktadır.

Dipnotlar:

1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Kanun, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx” adresinden bakılabilir.

2    Vergi idaresi dar ve geniş anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda vergi idaresi Vergi bakanlığı ve taşra teşkilatından oluşmakta, geniş anlamda vergi idaresi ise, dar anlamda vergi idaresine ilaveten Bakanlar Kurulundan oluşmaktadır. ÜSTÜN Ümit Süleyman: Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 2006, s. 7-8. Çalışmamız da dar anlamda vergi idaresi zikredilmektedir; Ayrıca vergi idaresi için bakınız. ŞİŞMAN Gülden: Sayıştay  Yargısında  Vergi  Alacağı  Açısından  Kamu  Zararı  5018  Sayılı  Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 Sayılı Sayıştay Kanununa Göre, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017, s. 198-214. (Not: Bakanlar Kurulunun Anayasanın 73/4. maddesinde “Vergi, resim, harç  ve  benzeri mali  yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle  oranlarına  ilişkin  hükümlerinde  kanunun  belirttiği  yukarı  ve  aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak” yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazede yayımlanmıştır; 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 217 ve devamı maddelerince Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı olmuş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teşkilat ve  görevleri  belirlenmiştir.  Kararname  10.07.2018  tarih  ve  30474  sayılı  ResmiGazete’de yayımlanmıştır.)

3  Makalemizin  ileriki  bölümlerinde  Üniversite  Döner  Sermaye  İşletmesi  “İşletme”olarak anılacaktır.

4  Bu  Anayasa,  Kurucu  Meclis  tarafından  2709  kanun  numarası  ile  18.10.1982’de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20.10.1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanmış;  7.11.1982’de  halkoylamasına  sunulduktan  sonra 9.11.1982 tarihli ve 17863 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yeniden yayımlanmıştır. Anayasa’nın güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx” adresinden bakılabilir.

5 Anayasa’nın 130. maddesinin 9. fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev,  yetki ve sorumlulukları üniversiteler  üzerinde  Devletin  gözetim  ve  denetim  hakkını  kullanma  usulleri öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

6 Kanun, 06.11.1982 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx” adresinden bakılabilir.

7 Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.d)

8 Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim – öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.c.2)

9  Fakülte:  Yüksek  düzeyde  eğitim  –  öğretim,  bilimsel  araştırma  ve  yayın  yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.e)

10     Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.f)

11  Yüksekokul:  Belirli  bir  mesleğe  yönelik  eğitim  öğretime  ağırlık  veren  bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.g)

12  Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.h)

13 Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim – öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.j)

14  Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur. (YK; m: 3-1.ı)

15 Vakıf meslek yüksekokulu: Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulmuş bulunan ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda belirli mesleğe yönelik yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. (Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 7) İlgili Yönetmelik 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

16 BARUTÇU Yusuf Nusret: Türk Hukukunda Yükseköğretimin Vergilendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Eylül 2015, s. 5.

17 TÜRKHAN  Sergül:  Kamu  Kesiminde Döner  Sermaye  İşletmelerinin Yeri  ve  Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2009, s.30;  YENİGÜN  Tekin:  Kamu  Mali  Yönetimi  Kapsamında  Üniversite Döner  Sermaye İşletmelerinin  Yeniden  Yapılandırılması  ve   Bir   Model  Önerisi,   Afyon   Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Afyonkarahisar, Haziran 2011, s.27-28,

18  Yönetmelik,  01.05.2007  tarih  ve  26509  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanmıştır. Yönetmeliğin güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx” adresinden bakılabilir.

19 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmelik, Madde 3-1.b.

20 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmelik, Madde 3-1.h.

21 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde:12-1.ı.

22  Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir. Kurulacak döner sermaye işletmesinin başlangıç sermayesine ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlanabilir. (YK; m: 58-a.1.)

23 HANOĞLU Mahmut: Üniversitelerde Döner Sermaye İşletmeleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Erzincan Üniversitesi Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan, 2017, s. 9.

24  GÜMÜŞ Mustafa: Üniversite Hastaneleri ve Döner Sermaye Sistemlerinin İşleyişi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2006, s. 42.

25 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde:58; 5234 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde:1/1. Kanun, 21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx” adresinden bakılabilir.

26  Aylık Gayrisafi Hasılatın Tanımı: Genel bütçeye aktarılacak miktarlara esas olan aylık gayrisafi hasılat, tahsil edilmiş olsun veya olmasın bir ay içinde tahakkuk eden; -Her türlü mal satış hasılatı, Her türlü hizmet satış bedelleri, Faiz ve diğer gelirler, toplamından oluşmaktadır. Bu toplamdan hasılatın elde edilmesine ilişkin yapılan giderler ve vergiler ile daha önce ayrılıp Hazineye yatırılan tutarlar düşülmeyecektir. (17 Sıra Nolu Döner Sermaye İşlemleri Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği II.A/1. Tebliğ, 14.11.2003 tarih ve 24993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

27 HANOĞLU, s. 94-98.

28 HANOĞLU, s. 130 vd.

29 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde:58-j.

30 Yönetmelik,  05.07.1983  tarih  ve  18098  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanmıştır. Yönetmeliğin güncel haline “http://mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx” adresinden bakılabilir.

31 2547   Sayılı   Yükseköğretim  Kanunun  58’nci   Maddesine  Göre   Döner   Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Madde: 3.

Not: Makale Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, C. 1, S. 1, 2018, s. 81-106’de yayımlanmıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir