Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Kesilir mi?

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Kesilir mi?
125×125
Soru: ….Üniversitesinde görev yapıyorum. Üniversitemizin ihtiyaçlarının çoğunu Devlet Malzeme Ofisinden alıyoruz. Alımlarımız genelde yüksek meblağlı rakamlar. Bu rakamların Damga Vergileri de haliyle yüksek oluyor. DMO’nun resmi daire olması sebebiyle damga vergisi kesintisi yapıp yapmama noktasında tereddüt yaşıyoruz. Her ihtimale göre kesinti yapıyoruz ama doğru mu yapıyoruz bilemiyoruz.
Cevap: Öncelikle hangi belgelerin damga vergisi kesintisine tabi olduğu konusunu açıklayalım. Damga Vergisi Kanunu’nun 1 ‘inci maddesine göre, 488 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yer alan kağıtlar damga vergisi kanununa tabidir. Aynı maddede kağıt terimi ile neyin ifade edilmek istenildiği de açıklanmıştır. Damga Vergisi Kanunu uygulamasında kağıtlar teriminden, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler anlaşılacaktır.
Kurumlar 4734 sayılı yasanın 3-e bendi kapsamında DMO’dan alım yapacakları zaman satılma bedeli olarak açılan kredi tutarlarını DMO hesabına aktarmak için ödeme emri belgesi düzenlerler. 488 sayılı yasaya ekli 1 sayılı tablonun IV sayılı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.  Bu düzenlemeden, DMO’dan yapılan alım için düzenlenen belgenin damga vergisine tabi tutulacağı anlaşılmaktadır.
Söz konusu belgenin damga vergisine tabi olduğu kesinleştiğine göre DMO’ya gönderilen kredilerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklığa kavuşturulması gereken ikinci konu ise DMO’nun resmi daire sayılıp sayılmadığıdır.
Mezkur Kanun’un 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; Kanuna ekli II sayılı cetvelde ise resmi daireler arasında düzenlenen belgelerin damga vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.
Damga Vergisi Kanunu’nda  yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı söz konusu Kanunun 8 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye baktığımızda DMO’nun, Damga Vergisi Kanunun “resmi daire” tanımı içerisinde yer almadığı anlaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 488 sayılı yasaya göre resmi daire sayılan kamu kurumlarının, Devlet Malzeme Ofisinden yapılacakları alımlarda damga vergisinin kesintisi yapılması gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir