Defter İbrazı Süresi Dolmadan Vergi İnceleme Raporuna Dayanarak KDV İndirimlerinin Reddi Suretiyle Tarhiyat

Defter İbrazı Süresi Dolmadan Vergi İnceleme Raporuna Dayanarak KDV İndirimlerinin Reddi Suretiyle Tarhiyat

Defter ve belge ibraz yazısının tebliği üzerine davacıya tanınan 15 günlük ibraz süresi dolmadan düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Üçüncü Daire

Esas No : 2016/2644

Karar No : 2018/1220

Temyiz Eden : Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü

Vekili               :   Av. .

Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : Davacı adına 2008 yılına ilişkin yasal defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle yeniden oluşturulan beyan tablosu uyarınca 2008 yılının Şubat ila Eylül ve Aralık dönemleri için re’sen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendi ile mükerrer 355’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 27.5.2014 gün ve E:2013/2050, K2014/1501 sayılı kararıyla; davacıya 12.3.2013 tarihinde tebliğ edilen defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmesi amacıyla gönderilen 4.3.2013 gün ve 2956/21-15 sayılı yazının resmi mühürlü olmadığı, faks çıktısı olduğu, söz konusu defter belge isteme yazısının mühürlü örneğinin 3.4.2013 tarihinde tebliğ edildiği, dava konusu tarhiyat ve kesilen cezaların dayanağı vergi inceleme raporunun ise 8.4.2013 tarihli olduğu dikkate alındığında 3.4.2013 tarihinde tebliğ edilen defter ve belgeleri ibraz yazısına karşı davacıya tanınan 15 günlük süre bitmeden vergi inceleme raporunun tanzim edilmesi karşısında dava konusu tarhiyatta ve kesilen özel usulsüzlük cezalarında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle vergi ve cezalar kaldırılmıştır. Davalı idare tarafından, ilgili dönem defter belgelerinin davacıya 12.3.2013 tebliğ edilen yazıyla talep edilmesine karşın ek süre talep edilmeksizin, mücbir sebep ileri sürülmeksizin yasal süresinde incelemeye ibraz edilmemesi sebebiyle tüm indirimlerin reddi suretiyle salınan cezalı vergiler ile kesilen özel usulsüzlük cezalarının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi : …..

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 8.3.2018 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir