Vazife Aylığı Bağlanan Kişinin Bitirdiği Yükseköğretim Dikkate Alınarak İntibakı Yapılır mı?

Vazife Aylığı Bağlanan Kişinin Bitirdiği Yükseköğretim Dikkate Alınarak İntibakı Yapılır mı?
125×125

Danıştay Onbirinci Dairesi ,Siirt ili, Siirt 3. Kom. Tug. Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaparken gerçekleştirilen bir operasyonda  yaralanan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanan davacıya, dört yıllık yükseköğrenimi dikkate alınarak 12.07.2012 tarihli ve 2835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 75. maddesinin (h) bendi uyarınca intibak işleminin yapılması gerektiği yönünde karar verdi.

D A N I Ş T A Y Onbirinci Daire

Esas No : 2014/2229 Karar No : 2018/1654

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığı

Vekili                              :   Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : .

İstemin Özeti : Siirt 3. Kom. Tug. Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaparken 30.07.1996 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu yaralanan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanan davacının, dört yıllık yükseköğrenimi dikkate alınarak 12.07.2012 tarihli ve 2835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 75. maddesinin (h) bendi uyarınca intibakının yapılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açtığı davada; davalı idare tarafından 01.08.2012 tarihinden itibaren 6353 sayılı Kanunun 75. maddesinin (h) bendi uyarınca davacının lise mezuniyeti dikkate alınıp derece ve kademe intibakı yapılarak 5. derecenin 1. kademesine getirildiği, davacının daha önce 07.06.2004 tarihinde Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu ve mezuniyetinin derece ve kademe ilerlemesinde dikkate alınması istemi 5434 sayılı Kanunun 56. maddesine göre, sonradan eğitim durumu değişenler açısından uygulanamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmiş ise de, davacının durumunun 6353 sayılı Kanun ile 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinde yapılan değişiklikten yararlanmaya engel olmadığı, dolayısıyla davacının lise mezunu değil, dört yıllık yükseköğrenim mezunu olduğu dikkate alınması gerektiğinden aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.12.2013 tarihli ve E:2013/116; K:2013/1676 sayılı kararının; davalı idare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti  :  Savunma  verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : …….Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir