Taşeron İşçi İstediği Tarihte Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Taşeron İşçi İstediği Tarihte Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Taşeron İşçi İstediği Tarihte Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Kamuda ve özel sektörde işçi kadrolarında çalışan işçilerin yıllık izinlerine ilişkin düzenleme 4857 sayılı iş kanunu ile yapılmıştır.İlgili kanuna göre işçi olarak çalışanların yıllık izin süreleri aşağıda tabloda gösterildiği gibidir.

Kamuda ve Özel Sektörde İşçi Olarak Çalışanların Yıllık İzin Süreleri

Yıllık ücretli iznin, 4857 sayılı Kanunun 53. maddesinde gösterilen süreler içerisinde işveren tarafından sürekli bir şekilde kullandırılması zorunludur.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden

az olamaz. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır.Toplu sözleşmeye veya bireysel sözleşmeye konulan hükümlerle bu izin süreleri artırılabilir.Ancak bu izin sürelerinden daha aşağı izin süresi belirlenemez.

İşverinin İşçinin İzin Tarihlerini Belirleme Hakkı Var mıdır?

İşçinin yazılı olarak bildirdiği izin talebi işveren tarafından veya işyerinde izin vermeye yetkili olan birim kurum varsa onlar tarafından değerlendirilir.İşçinin izin istediği tarihler işveren tarafından iş yoğunluğu diğer işçilerin izin durumları v.b durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.İşverene yazılı olarak bildirilen izin kullanma talebi işverence yazılı olarak olumlu veya olumsuz olarak işçiye bildirilir.

4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

İlgili  yönetmeliğin “İzin Kullanma Dönemleri” başlıklı 5. maddesinde; “İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. İşveren işyerinde yürütülen işin nitelik ve özelliğine göre yıllık ücretli izinlerin belirli dönemlerde kullanılmasına ilişkin düzenleme yapabilir. Bu durum işverenin işyerini yönetim hakkından kaynaklanmaktadır. İşveren işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmasını engelleyemez ancak yıllık ücretli iznin hangi tarihte kullanılacağına ilişkin düzenleme yapabilir.

Yıllık İzne Ayrılan İşçilere Ödenecek Olan Ücret

İşverenlerin  yükümlülüklerinden biri  yıllık ücretli izin süresinde  izne ayrılan işçiye ücret ödenmesi hususudur. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde detaylı olarak anlatılmıştır. Ücretli izin yönetmeliğine göre  izin dönemine ait ücretin işçinin  izin başlangıcından önce ödenmesi zorunluluğudur.

Bu hak aslında işverenin işçiye vermekle zorunlu olduğu bir ödemeye karşılık gelen, yasayla korunmuş bir haktır. İlgili maddeye göre; “İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izne başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.”

Bununla birlikte izin dönemine denk gelen hafta tatili, resmi tatil, bayram gibi çalışılmayan günlerin ücreti çalışana ayrıca ödenmelidir. Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışan işçilere ise izin dönemine rastlayan ve çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenecektir.

İşçilerin Yıllık İzin Süresi Bölünebilir Mi?

Yıllık ücretli izin süreleri , işveren tarafından bölünemez. Ancak, 53. maddede öngörülen yıllık ücretli izin süreleri,tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. İlgili hükümden anlaşıldığı üzere işçi yıllık izninin  10 (on) gün kısmını  kesintisiz olarak kullandırılmalıdır.Geriye kalan izinler ise bölümler halinde kullanılabilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir