Sözleşmeli Personelin İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli Personelin İş Sonu Tazminatı
125×125

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4-B maddesi kapsamında görev yapan personelin sözleşmeleri feshedilebilmektedir. Fesih işlemi idare tarafından yapıldığı gibi personel tarafından da talep edilebilmektedir.

Sözleşmesini fesheden sözleşmeli personele mevzuatta belirtilen şartların oluşması halinde iş sonu tazminatı adı altında ödeme yapılmaktadır. Bu çalışmamızda sözleşmeli personele ödenen iş sonu tazminatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatı ile ilgili hüküm  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer almaktadır. Söz konusu esasların 7 inci maddesinde kimlere iş sonu tazminatı ödeneceğine dair düzenleme yer almaktadır.

Sözleşmeli statüde çalışmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma süresi 40 saatin altında bulunan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmez. Ancak Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmamaktadır. Bu iki grup dışında kalan ve kurumda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlara;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

-Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

– İlgilinin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

-İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi

– İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulması halinde iş sonu tazminatı ödenir.

Bu personele görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere kurumunda, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. İş sonu tazminatı hesabında bir yıldan artan süreler bulunabilir. Bu süreler için de,  tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

İş sonu tazminatının ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmamaktadır.  Aynı şekilde, iş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler de kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez.  Kişinin vefatı halinde iş sonu tazminatı mirasçılarına ödenir.

657 sayılı yasanın 4-b maddesi kapsamında çalışanların sözleşme koşullarına uymaması halinde sözleşmesi kurum tarafından feshedilir veya sözleşmesi yenilenmeyebilir. Çalışanlar da sözleşme esasları dışında herhangi bir sebeple sözleşmesini feshedebilir veya kurumla olan sözleşmesini yenilemeyebilir. Bu durumların vukuunda ise iş sonu tazminatı ödenmez.

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir