Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Yemek Bedeli 5 TL den Fazla Ödenebilir.

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Yemek Bedeli 5 TL den Fazla Ödenebilir.
125×125

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK kararnamenin 127 maddesi ile 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 23 ve 24 maddede yer alan düzenlemeler doğrultusunda taşeron şirketlerde çalışmakta olan taşeron işçiler kamu kurum ve kuruluşları ile belediye şirketlerine geçiş işlemleri yapılmıştır.Taşeron işçi iken kamu kurumlarına ve belediye ve özel idare şirketlerine geçişi yapılan işçilere ödenecek olan sosyal ve mali haklara ilişkin hükümler ise Çalışma Bakanlığınca 12.04.2018 tarihinde yayımlanan duyurularda açıklanmıştır.İlgili duyurularda yer alan yemek yardımı ile ilgili olarak “İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hüküm gereğince bireysel iş sözleşmesi veya kurumca yapılan şartnamede öngörülen yemek bedeli 5 TL nin üzerinde olan kadroya geçen taşeron işçilerin yemek bedelleri idarelerce düşürülerek 5 TL üzerinden ödenmeye başlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak çalışma bakanlığına sorulan soruya ilgili bakanlıkça verilen görüş yazısında “Kadroya geçmeden önce 5 TL den fazla yemek bedeli alan işçilere kadroya geçtikten sonra da eski yemek bedelleri üzerinden ödeme yapılması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.İlgili görüş yazısı yazımız ekindedir.

Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  696 sayılı KHK ile Sürekli veya Geçici İşçi Kadrolarına Geçen İşçilere Ödenecek Ücret ve Sosyal Haklar başlıklı illere gönderilen yazıda sosyal haklara ilişkin olarak “Ayrıca, kadroya geçen işçiler ile işverenliğimiz arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesi ile ekte yer alan düzenleme birlikte uygulanacak, aynı veya benzer ödemelerden yüksek olanı (işçi lehine olan hüküm) tercih edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Her iki Bakanlığın yazılarından anlaşılacağı üzere kadroya geçen işçilere ödenecek yemek bedelleri kadroya geçmeden önce 5 TL den fazla ise işçilere önceki yemek bedeli üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.Önceden alınan yemek bedeli yoksa veya 5 TL den az ise o zaman yemek bedeli 5 TL olarak ödenmelidir.

Çalışma Bakanlığının Yemek Bedeline İlişkin Görüş Yazısı 

Sosyal Haklara İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yazısı 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIML1

Sayı : 21525590-903.99-E.8307496 Konu : 696 sayılı KHK ile Sürekli veya Geçici İşçi Kadrolarına Geçen İşçilere Ödenecek Ücret ve Sosyal Haklar

İLGİ:696 sayılı KHK Çerçevesinde Kadroya Geçen Alt İşveren İşçilerinin Ücret ile Mali ve

Sosyal Haklarına İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi İnternet

Sitesinde Yayınlanan TİS konulu Duyuru.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Gcçici 23. madde kapsamında sürekli veya geçici işçi kadrolarına geçen alt işveren işçileri 02/04/2018 tarihi itibariyle göreve başlamışlardır.

Bakanlığımız teşkilatında kadroya geçen alt işveren işçilerine; 02/04/2018-31/10/2020 tarihleri arasında uygulanacak ücret ile mali ve sosyal hakların belirlenmesine esas ilgide kayıtlı duyurunun bir örneği uygulanmak üzere ekte gönderilmiş olup, belirtilen bu dönem itibariyle 696 sayılı KHK ve buna göre çıkarılan esas ve usuller ile ekte yer alan düzenlemeye göre işlem tesis edilecektir.

Buna göre. 02/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, günlük brüt çıplak ücretlerine %4 zam yapılacaktır. Müteakip altışar aylık dönemlerde ise düzenlemeye göre hareket edilecektir Ancak, kadroya geçmeden önce, 01/01/2018 tarihinden itibaren alt işveren tarafından veyahut başka bir şekilde ücretlerde herhangi bir artış yapılmış ise bu zam miktarı %4’ten mahsup edilmek suretiyle uygulanacaktır. 2018 yılına ait toplam 10 günlük ikramiye, 02/04/2018-31/12/2018 tarihleri arasına göre orantılı hesaplanarak uygulanacak, diğer ödeme ve kurallar ise 02 04/2018 tarihinden geçerli olacaktır. 02/04/2018-14 04/2018 tarihleri arası farkların en kısa sürede ödenmesi ve bu farklara ilişkin bildirgelerin ise cezalı duruma düşülmeyecek şekilde verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kadroya geçen işçiler ile işverenliğimiz arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesi ile ekte yer alan düzenleme birlikte uygulanacak, aynı veya benzer ödemelerden yüksek olanı (işçi lehine olan hüküm) tercih edilecektir.

Kadroya geçen alt işveren işçilerinden, yürürlük süresi halen devam eden Yüksek Hakem Kurulu Kararları veya toplu iş sözleşmeleri kapsamında çalışan işçiler ise. yararlandıkları sözleşmelerin süresi sona erinceye kadar yeni düzenlemeden yararlanamayacaklardır.

                                                                                                                        Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                                    Salih AYHAN

                                                                                                                                  Bakan a. Genel Müdür

Benzer yazılar

3 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir