Kadroya Geçen İşçiler 2018 Yılında Kaç Gün Üzerinden İlave Tediye Alacaklar

Kadroya Geçen İşçiler 2018 Yılında Kaç Gün Üzerinden İlave Tediye Alacaklar
125×125

Taşeron İşçiler 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Alacaklar

Sitemize gelen sorulardan ilave tediye konusunda taşeron işçi iken kadroya geçen işçiler arasında halen bir çok tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.İlgili konuları da çeşitli yazılarımızda açıklamaya çalışıyoruz.Bu yazımızda da sitemize yöneltilen bir soruya cevap vereceğiz.

Soru: 696 sayılı kanun ile taşeron işçi iken kadroya geçişimiz yapıldı.İşçilere ödenen ilave tediyelerin bizlere 39 gün üzerinden ödeneceği söylenmektedir.Ancak internette yapmış olduğumuz araştırmalarda ilave tediyenin işçiler için 52 gün olduğunu öğrendim.Bizim kurumumuz eksik ödememi yapıyor.Taşerondan kadroya geçen işçiler 39 günmü yoksa 52 gün mü ilave tediye alacaklar. 
Cevap:

Bilindiği üzere 6772 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ikinci fıkrasında; “Mezkür ilâve tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilâve tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükmün açıklamasını yapmamız gerekirse işyerinde çalışmakta olan işçiler ilave tediyeden ilgili yılda çalışmış oldukları gün sayısına göre faydalanmaktadırlar.

696 sayılı KHK ile kamuda taşeron işçi kadrosunda çalışmakta olan işçiler 2018 yılında 02.04.2018 tarihine kadar taşeron şirket işçisi olarak çalışmıştır.Bu tarihten sonra ise kamu işçisi olarak çalışmaya devam etmektedirler.Bu nedenle taşerondan kadroya geçen işçilere 2018 yılında ödenecek olan ilave tediyeler 2018 yılında kamuda işçi olarak geçirecekleri sürelere göre ödenmek zorundadır.

Konuya ilişkin olarak yazımız ekinde yer alan sayıştay başkanlığına ait kararda da ilgili hususa yönelik  açıklama yapılmıştır.Yapılan açıklamalar neticesinde taşerondan kadroya geçen işçiler 2018 yılına mahsus olmak üzere 39 gün üzerinden ilave tediye alacaklardır.2019 yılında ise 52 gün üzerinden ilave tediye ödemesi yapılacaktır.

10.1. 04.04.1985 Tarih ve 4492/1 Sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı

28.04.1985 tarih ve 18738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.04.1985 tarih ve 4492/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında ilâve tediye taksitlerinden bir ya da birkaçının ödenmesinden sonra işe girme veya taksitlerden bir bölümünün ödenmesinden önce işten ayrılma durumlarında ilâve tediyelerin nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin olarak şu hükümler yer almaktadır; “…6772 sayılı Kanun kapsamına giren işçilere, ilâve tediyelerin ilişkin bulunduğu yıla ait hizmet süreleriyle mütenasip şekilde ve en çok 52 günlük ücretleri miktarında hesaplanacak ilâve tediyelerinin Bakanlar Kurulunca saptanan tarihlerde ödenmesi gerekmektedir.

Kanunun kabul ettiği bu ilkeler uyarınca, işçinin, ödemelerin ilişkin bulunduğu yıla ait hizmet süreleri toplamının behemahal dikkate alınması ve ilâve tediyelerin hizmet süreleri ile orantılı şekilde hesaplanıp ödenmesi zorunluluğu bulunduğundan, ilâve tediye taksitlerinden bir ya da birkaçının ödenmesinden sonra işe girmenin veya taksitlerden bir bölümünün ödenmesinden önce işten ayrılmanın, ilâve tediyeye hak kazanma açısından işçiyi olumsuz yönde etkilememesi gerekir.

Hal böyle olunca, ilâve tediyelerin ilişkin bulunduğu yıl içinde herhangi bir tarihte işe giren işçinin yıl sonuna kadar çalışacağı varsayımı ile bulunacak hizmet süresinin esas alınması ve bir tam yıl (365 gün) çalışan işçiye 52 günlük ücreti tutarında ödemede bulunulacağından, yukarıda belirtilen biçimde hizmet süresi saptanan işçiye kaç günlük ücreti tutarında ilâve tediye yapılacağının orantı yoluyla hesaplanıp ödenmesi icabetmektedir. Eğer, bu işçi yılın bitiminden önce işten ayrılacak olursa, işe giriş tarihi ile ayrılış tarihi arasındaki hizmet süresine göre yeniden bir değerlendirme yapılması ve yukarıda açıklanan yönteme göre yapılacak hesaplama sonunda ileride ödenecek ilâve tediye taksitlerinden bir alacağı ortaya çıkarsa bu alacağının verilmesi, işten ayrıldığı tarihe nazaran fazla ödeme yapıldıysa, bu miktarın geri alınmaması gerekmektedir.”

Benzer yazılar

2 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir