Geçici Görev Yolluğu Alan İşçiye Ayrıca Yemek Parası Ödenebilir mi?

Geçici Görev Yolluğu Alan İşçiye Ayrıca Yemek Parası Ödenebilir mi?

Geçici Görev Yolluğu Alan Taşeron İşçiye Ayrıca Yemek Parası Ödenebilir mi?

696 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrolarına geçen taşeron işçilere yapılacak olan yemek yardımının tutarına ilişkin düzenleme Çalışma Bakanlığınca yayımlanan duyuru ile belirlenmiştir.

İlgili duyuruda “İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili düzenleme göre işçilerin fiilen çalıştıkları her bir gün için 5 TL yemek ücreti alma hakları bulunmaktadır.

Bunun yanında işçi olarak görev yapan kişilerin kurumlarınca memuriyet mahallerinin dışındaki bir iş için görevlendirilmeleri durumunda ise kendilerine 6245 sayılı harcırah kanununun ilgili maddelerinde yer alan düzenlemelere göre geçici görev yolluğu ödenmektedir.

İşçilerin geçici görevli oldukları ve kendilerine geçici görev yolluğu ödenen günler için ayrıca toplu sözleşme hükümlerine göre yemek parası ödenip ödenmeyeceği işçilerce merak edilmektedir.Çoğu idare geçici görev yolluğunun geçici görevdeki iaşe ve yemek giderlerine karşılık verilmiş olması nedeniyle ayrıca işçiye yemek parası verilmesinin mükerrer ödeme neden olacağı nedeniyle geçici görev yolluğu alan işçilerin harcırah alınan günlerdeki yemek paralarını kesmekte ve ödememektedirler.

Yapılan İşlemin doğru olup olmadığı hususunu daha önce Kamu Denetçiliği Kurumunca verilen tavsiye kararında yer alan belgeler çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım.

Kamu Denetçiliği Kurumunun  2018/3298 başvuru nolu ve 14/09/2018 karar tarihli tavsiye kararında özetle :

“Sağlık Bakanlığında  ambulans şoförü olarak görev yapan memur kendisine geçici görev yolluğu ödenen günlerde görev yaptığı günlerde kendisine ödenmesi gereken tayin bedelinin (yiyecek bedelinin) tarafına ödenmediği için Kamu Denetçiliği kurumuna başvuru yapmıştır.Konuya ilişkin olarak Kamu Denetçiliği Kurumunca Sağlık  Bakanlığından bilgi talep edilmiş ve İlgili Bakanlığınca Kamu denetçiliği kurumuna verilen  cevabi yazıda geçici görev yolluğunun ödenme amacının memurun geçici görev mahallinde zorunlu ve iaşe giderlerinin karşılanması olduğu  bu nedenle geçici görev yolluğu alan memura ayrıca tayin bedeli ödenmediği bildirilmiştir.

Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumunca aynı husus hakkında Maliye Bakanlığından bilgi talep edilmiş ve  konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderilen  18/05/2018 tarihli ve 4172 sayılı yazıda özetle :

Ayrıca, gerek 6245 sayılı Kanunda gerekse 2155 sayılı Kanunda, memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle gönderilenlere, toplu sözleşme veya diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yemek yardımı yapılması veya tayın bedeli ödenmesi halinde, söz konusu kişilere gündelik ödenmeyeceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı,

Bu itibarla, Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan ve yemek hizmetinden  yararlandırılmayan personele tayın bedeli ödenmesine yönelik toplu sözleşme
hükümlerine dayanarak yapılan uygulama neticesinde, yiyecek yardımına karşılık tayın bedeli ödendiği gerekçesiyle, genel bir yazıyla 6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre hesaplanan gündeliğin ödenmemesinin mevzuata ve anılan Kanun hükmünün amacına uygun olmadığının değerlendirildiği, ifadelerine yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığınca verilen görüşte toplu sözleşme hükümlerine göre verilen yemek bedeli ile harcırah kanununa göre verilen geçici görev yolluğu bedellerinin birbirinden farkı mevzuatlara göre ödendiği ve her iki mevzuatta da geçici görev yolluğu alanlara ayrıca yemek bedeli ödenmeyeceği hususunda bir düzenlemenin olmadığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak işçilere ödenen yemek bedellerine ilişkinde benzer durum geçerlidir.İşçi geçici görevli olduğu günde toplu sözleşme hükümlerine göre yemek bedeli ödenmesi  için gerekli olan fiilen çalışma şartını yerine getirmektedir.

Bundan dolayı işçiye  geçici görevli olduğu günde hem geçici görev yolluğu hemde yemek bedeli ödenmesinde bir sakınca olmadığı düşünülmektedir.

Kadroya Geçen İşçilere Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir