Engelli Personel Danıştay Kararı

Engelli Personel Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY İkinci Daire
Esas No : 2016/3556
Karar No : 2016/5812
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü
Vekili : Av. …
İsteğin Özeti : Ordu İdare Mahkemesince verilen 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı
kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi
uyarınca temyizen incelenmesi isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi: Bahadır Demir
Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının
yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:
Dava; Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde Sayman olarak
görev yapan davacının, rotasyon kapsamında Giresun Bölge Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar
Orman İşletme Müdürlüğü emrine atanmasına dair 16/04/2015 gün ve 339 sayılı işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.
Ordu İdare Mahkemesinin 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararıyla; kamu
hizmetinin sunulmasında devamlılığın esas olduğu, aynı yerde görev yapan personel hakkında
rotasyon işleminin uygulanarak kamu hizmetinin daha etkin hale getirilmesinin esas olduğu, diğer
taraftan davacının Giresun il merkezinde veya Dereli ilçesinde engellilik durumunun tedavisine ilişkin
bir hizmet almadığı da dikkate alındığında; davacının, Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama
ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hizmet bölgelerinde çalışabilecekleri süre başlıklı
10. maddesinde belirtilen 7 yıl hizmet süresini doldurduğu görülmekle, rotasyon kapsamında tesis
edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı; usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek
bozulmasını istemektedir.
Anayasa’nın 10. maddesinde; Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri
ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı kuralına yer
verilmiştir.
25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 3. maddesinde; ilgili mevzuatına göre
alman sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurların
engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği,
bu kapsamdaki taleplerin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro
imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı, memurun kendisinin veya birlikte
yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer
değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra
kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olmasının esas olduğu, engellilik durumu
devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yerinin değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.
13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel
Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ‘Hizmet
bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler’ başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde;
Saymanların aynı müdürlükte 7 yıldan fazla çalışamayacakları kurala bağlanmış, 17. maddesinin 4.
fıkrasında ise, zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde
bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine
yerleşemeyen personelin atamalarının, kurulca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılacağı
kurak getirilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 30/01/2007- 16/04/2015 tarihleri arasında olmak üzere
yaklaşık 8 yıl Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde sayman
olarak görev yaptığı, aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla süreyle görev yapmış
olması nedeniyle zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamına alındığı, bu kapsamda tercihleri alman
davacının sırasıyla halen görev yaptığı Dereli Orman İşletme Müdürlüğü, Giresun Orman İşletme
Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere üç hizmet
birimine atanmayı tercih ettiği, tercihleri arasında yer almayan Şebinkarahisar Orman İşletme
Müdürlüğü emrine atandığı anlaşılmaktadır.
Davacının %60 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğu, Anayasanın 10. maddesinde, engelliler
hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilkenin düzenlendiği ve bu ilkenin hayata geçirilmesi
için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe Engellilik
Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlıklı Ek 3. maddenin eklendiği göz önüne alındığında; davacının
Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10.
maddesi kapsamında rotasyona tabi tutulmasına ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme
kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesince verilen
29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin l/b fıkrası
uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda
belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye
gönderilmesine, kullanılmayan 48,10 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ
tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13/12/2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İndir (PDF, 212KB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir