Bulgaristan’dan Göç Eden Memurların Emeklilik İşlemlerinde Hangi Hükümler Dikkate Alınmalı?

Bulgaristan’dan Göç Eden Memurların Emeklilik İşlemlerinde Hangi Hükümler Dikkate Alınmalı?
125×125

Bulgaristan’da çalıştıktan sonra zorunlu göç neticesinde Türk vatandaşlığına geçerek; 657 sayılı Yasa’ya tabi memur statüsünde görev yapan davacının, Bulgaristan’da çalıştığı sürelerin, emeklilik intibakında değerlendirilmesinde; 657 sayılı Yasa’nın Ek Geçici 2. ve 59. maddelerinin yanı sıra, 5434 sayılı Yasa’nın Ek 16. maddesinin de dikkate alınması hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onbirinci Daire

Esas No: 2013/5525 Karar No : 2018/375

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Bulgaristan’da hemşire olarak çalıştıktan sonra zorunlu göç neticesinde Türk vatandaşlığına geçerek; 657 sayılı Yasa’ya tabi memur statüsünde, hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, Bulgaristan’da çalıştığı sürelerin, emeklilik intibakında değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin, 12.10.2008 tarihli 59260083 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 657 sayılı Yasa’nın Ek Geçici 2. ve 59. maddeleri uyarınca davacının Bulgaristan’da geçen çalışma sürelerinin intibakında değerlendirilmesi gerekirken aksi )rönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, Mahkeme kararının hukuka ayları olduğu ileri sürülmekte ve temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 08.05.2008 tarihli ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile eklenen “5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 4. maddesinin 1. ve 5. fıkraları uyarınca bu Yasa’yla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil olmak üzere uygulanmasına devam olunan; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 16. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında “Aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emeklilik keseneklerine, Personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem, derece ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarı esas alınır.

İki yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, ikinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Türk vatandaşlığına geçmeden önce Bulgaristan’da iki yıl yükseköğrenime denk sayılan Kırjali Yarı Yüksek Tıp Enstitüsü mezunu hemşire olarak çalıştığı, 1989 yılında Türk vatandaşlığına geçtiği ve 657 sayılı Yasa’ya tabi olarak çalışmaya başladığı, kazanılmış hak aylık derecesi; 1. derecenin 4. kademesinde iken, 17.08.2009 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı, ancak davalı idarece 2. derecenin 2. kademesi ve 1600 ek gösterge üzerinden emekli edildiği, 14.09.2009 tarihli dilekçeyle davalı idareye başvurarak Bulgaristan’daki 7 yıl, 6 ay, 3 gün hizmetinin emeldi intibakında da değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının Bulgaristan’da çalıştığı ve 657 sayılı Yasa’nın Ek Geçici 2. ve 59. maddeleri uyarınca, kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin, 5434 sayılı Yasa’nın Ek 16. maddesi de dikkate alınmak suretiyle emeldi intibakında değerlendirilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde, bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir