7103 Sayılı Yasayla Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler

7103 Sayılı Yasayla Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler
125×125

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla bir çok konuda düzenleme yapıldı. Yapılan değişikliklerden birisi  de bireysel emeklilik sistemiyle alakalıdır.

Bir süredir bireysel emeklilik sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde adımlar atılacağı konuyla ilgili en yetkili kişilerce dile getirilmekteydi. Özellikle sistemden cayma oranının tahmin edilenin üzerinde çıkması bu değişikliğe zemin hazırlamış oldu.

7103 sayılı yasada yapılan değişiklikle;

– Bireysel emeklilik sistemine dahi edilen personel bu husus kendisine bildirildiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde sistemden cayma hakkına sahipti. Yasaya eklenen yeni hüküm ile Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 3 katına kadar çıkarma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu alacağı kararla sistemden cayma süresini 6 aya kadar çıkartabilecek.

-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2’inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konu fıkrada bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanının işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bireysel emeklilik kapsamında bir plan varsa çalışanın önceki birikiminin yeni iş yerindeki sözleşmeye aktarılacağı, yeni iş yerinde bireysel emeklilik planı yoksa kişiye seçimlik hak sunmaktaydı. Kişi isterse bireysel emeklilik sözleşmesine devam ediyor isterse sözleşmeyi sonlandırabiliyordu.

-Bir diğer değişiklik ise 4632 sayılı yasanın ek 2 inci maddesinin 7 inci fıkrasındadır. Yapılan değişiklikle yedinci fıkraya ilaveler yapılmıştır. Yapılan değişiklikle Hazine Müsteşarının bağlı olduğu Bakana sisteme dahil olan kişiye ödenen Devlet katkısı üzerinde çeşitli tasarruflar yapma yetkisi tanınmıştır. Buna göre, kişilere sağlanan Devlet katkısı olarak taahhüt edilen tutarların nemalandırılmasına ve ek 1 inci maddede belirtilen hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca 4632 sayılı kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının nemalandırılmasına, bin Türk lirası tutarındaki ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

7103 Sayılı yasada yer alan düzenlemenin tam metni aşağıda yer almaktadır.

MADDE 45- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süreyi üç katma kadar artırmaya Bakanlar Kumlu yetkilidir.”

“Bakan, belirleyeceği esaslar dâhilinde, bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, taahhüt olarak hesaplanan bu tutarların nemalandırılmasına ve ek 1 inci maddede belirtilen hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının nemalandırılmasına, bin Türk lirası tutarındaki ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu Kanun uyarınca yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir