4 D li Kamu İşçilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenir mi?

4 D li Kamu İşçilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenir mi?

Belediye ve Özel İdarede Çalışan İşçilere Sosyal Denge Tazminatı Ödenir mi?

Bilindiği üzere belediyelerde ve özel idare müdürlüklerinde çalışan memurlara her ay maaşları ile birlikte sendika ile sosyal denge sözleşmesi yapılması şartı ile belli tutarlarda sosyal denge tazminatı ödemesi yapılmaktadır.İlgili belediye ve özel idare müdürlüklerinde gerek sürekli işçi gerekse geçici işçi veya şirketler bünyesinde çalışan işçilerin sosyal denge ödemesinden faydalanıp faydalanmayacağı işçiler arasında merak konusu olmaktadır.Konuyu yasal mevzuatı ile birlikte açıklamaya çalışalım.

Özel idare müdürlükleri ile belediye de görev yapan memurlara ödenecek olan sosyal denge tazminatına ilişkin açıklamalarda bulunmaya çalışalım.

Kamuda Kimlere Sosyal Denge Tazminatı Ödenir ?

Sosyal Denge Tazminatından belediyeler, bağlı kuruluşları ve il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen ve 4688 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu görevlisi tanımı kapsamına giren çalışanların tamamının yapılacak sözleşme hükümlerinden yararlandırılması gerekmektedir.

Buna göre, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin  ödemeden yararlandırılması gerekecektir. Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilecektir.

Kamuda Çalışan İşçiler Sosyal Denge Tazminatı Açısından 4688 Kanun Kapsamında mıdır?

Hangi çalışanların 4688 sayılı kanun kapsamında olduğu ilgili kanunun  kapsam başlıklı 2. maddesinde açıklanmıştır.İlgili madde de” Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da bunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarındaişçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanun maddesinde yer alan hükme göre kamu da çalışan işçiler 4688 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı işçilere sosyal denge tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir