Üniversitelerde Çalışan Sözleşmelilerin Sağlık Bakanlığına Atama İşlemi Hakkında Görüş

Üniversitelerde Çalışan Sözleşmelilerin Sağlık Bakanlığına Atama İşlemi Hakkında Görüş
125×125

DPB, üniversitelerde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin Sağlık Bakanlığı kadrolarına atamalarının yapılabilmesi için yapılması gereken işlemler hakkında görüş yayımladı.

 

TC.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 24547073-045.00-E.7013

Konu : Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesi Hakkında Görüş Talebi                  25.10.2018

SAĞLIK BAKANLIĞINA

İlgi : 17/10/2018 tarihli vc 762190I3-929-E.7314 sayılı yazı.

KPSS-2018/4 vc KPSS-2018/5 sonuçlarına göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen ancak üniversite hastaneleri bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 uncu maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları tespit edilen kişilerin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerini yenilemeyeceklerine ilişkin olarak halen çalıştıktan kuruma dilekçe vermeleri halinde, 2019 Ocak ayında Bakanlığınıza atamalarının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere. 657 sayılı Kanunun “İstihdam şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının B) bendinde. “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kanunlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel /pozisyonlarında istihdam edilemezler…” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 4 ündı maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 1 inci maddesinde, “……Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.. ” hükmü,

Ek 6 nci maddesinde ise, “…Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir… “hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli personelin mezkur Esaslarda belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren hır yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup; bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşme suresinin tamamlanmasını müteakip kendi istekleri ile sözleşmeleri yenilenmeyen kişiler ise bir yıllık bekleme süresine tabii olmayacaktır. Ancak, sözleşmeli personelin bir ay önceden “haber vermek” koşuluyla tek taraflı feshedebileceği hüküm altına alınmakla birlikte bunun nasıl olacağına ilişkin mezkur Esaslar’da bir belirleme yapılmamıştır.

Diğer taraftan. 28/11/1983 tarihli ve 17926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde. “Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin l inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12. 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9 ncu maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır… ” hükmü yer almakta olup; kurumları ile ilgili resmi ve şahsı işlerinden dolayı müracaat hakkına sahip olan personelin müracaatını yazılı veya sözlü yapabileceği, yazılı müracaatların maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

İdari işlemlerde “yazılı bildirimin” önemi literatürdede tartışılmış olup bu özellikle bireyin hak ve menfaatlerin ihlal eden idari işlemlere karşı dava açma hakkının kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. İdari davalarda dava açma hakkının kullanılabilmesi için tanınmış olan 60 günlük sürenin kısa olması, bu sürenin doktrinde daha önemlisi Danıştay içtihatları ile hak düşürücü nitelikte kabul edilmesi, bu sürenin başlangıcında esas alınan “idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı'” kuralına, kişilerin haklarının ve çıkarlarının korunması açısından ayrıca bir önem kazandırdığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, KPSS-20I8/4 ve KPSS-2018/5 sonuçlarına göre Bakanlığınız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen ancak üniversite hastaneleri bünyesinde 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları tespit edilen kişilerin, sözleşme sürelerinin bitiminde sözleşmelerini yenilemeyeceklerine ilişkin süresi içinde yazılı olarak halen çalıştıkları kurumlara beyan etmeleri halinde, 2019 Ocak ayında Bakanlığınıza atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir