Tıbbi Kötü Uygulamalarda Zorunlu Mali Sigorta Yaptırılması

Tıbbi Kötü Uygulamalarda Zorunlu Mali Sigorta Yaptırılması
125×125

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin, diş tabiplerinin ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, mesleki faaliyetleri sırasında kötü uygulamaları nedeniyle zararlar oluşabilmektedir. Hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında kötü uygulamaları nedeniyle oluşacak zararlar sebebiyle sigorta yaptırmaları gerekmektedir.

Tıbbi kötü uygulamalara karşı zorunlu mali sigorta yaptırılması  2010 yılında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen bir madde ile mevzuatımıza girmiştir. Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirleneceği ilgili hukuki düzenlemeye istinaden, 21/07/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazetede Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Zorunlu mali sigorta yaptırması gerekenler kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olarak görev yapanlardır. Diğer sağlık personeli bu kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar da mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu kişiler, kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Sigorta yaptırılması zorunlu olup bu konuda takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Bu sigorta priminin yarısı zorunlu mali sigorta yaptırmak zorunda olanlar tarafından ödenir. Diğer yarısı ise döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir. Sigorta priminin yarısının kişiye geri ödenebilmesi için sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin kurum ibrazı gerekir. Kurum geri ödemeyi belgelerin ibrazından sonra en geç otuz gün içinde yapmalıdır.

Özel sektörde çalışanlar için durum farklıdır. Özel sektör çalışanları için sigorta kurum tarafından yaptırılır. Sigorta bedelinin yarısı ise kişinin maaşına yansıtılır. Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda, sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin kurum katkısına karşılık gelen kısmı sigorta ettiren tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşuna ödenir. Ödemenin 30 gün içinde yapılması gerekir.

Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan sigorta ettirenin, kurum katkı yükümlüsünü değiştirecek şekilde iş değişikliği yapması durumunda, sigorta sözleşmesi sona erdirilmemişse, değişiklik tarihinden sonraki günlere ait primdeki kurum katkısı sigorta ettiren tarafından ilgili kuruma geri ödenir. Bu ödeme de 30 gün içinde yapılır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda ise sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin sigortalının katkısına karşılık gelen kısmı  sigorta ettiren tarafından sigortalıya ödenir. Ödeme 30 gün içinde yapılmalıdır.

Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir.

 Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir