Sağlıkta Üst Öğrenimle İlgili Mahkeme Kararı

Sağlıkta Üst Öğrenimle İlgili Mahkeme Kararı

Acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacının, mezun olduğu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu fizyoterapi önlisans programının, sağlık hizmetleri alanında bir üst öğrenim olduğu, davacının zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenime göre ödenmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2018/4969

Karar No : 2018/3596

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 13.09.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. maddesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na eklenen Geçici 8. maddenin birinci fıkrası uyarınca incelenen dosyada, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebepler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine uygun bulunarak, düzeltme isteğinin kabulü ile Danıştay Onbirinci Dairesinin 15.02.2018 tarihli ve E:2016/107; K:2018/869 sayılı kararı kaldırılarak işin gereği görüşüldü:

Dava; Bolu Toplum Sağlığı Merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından; mezun olduğu Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iki yıl süreli fizyoterapi önlisans programının üst öğrenimden sayılarak zam ve tazminatlardan yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar uyarınca, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele üst öğrenime göre zam ve tazminat ödenebilmesi için, bitirilen üst öğrenimin mesleğiyle ilgili olması gerektiği, Üniversitelerarası Kurulun 17.03.2014 tarihli toplantısında ise, davacının bitirmiş olduğu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu fizyoterapi önlisans programının acil tıp teknisyenliği görevi ile ilgili bir üst öğrenim sayılmadığına karar verildiği, bu nedenle dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 152. maddesinin “II. Tazminatlar” başlıklı fıkrasında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, aynı fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/1-e bendinde de, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13/1-a maddesinde, bu Kararın uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiş, anılan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.03.2014 tarihli ve 2334 sayılı yazısında (Sağlık Bakanlığına hitaplı) “… Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfa atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği…” belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesinden, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, bitirilen üst öğrenimin sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek nitelikte bir bölüm olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Buna göre, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi bölümü mezunlarının, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmamaktadır.

Nitekim, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 tarihli ve 27456 sayılı yazısında, “fizyoterapi ve rehabilitasyon” lisans programının sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine, ayrıca yükseköğretim kurumlarında yer alan önlisans programlarından “sağlık teknikeri” unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üst öğrenim sayılmasına karar verildiğinin belirtildiği; bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2017 tarihli ve 1504 sayılı yazısında da, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanlardan “fizyoterapi” önlisans programını bitirenlerin, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatlarının üst öğrenime göre ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu durumda, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacının, mezun olduğu Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iki yıl süreli fizyoterapi önlisans programının, sağlık hizmetleri alanında bir üst öğrenim olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının meslekî üst öğrenimine göre ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir