Sağlıkta Üst Öğrenim Bitirmenin Sağladığı Faydalar

Sağlıkta Üst Öğrenim Bitirmenin Sağladığı Faydalar
125×125

Sağlık çalışanları için önem arz eden konulardan birisi de bitirdikleri lisans programının üst öğretim kapsamında sayılmasıdır. Sağlık lisansiyeri olmanın maaş artış, kademe ve derece ilerlemesi gibi bir çok faydası vardır. Sağlıkta üst öğrenim bitirmenin personele sağladığı faydalar başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır.

A-İNTİBAK İŞLEMİNDEN FAYDALANMA

İntibak işlemi 657 sayılı DMK’nın 36/A-12-d maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur maddede; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” Hükmü yer almaktadır.

Madde metninde intibak işleminin kimlere ve nasıl yapılacağı anlatılmıştır. İntibak işleminin yapılabilmesi için kişinin memuriyette iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirmesi gerekmektedir. Sağlıkta üst öğrenim sayılan bölümlerden mezun olunduğu zaman intibak işlemi yapılarak derece ve kademe yükselmesinden faydalanma imkanı kazanmış olurlar.

İntibak işlemi yapılırken dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı i le benzeri sağlık bilimleri lisansiyerlerine mesleğe giriş derecelerine  bir derece ilave edilmesi gerektiği hükmünü dikkate alması gerekir. 142 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Tebliği’nde izah edildiği gibi ön lisans sonrası  lisans bitirmesi halinde de intibak işlemi yapılması gerekmektedir.

Buraya kadarki izahlardan da anlaşılacağı üzere, sağlık lisansiyeri sayılmanın memura sağladığı ilk fayda intibak işlemi yoluyla derece ve kademe yükselmesi yapılmasıdır. Sağlık lisansiyeri olmanın memura sağladığı diğer faydalar ise aşağıdaki madde başlıklarında yer almaktadır.

B- ÜST DERECEYE ATANABİLME İMKANI

Bilindiği üzere, 657 sayılı yasanın 36/A maddesinde Devlet memurlarının öğrenim durumları ve görevleri itibariyle memuriyete giriş dereceleri ile yükselebilecekleri en üst dereceye ait düzenlemeye yer verilmiştir. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan lise mezunu bir personelin birinci dereceye yükselme imkanı bulunmamaktadır. Sağlıkta üst öğrenim bitirmesi halinde ise birinci dereceli bir göreve atanma imkanına kavuşmuş olur. Birinci dereceli kadroya atanabilmek için kişinin görev unvanı da önem arz etmektedir.

C-MAAŞ UNSURLARI AÇISINDAN

Devlet Memurları Kanunu eki bir ve iki sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamları esas alınarak ek gösterge aylığı ödenir. Ek gösterge cetvelinde sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personele ödenecek ek gösterge rakamları da yer almaktadır. Sağlık Lisansiyeri olmayan personel yüksek öğrenim görmüşse en fazla 2.200, görmemişse en fazla 1.500 ek gösterge alabilmektedir. Sağlık lisansiyeri olması halinde ise 1 inci dereceli kadroya atandığı zaman 3.000 ek gösterge rakamından yararlanma hakkını ediniyor.Ek gösterge rakamındaki bu artış sağlık alanında üst öğrenim bitiren personelin hem maaşına hem de emekli aylığına olumlu etki yapmaktadır.

Sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere,  mesleki üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıfından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

Sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek olmayıp sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim bitirilmiş olması yeterlidir.

D- DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 68-B MADDESİNDEN FAYDALANMA

Devlet Memurlarının derece yükselmeleri için beklemeleri gereken süre kaydı aranmaksızın kanununda aranan şartları taşımaları kaydıyla görev yaptıkları idarelerde 1-4 dereceli kadrolarına atanma işlemi  torba kadro olarak adlandırılmaktadır. Torba kadroya atanma işlemi 657 sayılı yasanın 68-B maddesi ile düzenlenmiştir. Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan personele 657 sayılı yasanın 68-B maddesi uygulanmaz. Sağlık hizmetleri sınıfına atanabilecek üst öğrenimden mezun olan personel sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri sınıfı dışındaki bir sınıfta görev yapması/atanması durumunda torba kadro uygulamasından yararlanabilir. Kurumun şube müdürlüğü,  daire başkanlığı gibi GİH sınıfına ait kadrolarına atama yapılacağı zaman  DMK’nın 68-B maddesinden faydalanma imkanı olur. Bu durumda lisans mezunu olmak kişiye olumlu etki sağlar. Şöyle ki, yüksek öğrenim bitirmeyen bir personel 68-B maddesinden faydalanamaz. Torba kadro uygulamasından faydalanmak için yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir. Yüksek öğrenim bitirenler arasında da lisans mezunu olanlar ön lisans mezunlarına göre 2 yıl önce  1-4 dereceli kadrolara atanabilmektedir.

Yukarıda sayılanlar dışında sağlık lisansiyeri olmanın bir faydası da  görevde yükselme sınavına katılabilmede görülmektedir. Kurumların açtığı görevde yükselme sınavlarında adayların lisans mezunu olmaları şartı aranmaktadır. Lisans mezunu olmayanlar ise eğitim şartını taşınamadıkları için çoğu kez sınavlara katılamamaktadır. Lisans mezunu olmanın sağlayabileceği bir fayda da kurumlar arası geçişlerde görülebilir. Bir çok kurum mevzuat değişiklikleri ile kurumlar arası naklen personel geçişine imkan tanımaktadır. Geçiş için aranan şartlardan birisi de lisans mezunu olmaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir