Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Hakkında Yeni Görüş

Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Hakkında Yeni Görüş
125×125

Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanamayacakları memuriyete başlama tarihine göre belirlenecektir. Kouyna dair DPB yazısı aşağıda yer almaktadır

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 16833931-903.03.02.01-E.917610709.05.2018

Konu : Sağlık Bilimleri Lisansiyeri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:a) 19/01/2018  tarihli  ve  75850160-303.01.01-E. 5195 sayılı yazı,

             b) 30/01/2018 tarihli veve 16833931-903.03.01-E.2078880 sayılı yazı,

             c) 30/04/2018 tarihli ve 31292642-045.00-E.2927 sayılı yazı.

Üniversitelerin bazı bölüm/program mezunlarının yeterliliklerinin farklı olması nedeniyle sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı kullanıp kullanamamaları hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (a) yazısı ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.

Ancak, ilgi (a) yazıda yer alan bölüm/program mezunlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün  A fıkrasının 5 inci bendi uyarınca hizmete giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilmeyeceği hususunda Devlet Personel Başkanlığının ilgi (c) görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ek: İlgi (c) yazı (2 sayfa)

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

 

Sayı       31292642-045.00-E.2927

Konu      Sağlık bilimleri lisansiyeri                                                                                30.04.2018

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

 

İlgi     : 9/04/2018 tarihli ve 16833931/903.03.02.0l/7186691 sayılı yazı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından mezun olan ilgililerin sağlık bilimleri lisansiyeri unvanı kullanıp kullanamamaları” hususunda 19/01/2018 tarihinde oluşturulan yeni karar doğrultusunda, Bakanlığınızda anılan tarihten önce veya sonra çeşitli memur kadrolarında göreve başlamış bulunan personelin, bu Karara istinaden sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirilip değerlendirilmeyecekleri  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının beşinci bendi uyarınca hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A fıkrasının 5 inci bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmüne yer verilmiş olup, mezkur Maddede sayılan unvanları haiz olanların veya dört yıl ve daha fazla öğrenim gören sağlık bilimleri lisansiyerlerinin çalıştıkları hizmet sınıfına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacakları açık bir şekilde belirtilmiştir.

Diğer yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; “Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi f; yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir…” hükmüne yer verilmek suretiyle öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır.

Mezkur yetkiye istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 19/01/2018 tarihli ve 5195 sayılı yazısında, “Çocuk gelişimi ve çocuk sağlığı ve gelişimi” programı mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanabileceklerine ve söz konusu programlarının birbirine eşdeğer olduğuna; çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği programı, çocuk gelişimi ve aile ekonomisi yaygın eğitim bölümü, çocuk gelişimi ve ev ekonomisi bölümü, çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümü, çocuk sağlığı ve eğitimi programı mezunlarının ise sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanmalarının uygun olmadığına karar vermiş olup, ayrıca geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Kararın 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna karar vermiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmuş ve bu tarihten önce Bakanlığınızda çeşitli memur kadrolarına atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen 19/01/2018 tarihli Kararda; “.. .geçmişe yönelik bir hak kaybının yaşanmaması için bu Kararın 17/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olduğuna…” ifadesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanabilecekleri,

-Üniversitelerin çocuk gelişimi ve ev yönetimi bölümü ile bu bölüme eşdeğer olan diğer programlarından 17/01/2018 tarihinden önce mezun olmakla birlikte, anılan tarih sonrasında memuriyete atanmış olan personelin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 19/01/2018 tarihli Kararda “sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmamaları” sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler bölümünün 36 ncı maddesinin A fıkrasının beşinci bendi gereğince hizmete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi uygulamasından yararlanamayacakları,

mütalaa edilmektedir.

Arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir