2018 yılı Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmelik gereğince Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde de düzenlemeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği ile 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ek-1 Sayılı Cetvel

“Ek-1 SAYILI CETVEL

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

I.BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A BAKANLIK MAKAMI
1 Müsteşar Bakan
2 Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
3 Bakanlık Müşaviri Bakan
4 Özel Kalem Müdürü Bakan
5 Iç Denetim Birimi Başkanı Müsteşar Bakan
6 Iç Denetçi Müsteşar Bakan
7 Diğer Personel
a) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Özel Kalem Müdürü Bakan
b) Müsteşarlık Personeli Müsteşar Bakan
c) Müsteşar Yardımcılıklarında Görevli Personel Müsteşar

Yardımcısı

Müsteşar
ç) Iç Denetim Birimi Personeli İç Denetim Birim Başkanı Müsteşar

 

B DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1 Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
2 Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
3 Diğer Personel Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan

 

C STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
1 Strateji Geliştirme Başkam Müsteşar Bakan
2 Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
D Mali Hizmet Uzmanı, Mali Hizmet Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkam
4 Diğer Personel Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1 I. Hukuk Müşaviri Müsteşar

Yardımcısı

Müsteşar
2 Hukuk Müşaviri, Avukat I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı
3 Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Yardımcısı

 

D BASIN VE HALKLA İLİŞK İLER MÜŞAVİRLİĞİ
1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
2 Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

 

E GENEL MÜDÜRLÜKLER
1 Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
2 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar

Yardımcısı

3 Daire Başkam Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
4 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı, AB Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
5 Diğer Personel Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı

 

F SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU
1 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
2 Diğer Teknik ve Uzmanlık Gerektiren İşlerde Çalışan Personel Müsteşar Yardımcısı Müsteşar

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Kişilerin Disiplin Amirleri 

II.BÖLÜM

IL TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ UST disiplin

AMİRİ

A IL SAĞLIK Müdürlükleri
1 İl Sağlık Müdürü Vali Müsteşar
2 Başkan, Avukat, Sivil Savunma Uzmanı İl Sağlık Müdürü Vali
3 Başkan Yardımcısı Başkan 11 Sağlık Müdürü
4 Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Uzman(Ö), APK Uzmanı, Uzman* Başkan Yardımcısı Başkan
5 Diğer Personel Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
6 Diğer Personel Uzman* Başkan Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

B İL MERKEZİNDE BULUNAN HASTANELER
1 Başhekim Başkan İl Sağlık Müdürü
2 Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat Başhekim Başkan
3 Eğitim kliniklerine bağlı olmayan; Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti Başhekim Yardımcısı Başhekim

 

(Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personel
4 Eğitim kliniklerinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Asistan Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu) Başhekim
5 Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (İdari ve Mali Hizmetler) Başhekim
6 Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Destek ve Kalite Hizmetleri) Başhekim
7 Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri) Başhekim

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

C İL MERKEZİNDE BULUNAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1 Baştabip Başkan II Sağlık Müdürü
2 Baştabip Yardımcısı, Müdür Baştabip Başkan
3 Sağlık Personeli Baştabip Yardımcısı Baştabip
4 Müdür Yardımcısı, Diğer Personel Müdür Baştabip

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

ç İL MERKEZİNDE BULUNAN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
1 Baştabip Başkan II Sağlık Müdürü
2 Baştabip Yardımcısı Baştabip Başkan
3 Diğer Personel Baştabip

Yardımcısı

Baştabip

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

D İL MERKEZİNDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1 Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Başkan II Sağlık Müdürü
2 Diğer Personel Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Başkan

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Halk  Sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

E İL MERKEZİNDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1 Laboratuvar Sorumlusu*** Başkan İl Sağlık Müdürü
2 Diğer Personel Laboratuvar Sorumlusu *** Başkan

Sağlık Bakanlığı İlçe Merkezinde Bulunan Birimlerde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

III. BÖLÜM

İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ disiplin

AMİRİ ÜST

A İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
1 ilçe Sağlık Müdürü Kaymakam Vali
2 Birim Sorumlusu, Şube Müdürü, Araştırmacı ilçe Sağlık Müdürü Kaymakam
3 Diğer Personel Şube Müdürü İlçe Sağlık Müdürü

 

B İLÇELERDE BULUNAN HASTANELER
1 Başhekim Başkan İl Sağlık Müdürü
2 Başhekim Yardımcısı, Müdür Başhekim Başkan
3 Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personel Başhekim Yardımcısı Başhekim
4 Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (İdari ve Mali Hizmetler) Başhekim
5 Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Destek ve Kalite Hizmetleri) Başhekim
6 Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri) Başhekim

 

C İLÇELERDE BULUNAN AĞIZ VE DİS SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1 Baştabip Başkan İl Sağlık Müdürü
2 Baştabip Yardımcısı, Müdür Baştabip Başkan
3 Sağlık Personeli Baştabip

Yardımcısı

Baştabip
4 Diğer Personel Müdür Baştabip

 

ç İLÇELERDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1 Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Kaymakam Vali
2 Diğer Personel Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Kaymakam

 

D İLÇELERDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1 Laboratuvar Sorumlusu İlçe Sağlık Müdürü** Kaymakam
2 Diğer Personel Laboratuvar***

Sorumlusu

İlçe Sağlık Muduru**
*663 sayılı KHK’nırı EK-2 sayılı cetvelinde belirlenen Uzman unvanlı personeldir.

** İlçe Sağlık Müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde disiplin amiri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanıdır.

 

*22/01/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarlarm Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen kadro, unvan ve branşlardır.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir