Hemşirelerin Ek Gösterge Oranları Tablo

Hemşirelerin Ek Gösterge Oranları Tablo

Kamu kurumlarında hemşire olarak görev yapanların ek göstergelerinin hangi rakam üzerinden ödenmesi gerektiği hususunda DPB görüşü ile sağlık personellerinin ek gösterge oranlarını gösteren tablo yazımız ekinde yayımlanmıştır.

ÖZET: Hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan memurun yararlanacağı ek gösterge hk.(16/10/2015-6499)
Üniversitenizde hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve Atatürk Üniversitesinin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan personelin yararlanacağı ek gösterge hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, “III-SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bölümünde; “Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek
gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz…” hükmüne yer verilerek Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde düzenlenmiştir.
657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendinde sayılan kadrolarda bulunanların 1 inci derecede 3600 ek göstergeden yararlanacağı, (b) bendinde belirtilen “diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri”nin 1 inci derecede 3000 ek göstergeden yararlanacağı, (c) bendinde ise kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup da (a) ve (b) bentlerinde düzenlenenler dışındaki diğer yüksek öğrenim görmüş personelin ise 1
inci derecede 2200 ek göstergeden yararlanacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversitenizde hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan ilgilinin, 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (b) bendindeki “diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri” için öngörülen ek göstergeden yararlanabileceği mütalaa
edilmektedir.

DİĞER SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLERİ13000
22200
31600
41500
51200
61100
c)
KADROLARI BU SINIFA DAHİL OLUP DA YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN,
YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRENLER12200
21600
31100
4800
DİĞERLERİ11500
21100
3800
4650

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir