Çevre Sağlığı Teknisyenleri Gezici Personel Kabul Edildi

Çevre Sağlığı Teknisyenleri Gezici Personel Kabul Edildi
125×125

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin gezici personel olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş verdi.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Sayı :43252159

Konu: Görüş Talebi

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA

İlgi : 26.11.2018 tarihli ve E. 1330 sayılı yazınız.

ilgide kayıtlı yazınız ile, İl Sağlık Müdürlüklerinden gelen görüş yazılarından bahisle İl Sağlık Müdürlükleri emrinde görev yapan sağlık personellerinin (sağlık memuru, ebe, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni) okul aşıları, okul taramaları, çevre sağlığı hizmetleri gibi (su numuneleri alınılan vb.) hizmetlerde görevli oldukları durumlarda giyim yardımı ödemelerinin, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ hükümlerince gezici sağlık personeli esasına göre ödenip ödenmeyeceği ile ilgili tereddüt hasıl olduğundan Genel Müdürlüğümüz görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Bu itibarla, ilişikte gönderilen yazınız tetkik edilmekle;

1-) Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinin “Aile hekimine yapılacak ödemeler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü kapsamında gezici sağlık hizmeti gideri altında aile hekimlerine ücret ödenmekte olup, söz konusu maddenin altıncı fıkrasının ilk cümlesinde de “Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz.” hükmü gereği zaten aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ nin ilgili hükümleri gereği herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.

2-) Bununla birlikte Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği “tanımlar’ başlıklı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendi gereği “TSM mobil sağlık hizmeti: Mevsimsel tarım işçileri, göçmenler, kırsalda yaşay anlar gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde verilecek koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerini. ” ifade etmekte olup, söz konusu Yönetmeliğe istinaden de ekte sunulan 2018/24 sayılı Genelgemizde Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde mobil sağlık hizmetleri kurgulanmış ve bu personel mesaisini mobil (gezici) olarak birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında; belde, köy. mezra, uzak mahalleler vb. yerleşim yerlerine koruyucu sağlık hizmeti sağlayarak geçirmektedirler.

Diğer taraftan 4207 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayınlanan 2009/44 sayılı Genelge hükümlerince, Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinin “çevre sağlığı hizmetleri” başlıklı 25 inci madde hükümlerince ve yine aynı Yönetmeliğin “çevre sağlığı teknisyenlerinin görevleri” başlıklı 26 ncı maddesi gereğince de özellikle çevre sağlığı teknisyenlerinin sahada tütün denetimlerinde bulunup ve aynı zamanda kırsal kesimlerde bulunan depolardaki su analizlerinde görev aldığı vb. görevleri de dikkate alındığında ÇST ler gezici olarak sahada hizmet vermektedirler.

3-) Okul sağlığı için sunulan hizmetlerimiz ise, yılın veya ayın belli bir döneminde verilen hizmetlerdir. Bu sebeple söz konusu hizmetler zaten yılın tamamına yayılmış bir hizmet olarak değerlendirilmemektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar değerlendirildiğinde;

Netice olarak; 2018/24 sayılı Genelgemiz kapsamında illerde Toplum Sağlığı Merkezi mobil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ve yıl boyunca görevini sahada icra eden çevre sağlığı teknisyenlerinin gezici personel kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir