Branşında Vizelenmiş Boş Pozisyon Bulunmayan Hekim Sözleşmeli Statüye Geçebilir mi?

Branşında Vizelenmiş Boş Pozisyon Bulunmayan Hekim Sözleşmeli Statüye Geçebilir mi?

Uzman doktor olarak görev yapan davacının branşında vizelenmiş boş pozisyon bulunmadığı, bu nedenle sözleşmeli statüye geçemeyeceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2018/618
Karar No : 2018/7052

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay ikinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

Siirt Devlet Hastanesinde devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında uzman doktor olarak görev yapan davacının, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sözleşmeli kadroya geçme talebinin 2014 yılına ilişkin vize cetvelinde davacının branşına ihdas edilmiş vizeli boş pozisyon bulunmadığı gerekçe gösterilerek 01/04/2018 günlü, 2338 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen İncelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nuıı Ek 3. maddesinde; “İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler…”; hükmü yer almaktadır.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Amaç ve kapsam” başlıklı 1. maddesinin ikinci fıkrasında, “Sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri; Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine yılda bir kez Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 22000’i geçemez…”; “Sözleşmeli personelin sayısı ve çalışürılacakları yerler” başlıklı 3. maddesinde de, “Bakanlık, bu Kanunun l’inci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu kararında belirtilen hizmet birimlerinde ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen pozisyon unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması haklındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş pozisyonlarda Bakan onayı ile sözleşmeli personel istihdam edebilir.

Sözleşmeli personelin pozisyon unvanlarını ve niteliklerini gösteren ekli (1) sayılı cetvel ile bu Kanunun l’inci maddesinde belirtilen sözleşmeli personel sayısı hizmete duyulan ihtiyaçtaki değişmeler dikkate alınarak yılda bir kez olmak kaydıyla, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

Bu Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının, bu Kanunun 1 ve 3’üncü maddeleri gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen hizmet birimlerinde ve bu kararlarda belirtilen azami pozisyon sayısını geçmemek üzere, sağlık kurum ve kuruluşları ile gezici sağlık ve 112 acil servis gibi hizmet bazında birimler ve pozisyon unvanları itibarıyla dağılımına ilişkin vize işlemi, Bakanlığın teklifi üzerine yılda bir kez olmak üzere Maliye Bakanlığınca yapılır. (Ek cümle: 28/3/2007-5614/7 md.) Ancak, sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu hizmet birimlerinin, birleşme, nitelik değiştirme veya isim değiştirme gibi nedenlerle değişikliğe uğraması halinde bu değişiklikler, il içinde olması kaydıyla, yılda en fazla iki kez Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Maliye Bakanlığı vizesiyle yapılabilir. Vize işlemine aykırı pozisyon unvanlarında ve sağlık birimlerinde sözleşmeli personel istihdam edilemez. Bakanlık, sözleşmeli personel pozisyonlarının hizmet ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır ve bu amaçla norm pozisyon sayılarını tespit eder. Norm pozisyon sayısının değişmesi dışında, pozisyonların birimler itibarıyla dağılımı değiştirilemez.”; hükmüne yer verilmiştir.

02/09/2003 günlü, 25217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 13/04/2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesi ile değişik 8/j maddesinde ise; ”5371 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenlerin, müracaatları halinde istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecekleri, boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaatın olması halinde ise, daha önce müracaat etmiş olanın müracaatının öncelikle değerlendirileceği” kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen hükümlerden; 3359 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi ile uzman tabip ve tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğünü ifa ederken Devlet memuru veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapma tercih hakkının bulunduğu, ancak 4924 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinden ise; sözleşmeli sağlık personeli pozisyon sayısı üst sınırının 22.000 olduğu, sözleşmeli personelin istihdam edilecek hizmet birimlerinin Bakanlar Kurulu karan ile tespit edileceği, pozisyonların Maliye Bakanlığı tarafından vize edileceği gibi, davalı idarenin, belirli sınırlamalar içinde olduğu ve bu nedenle de, 4924 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında, sözleşmeli personel pozisyonlarının hizmet ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla norm pozisyon sayılarını tespit etmekle görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, 31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4924 Sayılı Kanunun 1. maddesi Hükümleri Çerçevesinde 2014 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek ^ Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkındaki” 2013/5721 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki tabloda 2014 yılını kapsayan sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin sayılarının tespit edildiği, idareler bazında personel dağılımlarına yer verildiği ve 10.018 adet sözleşmeli pozisyonunun belirlendiği, ayrıca Maliye Bakanlığının 15/01/2014 günlü, sayılı yazısı ile 01/01 /2014 tarihinden geçerli olmak üzere 10.018 adet sözleşmeli personel pozisyonunun 4924 sayılı Kanunun 3.    maddesi uyarınca vize edildiği; Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ve Maliye Bakanlığınca vize edilen bu 10.018 adet sözleşmeli personel pozisyonu içerisinde davacının görev yaptığı hastanede Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları branşına yer verilmediği görülmektedir.

Buna göre, 2014 yılı vize cetvelinde davacının görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi için branşına (Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları) ihdas edilmiş vizeli pozisyon bulunmadığı sabit olup; devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenlerin taleplerinin boş sözleşmeli personel pozisyonu bulunmadan kabul edilme imkanı olmadığından, davacının sözleşmeli statüye atanma talebinin reddedilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Nitekim, İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/03/2018 günlü, 2018/55 İtiraz nolu kararı da bu yöndedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1.  Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir