Asilde Aranan Şartları Taşımayan Kişinin Döner Sermaye Oranı

Asilde Aranan Şartları Taşımayan Kişinin Döner Sermaye Oranı

Vekâleten görevlendirme işlemi mevzuata uygun bulunmayan ve asilde aranılan şartları da taşımadığı anlaşılan davacının, vekâlet ettiği kadroya ait döner sermaye ek ödeme oranından yararlanamayacağı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onbirinci Daire

Esas No: 2010/5479

Karar No: 2013/9841

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ……İli, Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde sağlık memuru olarak görev yapan ve …..tarihli Valilik oluru ile …… Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı (Sağlık Ocakları) Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilen davacı tarafından, döner sermaye ek ödemelerinin vekâleten yürüttüğü görevin katsayısı üzerinden hesaplanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali ile vekâleten görevlendirildiği tarihten itibaren yoksun kaldığı mali haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Valilik oluru ile vekâleten görevlendirilen davacının, şube müdürü olarak fiilen görev yaptığı ve döner sermaye oluşumuna bu görev üzerinden katkıda bulunduğu, dolayısıyla döner sermaye ek ödemesinden sözü edilen görev dikkate alınarak yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmış gün içinde kalan ilk uygulamanın yapıldığı tarihten itibaren eksik ödenen döner sermaye tutarının idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine, bu tarihten önceki döneme ait döner sermaye ek ödeme tutarına ilişkin talebinin ise süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının iptal ve kabule ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un dava tarihinde yürürlükte olan haliyle 5. maddesinin 5471 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değişik 3. ve 4. fıkralarında; “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” kuralına yer verilmiştir.

209 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1.4.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme sisteminin oran, esas ve usulleri belirlenmiştir.

Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmek olduğu belirtilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 25.8.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 2. maddesi ile değişik 5. maddesinin (2). fıkrasında, “Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1)  Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88’inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c)Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.” kuralına yer verilmiştir. 26.03.2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Geçici 4. maddesinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça veya Valilikçe ilgili mevzuatı uyarınca vekaleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele (bu görevlendirme onaylarında belirtilmemiş olsa da) yapılmış olan ve görevleri devam ettiği süre içinde yapılacak olan ek ödemelerde 5. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların aranmayacağı, 5. maddesinde, bu Yönetmeliğin 01.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır.

Yönetmeliğin hukuki dayanağını oluşturan 209 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 5471 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile değişik 3. ve 4. fıkralarında; personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personele ek ödeme yapılabilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına yetki tanınmış olup, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usullerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak şartıyla Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

Yasa koyucu tarafından verilen bu yetkiye dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde vekâleten, (b) bendinde de ikinci görevle görevlendirilen personele hangi şartlarda vekâlet ettiği veya ikinci görevle yürüttüğü görev için öngörülen ek ödemeden yararlandırılacağı düzenlenmiş olup, bu düzenleme uyarınca ilgilinin belirli bir göreve vekâleten veya ikinci görev ile görevlendirme yapılması durumunda, yürütülen görevin tavan ek ödeme katsayısı ile hizmet alanı kadro-unvan katsayısı üzerinden ek ödemeden, başka bir ifadeyle sağlık personelinin asıl görevi yerine vekâlet ettiği veya ikinci görevle görevlendirildiği görevi üzerinden döner sermaye ek ödemesinden faydalanabilmesi için, görevlendirmelerin bakan veya atamaya yetkili amir tarafından yapılması ve Yönetmeliğin 5. maddesinin (2). fıkrasında belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği’nin Ek(1)-A sayılı Cetvelin (b.d) fıkrası uyarınca Sağlık Ocakları Şube müdürü olarak asaleten atanabilmek için en az 2 yıl tabip olarak çalışmak gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, sağlık memuru olan davacının …..tarihli Valilik oluru ile ………. Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı (Sağlık Ocakları) Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirildiği, davacı tarafından Valilik oluru ile görevlendirildiği yerde çalışmaya başladığı………tarihinden itibaren döner sermaye ek ödemesinden vekâlet ettiği görevin kadro unvan katsayısı esas alınarak yararlandırılması istemiyle ………tarihinde yapılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, anılan döneme ilişkin görevlendirmenin yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer verilen şartlara uygun olarak yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, vekâleten görevlendirmesi Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak Bakan onayı ile yapılmayan ve 657 sayılı Kanun’un 86. maddesi uyarınca asilde aranan şartları taşımayan ve Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde belirtilen istisna hükmü kapsamında da bulunmayan davacının, döner sermaye ek ödemelerinin vekâlet ettiği görevin kadro unvan katsayısı üzerinden ödenmemesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir