Yıllık İzinde Alınan Rapor İzinden Önce Biterse Memur Göreve Ne Zaman Başlar

Yıllık İzinde Alınan Rapor İzinden Önce Biterse Memur Göreve Ne Zaman Başlar
125×125

Yıllık İzin Kullanırken Hastalık İzni Alan Memurların Kullanmadığı İzinlerin Hesabı

Yıllık İzinde Alınan Rapor İzinden Önce Biterse Memurun Kalan İzni Ne Kadar dır?

Devlet memuru olarak görev yapanların dikkat etmesi gereken durumlardan biriside yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu almaları durumunda göreve ne zaman başlayacakları hususunda yaşanmaktadır.Yıllık izinde iken sağlık sebepleri nedeniyle hastalık izni alan kişilerin izinlerinin hesaplanmasına ilişkin olarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde açıklama yapılmıştır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;
(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.
(2)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.
(3)Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

İlgili yönetmelik maddesinde üç duruma göre örnek verilmiştir.Bu üç durumdan 2 inci ve 3 üncü bende göre göreve başlama tarihi ile ilgili olarak her hangi bir tereddüt yaşanmaz iken hastalık izin süresinin yıllık izin süresinden önce bitmesi halinin anlatıldığı 1 inci bendin uygulanmasında bazı farklı uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır.Konunun daha iyi anlaşılması açısından konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse
10 gün yıllık izne ayrılan memur yıllık izninizin 2. gününde rahatsızlanarak, 5 gün rapor alırsa toplamda izinli ve raporlu olarak geçirilen süre 6  gün olacaktır.Memur 10 gün izin aldığına göre ve memurun yıllık izinde iken almış olduğu hastalık izni yıllık izni kestiğine göre memurun kalan izni 9 gün mü yoksa 4 gün mü olacak  ve memur göreve ne zaman başlayacaktır.

Devlet personel başkanlığınca çeşitli zamanlarda verilen görüşlere bakıldığında yönetmelik maddesinin aynen yazıldığı ve kalan izin süresi hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı görülmektedir.

Yönetmeliğin 8 maddesinin 3 üncü bendinde  yer alan  yıllık izin süresinin rapor süresi ile aynı tarihte bitmesi halinde memurun rapor süresinin bitiminden itibaren göreve başlaması gerektiği hükmü üzerinden  yapılan değerlendirme ile yıllık izinde iken rapor alan memurun rapor süresinin yıllık izinden önce bitmesi halinde memurun kalan izni Kullanılan yıllık izin süresi ve kullanılan sağlık izni sürelerinin toplamının memurun almış olduğu yıllık izin süresinden düşülmesi neticesinde kalan süre olarak anlaşılması ve memurun normal izin bitim tarihinde göreve başlaması gerektiği düşünülmektedir.

Memurun raporlu olup kullanmadığı izinler ise daha sonra kullanılmak üzere memurun kalan iznine eklenmelidir.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 01.09.2018 tarihinden itibaren 10 gün yıllık izin alan bir memur:11.09.2018 tarihinde yıllık iznini tamamlayarak göreve başlamak zorundadır.Bu memur 02.09.2018 tarihinden itibaren 5 gün sağlık raporu aldığında 02.09.2018 tarihinden itibaren yıllık izni kesilecek ve sağlık raporundan kaynaklanan 5 günlük izin süresi başlayacaktır.Sağlık raporunun bitim tarihi olan 07.09.2018 tarihinden itibaren yıllık izinden kalan 3 günlük yıllık iznini  kullanılarak 11.09.2018 tarihinde memur göreve başlayacaktır.Memurun hastalık izni sebebiyle kullanmadığı yıllık izni ise memurun kalan izinlerinin üstüne eklenecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir