Yıllık İzin Bitiminde Göreve Başlanacağı Gün İl Dışından Sağlık Raporu Alan Memurun Durumu

Yıllık İzin Bitiminde Göreve Başlanacağı Gün İl Dışından  Sağlık Raporu Alan Memurun Durumu
125×125

Yıllık İzin Bitiminde Göreve Başlanacağı Gün İl Dışından Sağlık Raporu Alan Memurun Durumu

Memurlar  yıllık izinlerini kullanmakta iken yaşamış oldukları sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu almakta ve ilgili raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda hastalık iznine çevrilmekte rapor sürelerine göre memurlar görevlerine başlamaktadırlar.Bazı durumlarda ise memur yıllık izninin bittiği ve göreve başlaması gereken günde memuriyet mahalli dışında sağlık raporu alarak işe başlamakta ve ilgili sağlık raporlarını kurumuna göndererek hastalık iznine çevrilmesini talep etmektedir.Mesai saatleri içinde il dışında memuriyet mahalli dışında gerek poliklinkler den gerekse acil servislerden alınan sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği hakkında devlet personel  başkanlığınca verilen görüş yazımız ekindedir.İlgili görüş memurun mesai saatlerinde il dışından veya memuriyet mahalli dışından alacağı hastalık raporları ile alakalı olup izin bitiminde göreve başlayacağı gün memuriyet mahallinden alınacak olan sağlık raporları için görüşte yer alan hususlar geçerli değildir.Mesai saatleri içinde memuriyet mahalli içinde usulüne uygun olarak alınan raporların hastalık iznine çevrilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

ÖZET: Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (07/09/2012-14312)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünüzde şef olarak görev yapan personelin 12/07/2012- 27/07/2012 tarihleri arasında yıllık izin kullandığını, söz konusu personelin yıllık izninin bitimini takip eden 30/07/2012 Pazartesi günü göreve başlaması gerekirken ilgilinin bahsi geçene tarihte saat 13:23”te Sivas İli Gurun İlçesi Devlet Hastanesinin Acil Polikliniğinden 5 günlük hastalık raporu aldığını belirterek, bahsi geçen personelin mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü, söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel
kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamakta olup, bahsi geçen personelin yıllık izninin bitimini takip eden 30/07/2012 Pazartesi günü mesai saatinde görev yerinde bulunması gerekirken yıllık iznini geçirdiği Sivas İlinde kalarak Pazartesi günü saat 13:23”de acil polikliniğinden almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. ibrahim kemer

    slm bu gibi sıkıntılarla bizde karşılaşıyoruz memuriyet mahalli tanımını yaparken memurun çalıştığı yer neresi sivas ilçeleri memuriyet mahalli dışındamı kalıyor konusunda biraz daha açıklamalı söylerseniz öğrenmiş olacağım şimdiden teşekkürler

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir