Üniversitelerde İdari Kadrolara Atanmada Aranacak Süre

Üniversitelerde İdari Kadrolara Atanmada Aranacak Süre
125×125

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, üniversitelerde daire başkanlığı ve diğer idari kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlara ilişkin görüş yayımladı.

………………………Üniversitesi Rektörlüğüne

Üniversitenizde münhal bulunan daire başkanı ve bu kadroya denk olmayan 1,2 ve 3 üncü dereceli (şube müdürü, enstitü  sekreteri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda hangi sürelerin dikkate alınacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.                                     

Bilindiği üzere, 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanının üst kademe kamu yöneticilerini atayacağı, görevlerine son vereceği ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden 10.07.2018  tarihli  ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 No’ lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenleme yapılmış olup,  mezkur Kararnamenin “Atama usulü” başlıklı 2 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli  (I) savılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon  ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla. (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere. ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.” hükmü yer almaktadır

Diğer taraftan bahse konu kararnamenin “Atama şartları” şartları başlıklı 3 üncü maddesinde; ” Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine  ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a)     657 sayılı Kanunun 4S inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak.

b)    En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/ veya sosyal güvenlik kurumlarına tabı olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak,

b)En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c)Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak,

ç) İl ve  bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar  için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabı olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektör de veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak… ” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 09.07.2018  tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 172 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun 6S ıncı maddesinin (B) bendinin sonuna “Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık surenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süresi esas alınır.” hükmü eklenmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ile: Üst kademe yönetim kadroları iki kısma (cetvel halinde) ayrılmış olup, birinci kısımda Cumhurbaşkanının hiçbir  bakan ya da kurumun teklifi olmaksızın resen atama yaptığı kadrolara, ikinci kısımda ise ilgili bakanın veya kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayı ile atama yapılacak kadrolara yer verilmiştir. Ayrıca birinci kısımdaki kadrolara, yanı doğrudan Cumhurbaşkanınca atanacaklara kamu ya da özel sektörde 5 yıl çalışma şartı getirilirken ilgili bakanın önerisi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaklar için (bölge ve il müdürleri hariç) kamuda en az 5 yıl hizmet koşulu belirlenmiştir.

Bu bağlamda: 3 No’ lu “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eki cetvellerde sayılan unvanlar için aranacak hizmet surelerinin mezkur Kararname ile belirlenmiş olduğu hususundan hareketle;

-bahse konu cetvellerde sayılmayan Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı ataması için. 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen hüküm gereği, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet suresinin yükseköğrenim gördükten sonra beş hizmet yılı olarak aranması gerektiği,

-Üniversite bünyesindeki daire başkanlığı kadrosuna denk olmayan 1,2 ve 3 üncü dereceli (şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri. yüksekokul sekreteri) kadrolarına yapılacak atamalarda ise 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafında sayılan hizmet sürelerinin uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir