Üniversitede Doçent Daire Başkanlığına Vekalette Zam Tazminat Farkı Alır mı?

Üniversitede Doçent Daire Başkanlığına Vekalette Zam Tazminat Farkı Alır mı?
125×125

Üniversitede Doçent Daire Başkanlığına Vekalette Zam Tazminat Farkı Alır mı?

Bazı üniversitelerde görev yapan doçentlerin çeşitli nedenlerle üniversitelerin idari birimleri arasında bulunan daire başkanlığı kadrolarında vekaleten atanmaktadırlar.Daire  Başkanlığına yapılan vekaleten atamadan dolayı doçent kadrosunda bulunan kişinin zam tazminat farkı alıp alamayacağını açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere üniversitelerde görev yapan daire başkanları 657 sayılı Devlet memurları kanununun genel idari hizmetler sınıfında yer almakta ve bu kadrolarda bulunanlara ödenecek olan zam ve tazminatlara ilişkin ayrıntılı düzenleme yan ödeme zam ve tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararında  yer almaktadır.İlgili  kararın Vekalet başlıklı 9. Maddesinin 2. Bendinin  çç)  fıkrasında

Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere, …vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm gereğince yan ödeme kararnamesinin kapsam maddesinde yer almayan diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışanlar kararname kapsamındaki kurumlardaki unvanlara vekalet etmeleri durumunda zam ve tazminat farkından yararlanamayacaklardır.

Doçent ünvanında görev yapan bir kişinin daire başkanlığına vekalet durumunda zam tazminat farkı alıp alamayacağı hususunun tespiti için doçentlerin hangi personel kanununa tabi olduğu ve maaşını hangi kanununa göre aldığının tespiti gerekmektedir.

Doçent kadrosunda çalışanların özlük haklarına ilişkin düzenlemelere baktığımızda ise ilgili kadrolara ilişkin düzenlemelerin 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda yapıldığı görülmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Özlük Hakları başlıklı 62. Maddesinde “Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun aşağıda gösterilen maddelerinde ise ilgili kanuna tabi öğretim görevlilerinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili kanunun Amaç başlıklı 1. Maddesinde

“Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere doçent kadrosunda görev yapanların özlük hakları 2547 ve 2914 sayılı yasaya göre yapılmakta olup bu kadroda görev yapanların 657 sayılı kanunda yer alan üniversite daire başkanlığına vekalet etmeleri durumunda yan ödeme kararnamesinde yer alan hüküm  gereğince yan ödeme zam ve tazminat farkı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir