Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Cumhurbaşkanlığı Kararname

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Cumhurbaşkanlığı Kararname
125×125
OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM
Türkiye Radyo-Televizyon KurumuAmaç

MADDE 532 – (1) Bu Bölümün amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kuruluş

MADDE 533 – (1) Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahip Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kurulmuştur. Kısa adı TRT’dir. Merkezi Ankara’dadır.

(2)      Bu Bölümdeki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan konularda Kurum hakkında kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır.

(3)        Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu ilişkili kumluştur.

Görevler

MADDE 534 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kummunun görevleri şunlardır:

a)      Radyo ve televizyon yayınları yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonları, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geliştirmek, radyo ve televizyon yayınları alanında ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak.

b)      Radyo ve televizyon yayınlan için haber toplama ve program yayın ve yapımı maksatlarıyla gerekli birimleri oluşturmak.

c)      Bu Bölüm çerçevesinde; Türkiye sınırları içinde yayın yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokoller imza etmek; ayrıca Cumhurbaşkanının onayını alarak gerektiğinde uluslararası radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile anlaşma, sözleşme ve protokoller imza etmek.

ç) Tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde işletme için zorunlu olan alet ve cihazları imal etmek veya ettirmek.

d)      Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlendirici nitelikte her türlü yayınla;

1)      Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflerin gerçekleşmesine,

2)      Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin komnmasına ve güçlendirilmesine,

3)       Milli eğitim ve milli kültürün geliştirilmesine,

4)        Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmasına,

5)      Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğmltusunda serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına,

yardımcı olmak.

e)        Yurt dışına yapılacak yayınlarla;

1)       Devletin her alanda tanıtılmasına,

2)      Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine,

yardımcı olmak.

f)       Yurt içi ve yurt dışına gerektiğinde tüm mecralardan yayın yapmak ve bu yayınlan sürdürülebilir kılmak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak ve buna ilişkin tedbirleri almak.

Organlar

MADDE 535 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kummunun organları şunlardır:

a)       Yönetim Kumlu,

b)        Genel Müdürlük.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 536 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil 7 üyeden oluşur.

(2)      Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkamdir. Yönetim Kurulu bir başkan vekili seçer ve gerekli hallerde değiştirebilir.

(3)       Yönetim Kurulu 3 ayda bir toplanır; gerekli durumlarda Genel Müdürün çağrısı ile

de toplanabilir. Kurul, en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulunun çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.                                      .

(4)      Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Radyo – Televizyon Kurununum görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz; siyasi partilere üye olamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 537 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun program, yayın, teknik, personel, idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan yıllık ve 5 yıllık planları ve söz konusu planlara göre hazırlanan birimlerin bütçelerini karara bağlamak,

b)     Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun bütçesini, bilançosunu, toplam kadro ve pozisyon sayısını karara bağlamak,

c)       Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek,

ç) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanımn vereceği bilgilerle takip ve kontrol etmek,

d)     Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak,

e)       Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak,

f)      Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak,

g)     Kuruma ait taşınmazların satımı ile Kurum tarafından taşınmaz edinilmesi ve taşınmazların bağışlarının kabulü hususlarını karara bağlamak.

Genel Müdür

MADDE 538 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan yıllık ve 5 yıllık planları icra etme ve söz konusu planlara göre hazırlanan birimlerin bütçelerinin harcama yetkilisidir.

Danışma kurulları

MADDE 539 – (1) Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunun bu Bölümde belirtilen görevleri çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmi veya teknik araştırmalar yaptırmak veya lüzumlu görülecek konularda özel ihtisaslarından yararlanmak maksadıyla geçici danışma kurulları teşkil edilebilir.

(2)      Danışma kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve mali hususlar yönetmelikle belirlenir.

Teşkilat

MADDE 540 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

 

(2)     Hizmet gereklerine uygun olarak Kurumun merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının hangi birimlerden oluşacağı Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3)       Birimlerin çalışma esasları ve bağlantıları Genel Müdür tarafından belirlenir.

Yayın türleri

MADDE 541 – (1) Radyo ve televizyon yayınları mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek şekilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas alınarak düzenlenir.

Cumhurbaşkanlığı bildiri ve konuşmaları

MADDE 542 –                  (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Cumhurbaşkanlığı

bildirilerini, sadece Cumhurbaşkanlığını bağlamak kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Cumhurbaşkanlığı bildirisi olduğunu yayın sırasında açıklar. Cumhurbaşkanlığı bildirilerine ait metinlerin, Cumhurbaşkanlığından yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzasını taşıması şarttır.

(2) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, olağanüstü haller ile seferberlik ve savaş haline inhisar etmek üzere Cumhurbaşkanının konuşmalarını yayınlamakla yükümlüdür.

Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması

MADDE 543 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla mevzuat veya idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu dışında hazırlatılır ve Kurum tarafından haber bültenleri dışında yayınlanır. Bu yayının Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez.

Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar

MADDE 544 – (1) Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilerek Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak belirtilip belirtilmeyeceği hususunda Dışişleri Bakanlığının görüşü göz önünde tutulur.

Yayınların denetimi

MADDE 545 –              (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun yayınlayacağı

programların son denetimi, Genel Müdür adına yayın denetmenleri tarafından yapılır.

(2)     Söz konusu yayınlar Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu dışından hiçbir kişi veya kuruluş tarafından denetlenemez.

(3)     Yayın denetmenlerinin atanması ile denetimin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Sermaye, kârın dağıtımı ve yedek akçe

MADDE 546 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun belirlenen sermayesi Cumhurbaşkanının kararı ile artırılabilir.

(2) Sermayenin kaynakları şunlardır:

a)      2954 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş sermaye,

b)      Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler,

 

c)     Yıllık kârlardan, üçüncü fıkrada ve kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler.

(3)     Yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip;

a)    Yıllık karın % 10’u ödenmiş sermayenin % 25’ine kadar kanuni yedek akçe olarak, %10’u da nominal sermayenin % 10’una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.

b)    Mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe hesabına naklonulur. Zararlar öncelikle özel yedek akçeden karşılanır. Özel yedek akçenin yetmemesi halinde, bu zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve kanuni yedek akçeden karşılanır.

Bütçenin hazırlanması ve finansman açığı

MADDE 547 – (1) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman programları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. Ancak, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından önce Hazine ve Maliye Bakanlığının vizesinin alınması gereklidir.

(2) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açık, genel bütçeden karşılanır.

İstihdam şekilleri

MADDE 548 – (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülür.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir