Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü  ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 478    ile 487   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüAmaç

MADDE 478 – (1) Bu Bölümün amacı; mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarım tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tamınlar

MADDE 479 – (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

a)       Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b)       Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c)       Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

d)       Kurul: Tapu ve Kadastro Kurulunu,

ifade eder.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri

MADDE 480 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.

b)    Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.

c)     Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.

ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kumm ve kuruluşlarının faydalanmasım sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.

d)     Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.

e)     Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.

f)      16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

g)    Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.

h)        Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve yetki devri

MADDE 481 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Genel Müdürlüğü temsil eder,

(2)      Genel Müdür, Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini; kurumsal amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, yıllık programlara, stratejik plana, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür.

(3)      Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

(4)        Genel Müdür, hizmet birimlerine faaliyet alanlarına giren konularda benzer görevler verebilir.

(5)      Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla üç genel müdür yardımcısı atanabilir. Genel müdür yardımcıları Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

(6)      Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri; yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Tapu ve Kadastro Kurulu

MADDE 482- (1) Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmuştur. Kurul; Genel Müdürün veya incelenen konunun niteliğine göre görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Tapu Dairesi Başkanı ve Kadastro Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur.

(2)        Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

(3)      Genel Müdürlük dışından görevlendirilen Kurul üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, katıldıkları her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir.

Teşkilat

MADDE 483 – (1) Genel Müdürlük, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşur.

(2)        Merkez teşkilatın hizmet birimleri şunlardır:

a)        Tapu Dairesi Başkanlığı.

b)        Kadastro Dairesi Başkanlığı.

c)        Harita Dairesi Başkanlığı.

ç) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı.

d)        Arşiv Dairesi Başkanlığı.

e)        Teftiş Kurulu Başkanlığı.

f)         Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

g)        Personel Dairesi Başkanlığı.

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

h)        Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.

ı) Hukuk Müşavirliği.

(3)      Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinden oluşur. Kadastro müdürlükleri illerde; tapu müdürlükleri, merkez ilçe ve diğer ilçelerde kurulur.

(4)     İlçenin sosyal ve ekonomik gelişmişlik durumu, nüfus sayısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınmak kaydıyla tapu müdürlüklerinin görev ve yetkilerinin başka tapu müdürlüğüne devredilmesine, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

(5)     Bölge müdürleri, kendilerine bağlı birimlerin amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı üst kademelere karşı sorumludur.

Hizmet birimlerinin görevleri

MADDE 484 – (1) Merkez teşkil atımn hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a)      Tapu Dairesi Başkanlığı:

1)     Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, tapu işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

2)     Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak, yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

3)      Tapu sicillerinin oluşturulmasını ve düzenli şekilde tutulmasını sağlamak.

4)      Tapu işlemleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.

5)     Akit ve tescil işlemleri ile tapu planlarının reddine dair tapu müdürlüklerince verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

6)     Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini tespit ve takip etmek.

7)     Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek.

b)      Kadastro Dairesi Başkanlığı:

1)     Kadastro hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, kadastro işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak.

2)     Kadastro müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile taşınmazların kadastro çalışmalarını kalkınma planlarına ve yıllık programa uygun olarak planlamak, iş programlarını onaylamak ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yapılmasını sağlamak, müdürlüklerin yaptıkları işlere ait istatistiki bilgilerin sonuçlarını değerlendirmek.

3)     5368 sayılı Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek, sicil ve kaydını tutmak.

4)     Tapu planlarının yenilenmesine, sayısallaştırılmasına ve güncellenmesine karar vermek, yıllık çalışma programlarını yapmak ve yapılan işleri takip etmek.

5)     Tapu planlarının teknik yönden reddine dair müdürlüklerce verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

6)     Kadastro müdürlüklerinin denetimi sonunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini tespit ve takip etmek.

7)       Kadastro ve teknik işlemler ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.

8)     Kadastro çalışmalarının teknik işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek veya tüzel kişilere yaptırmak, sonuçlarını takip etmek ve denetlemek.

9)     Talebe bağlı işlemler ile imar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması, afet ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili teknik işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak.

c)       Harita Dairesi Başkanlığı:

1)     Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita ve harita bilgileri üretimi ile ilgili planlama yapmak, çalışmaları koordine ve takip ederek değerlendirmek.

2)     Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim standartlarını tespit etmek ve üretimin belirlenen standartlara uygunluğunu denetlemek.

3)    Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretimi hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.

4)    Harita ve harita bilgilerini tutmak, verilerden bedeli karşılığında ilgililerin faydalanmasını sağlamak,

5)      Harita üretim izleme merkezini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

6)      Harita işleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek.

ç) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı:

1)      Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve işlemlerini yürütmek.

2)    Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve kayıtların güncel şekilde tutulmasını sağlamak.

3)    İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak.

4)    Yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek.

5)    Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği ile ilgili yapacağı çalışmaları, diğer birimler ve kuramlarla koordinasyon sağlayarak yürütmek.

6)    Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve bunlara ilişkin işlemleri yürütmek.

d)      Arşiv Dairesi Başkanlığı:

1)      Arşiv bilgi sistemini kurmak ve yürütmek, merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek.

2)    Sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek.

3)    Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri, kadastro ve tapulama paftaları ile teknik belgelerin merkezde veya taşrada arşivlenmesini sağlamak.

4)    Eski yazılı tapu kayıt ve belgeleri yeni yazıya çevirmek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek, tarihi değeri haiz olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini uzmanların bilimsel çalışmalarına hazırlamak ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek.

5)    Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak, tahribini önleyecek tedbirleri almak, onarım ve yenileme işlerini yapmak, modem arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve bu yeniliklerin uygulanmalarını sağlamak ve bunların hacimlerini küçültmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri tekniklerden yararlanmak.

6)       İlgililerin talebi üzerine tapu kayıt ve belge örneklerini çıkarmak ve ilgililere vermek.

7)       Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemelerini korumak ve gerektiğinde sergilemek.

8)       Kurum arşivi hizmetlerini yürütmek.

e)       Teftiş Kurulu Başkanlığı:

1)    Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

2)    Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak.

3)      Özel kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

f)       Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:

1)    10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

2)      Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g)       Personel Dairesi Başkanlığı:

1)     Genel Müdürlüğün insan kaynaklan politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

2)     Genel Müdürlük personelinin atama, sicil, disiplin, emeklilik, nakil, terfi, ücret, sendika ve benzeri özlük hakları işlemlerini yürütmek.

3)      Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimini planlamak, smavlannı yapmak veya yaptırmak.

4)      Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, diğer birimler ile koordineli olarak eğitim programlan hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, smavlannı yapmak veya yaptırmak.

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1)     Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dağıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, koordine etmek ve kayıtlannı tutmak.

2)     Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet binası ve diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, tahsisini sağlamak, inşaat ve yapım işlerini yürütmek, takip ve kontrol etmek.

3)       Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşmmazlann kiralanması işlemlerini yürütmek.

4)     Genel Müdürlüğün sağlık ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarının güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri işlerini yürütmek.

5)       Genel evrak işlerini yürütmek.

6)      Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetleri ile tanıtım, yayın, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

7)     9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme hakkını kullanmak isteyenlerin bilgi almaşım kolaylaştıracak şekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkını kullananlar arasında koordinasyon görevini yürütmek.

8)       Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

h)       Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:

1)     Genel Müdürlüğün bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarmalarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak birimler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

2)     E-Devlet uygulamalarının Genel Müdürlük ile ilgili çalışmalarını yapmak, mekânsal bilgi sistemini oluşturmak, koordine etmek ve yürütmek.

3)     Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

4)     Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek.

5)      Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

6)      Genel Müdürlük birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

7)       Tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin istatistiki verileri toplamak.

ı) Hukuk Müşavirliği:

1)     26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2)       Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personele ilişkin hükümler

MADDE 485 – (1) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizdeki tapu ve kadastro işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe önerilen personel Dışişleri Bakanlığının kuruluş ve görevlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ilgili hükümlerine istinaden görevlendirilebilir.

Tapu ve kadastro uzmanları ve müfettişler

MADDE 486 ■ (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Genel Müdürlükte Tapu ve Kadastro Uzmanı, Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Tapu ve Kadastro Müfettiş, Tapu ve Kadastro Müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.

Döner sermaye işletmesi

MADDE 487 – (1) Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kurar.

(2)     Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca beş katma kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutan tahsis edilen sermaye tutanna ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

(3)     Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, tanıtım, temsil, eğitim giderleri, yurtdışında yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve her türlü harcamalar döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.

(4)     Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkartılan yönetmelikle belirlenir.

(5)     Birinci fıkra uyarınca elde edilecek gelirler bu Bölüme ekli (I) sayılı Tarife Cetvelinde gösterilmiştir. Tarife Cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenir. Tarife Cetvelinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarım yarısına kadar indirmeye veya en fazla üç katma kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Döner sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(6)     Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Ayrıca tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Veri paylaşımına ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilir.

Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması

MADDE 488 – (1) Genel Müdürlük, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda İdarî düzenlemeler yapabilir.                   ‘

(2) Tapu ve Kadastro Kurulu ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(2)      Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığım tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(3)       Genel Müdürlük, sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir.

(4)      Yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilir. Genel Müdürlük bu fıkra kapsamındaki işlemleri belirlemeye yetkilidir.

(I) SAYILI TARİFE CETVELİ
SERA NOİŞLEMLER VE HİZMETLERHİZMET
BEDELİ
1rAPU İŞLEMLERİ
)öner Sermaye Hizmet Bedeli103.50 TL
ilave Hizmet Bedeli14.00 TL
)öner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli
Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
Jzel Durumlar
1.1Satış İşlemleri
1.1.1Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri
l.l.l.lrek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye rizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.1.2rek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.2Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri
1.1.2.1Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.2.2Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.1..3Tek işlemde kat irtifaktı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde
1.1.3.1Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.1.4Devre mülk satış işlemleri
1.1.4.1Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.1.4.2Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.22644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline üave maktu olarak tapu müdürlüpnce tahsil edilir.483.50 TL
1.3İpotek Tesisi İşlemi
1.3.1İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.3.2Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner ermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave dizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.4Satış ve İpotek Tesisi İşlemi
1.4.1i’ek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner ermaye hizmet bedeli tahsil edilir.
1.4.2fek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek esi si işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeü tahsil edilir.
faksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde lk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir aşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar ahsil edilir.
1.6£at irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız lölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız lölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.
1.7Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak34.50 TL
1.8Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanıhr kılan” kişilere verilen bilgi ve ıelge karşıhğı taşınmaz başına maktu olarak21.00 TL
1.9Vfüdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.
1.10Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro nüdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüpnce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.)216.00 TL
1.11Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak)155.00 TL
1.11.11.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak)69.50 TL
2KADASTRO İŞLEMLERİ
Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli: Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 69,50 TL den az olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre tespit edilebilir.69.50 TL
2.1Aplikasyon
2.1.1Taşınmazın yüzölçümü;
2.1.1.11 ile 1.000 m2 arasında olanlardan,170.00 TL
2.1.1.21.001 ile 3.000 m2 arasında olanlardan,255.50 TL
2.1.1.33.001 ile 5.000 m2 arasında olanlardan,511.50 TL
2.1.1.45.001 ile 10.000 m2 arasında olanlardan,681.00 TL
2.1.1.510.001 ile 20.000 m2 arasında olanlardan,937.00 TL
2.1.1.620.001 ile 50.000 m2 arasında olanlardan,1,223.00 TL
2.1.1.750.001 ile 100.000 m2 arasında olanlardan,1,487.00 TL
2.1.1,8100.001 ile 200.000 m2 arasında olanlardan,1,704.00 TL
2.1.1.9200.001 ile 500.000 m2 arasında olanlardan,2,043.50 TL
2.1.1.10500.000 m2’den büyük arazilerde, her 100.000 m2 için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 139,50 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir.139.50 TL
2.1.2îelediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde ıesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.1.3Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış radastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.1.4Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.
2.2Cins Değişikliği
2.2.1Yapışız iken yapılı hâle getirme işlemleri
2.2.1.1Taşınmazın yüzölçümü;
2.2.1.2 ‘1 ile 1.000 m2 arasında olanlardan,279.50 TL
2.2.1.31.001 ile 3.000 m2 arasında olanlardan,395.00 TL
2.2.1.43.001 m2’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1,000 m2 için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar38.50 TL
2.2.1.5Belediye mücavir alan sınırlan içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.
2.2.1.6Belediye mücavir alan sınırlan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.
2.2.1.7Belediye mücavir alan sınırlan dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.
2.2.1.8Tanmsal amaçlı binalann (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli1,098.50 TL
2.2.1.9Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak155.00 TL
2.2.1.10Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak72.00 TL
2.2.1.11Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binalann bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binalann arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.
2.2.1.12Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli72.00 TL
2.2.1.13Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binalann cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.
2.2.2Yapılı iken yapışız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak72.00 TL
2.3Birleştirme
2.3.1Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın (n-l)x 155,00 TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir (n=Birleşen Parsel Sayısı).155.00 TL
2.4İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini
2.4.1Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için139.50 TL
2.5’arselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin langi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti
2.5.11er parsel için yüzölçüm ve yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu olarak69.50 TL
2.5.2İzerinde kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespiti şleminde maktu olarak69.50 TL
2.5.3Aynı malike ait olup, birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan lirden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde, ilave olarak birden fazla ıer parsel/bağımsız bölüm başına maktu olarak23.50 TL
2.6latalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme İşlemi (Yöresel Katsayı jygulanmaksızm)
2.6.1latalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemi için155.00 TL
2.6.2latalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her bağımsız bölümü için 2.6.1 sırasındaki hizmet bedeline ilave olarak23.50 TL
2.6.3latalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her blok için155.00 TL
2.7Jncelikli Kadastro
2.7.13402 sayıh Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli kadastro işlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10 ilave edilerek hesaplanır.
2.84342 sayılı Mera Kanunu Uyarınca İhale Suretiyle Yaptırılacak Harita İşleri
2.8.1Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım sözleşme bedelinin %5’i tahsil edilir.
2.8.2Merayla ilgili aplikasyon işlemlerinde kontrol bedeli olarak aplikasyon sözleşme aedelinin %10’u tahsil edilir.
2.8.3Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep edilmesi durumunda yöresel katsayılar uygulanmak suretiyle;
2.8.3.1Harita yapımı için hektar başına76.00 TL
18.3.2Aplikasyon yapımı için hektar başına78.50 TL
2.8.33Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon işlerinin kontrolü için;
28.3.3.1Aplikasyon işlerinde kontrol bedeli hektar başına,19.00 TL
28.3.3.2Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli hektar başına,10.00 TL
2.9Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın)
2.9.110 noktaya kadar,345.50 TL
2.9.210 noktadan sonra her bir nokta için ilave,16.50 TL
3KONTROLLÜK HİZMETLERİ
Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlan tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet bedeli 123,00 TL’den az olamaz.123.00 TL
3.1Parselasyon Planlarının Kontrolü
Parselasyon Planlarının Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı: Kontrole esas yüzölçümü hangi dilimde kalıyor ise, önceki dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile miktar arasındaki yüzölçümü farkı bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ilave edilmek suretiyle kademeli olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel katsayı ile çarpılarak kontrollük hizmet bedeli hesaplanır.
Parselasyon planlarının kontrolü işlemi, dağıtıma tabi tutulmak suretiyle yapılan uygulamalar sonucu oluşan planların kontrolünü kapsar.
\razi toplulaştırma projesinin bir bütün olarak ihale edildiğinin ve kontrolü talep edilen tasımların aynı sözleşme kapsamı içinde kaldığının tespiti hâlinde sonradan controle gelen tasımların kontrollük bedelinin daha önce bedeli tahsil edilen basamağa ilave edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir.
3.1.1Yüzölçümü;
3.1.1.1ile 100.000 m2 arası olanlar için hektar başına,221.00 TL
3.1.1.200.001 ile 500.000 m2 arası için 3.1.1.1 sırasında hesaplanan miktara ilave olarak rektar başına,186.50 TL
3.1.1.3500.001 ile 1.000.000 m2 arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,163.00 TL
3.1.1.41.000.000 ile 1.500.000 m2 arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,94.00 TL
3.1.1.5[.500.001 m2 ve yukarısı olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,23.50 TL
3.2değişiklik İşlemleri
3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen işlemlerin kendi içinde ayn ayrı veya kendi içinde birkaçının birlikte yapılmış olması hâlinde 3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen tarife uygulanır.
3.2.1Oluşmuş imar parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk [park, yeşil alan dâhil) ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünde yüzölçümü;
3.2.1.11 ile 3.000 m2 arasında olanlardan,146.50 TL
3.2.1.23.001 ile 5.000 m2 arasında olanlardan her 1.000 m2 için 146,50’TL ye ilave olarak46.00 TL
3.2.1.35.001 ile 10.000 m2 arasında olanlardan her 1.000 m2 için toplam miktara ilave olarak34.50 TL
3.2.1.410.001 ile 100.000 m2 arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına29.00 TL
3.2.1.5100.001 m2 ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına23.50 TL
3.2.2Kadastro parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil), yoldan ihdas ve sınırlandırma haritaları kontrolünde yüzölçümü;
3.2.2.11 ile 20.000 m2 arasında olanlardan,123.00 TL
3.2.2.220.001 ile 100.000 m2 arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına16.50 TL
3.12.3100.001 ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına10.00 TL
3.12.43.2.1 ve 3.2.2 sıralan kapsamında ayırma sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise ikiden fazla olan her bir parsel için 32,00 TL hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel katsayı ile çarpılır.32.00 TL
3.12.53.2 sırasında hizmet bedeli, kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı ile, diğer dilimlerde kalıyor ise 3.1 sırasındaki gibi hesaplanır.
3.3Taşocağı, maden ocağı ve benzeri haritaların kadastro müdürlüğünce kontrolünün talep edilmesi durumunda ruhsat ya da ilgili saha içerisindeki parsellerin yüzölçümlerinin toplamı alınacaktır. Bu durumda döner sermaye hizmet bedeli, parsel yüzölçümleri toplamı (ha) X 14,00 TL X Yöresel Katsayı formülü ile hesaplanır.14.00 TL
3.4Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü
3.4.1Şeritvari bazlı kamulaştırmalarda;
3.4.1.1Her kilometre için,279.50 TL
3.4.1.2jeritvari haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri km başına,62.00 TL
3.4.1.3jeritvari haritalarda 1 km’ye kadar birim fiyat aynen alınır. 1 km’yi aşan kısımların controllük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır (yöresel katsayı dikkate alınmaz).
3.4.2lektar bazlı kamulaştırmalarda (yöresel katsayılar uygulanarak);
3.4.2.11er hektar için,62.00 TL
3.4,2.2lektar bazlı haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri için hektar iaşına,23.50 TL
3.4.2.3lektar bazlı haritalarda 1 hektara kadar birim fiyat aynen alınır. 1 hektarı aşan asımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır.
3.5dengeleme Hesaplan
3.5.1Serbest ağ dengelemesi ve uyuşum testi (nokta sayısına bağlı olmaksızın) test başına32.00 TL
3.5.2Sfirengi hesap kontrolü
3.5.2.1Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay (onumunun hesap kontrolü54.00 TL
3.5.2.2Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey conumunun hesap kontrolü32.00 TL
3.5.2.3Bir nokta dengelemesi hesap kontrolü (Y, X)32.00 TL
3.5.2.4Dilim dönüşüm hesap kontrolü16.50 TL
3.5.3GPS yöntemi ile yapılan nokta sıklaştırılması hesabında proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;
3.5.3.1Ana nirengi noktası adet başına,123.00 TL
3.5.3.2Diğer nirengi noktalan adet başına,32.00 TL
3.5.3.3Poligon noktalan adet başına,23.50 TL
3.5.4GPS yöntemiyle yapılan nokta sıklaştınlması hesap kontrolünde proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;
3.5.4.1Ana nirengi noktası adet başına,94.00 TL
3.5.4.2Diğer nirengi noktalan adet başına,23.50 TL
3.5.4.3Poligon noktalan adet başına,10.00 TL
3.5.4.4Yükseklik hesabı adet başına,23.50 TL
3.5.5Kadastro müdürlüklerince döner sermaye kontrollük hizmet bedelinin tahsil edildiğinin belirtilmesi hâlinde, Genel Müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından tekrar dengeleme hesap kontrol bedeli tahsil edilmeyecektir.
3.5.6Aynı proje kapsamında daha önce dengeleme hesap kontrol hizmet bedeli ödendiğinin ilgilisi tarafından belgelendirümesi hâlinde, bu miktar kadastro müdürlüpnce kontrollük hizmetleri bölümünde yer verilen usule göre hesaplanan toplam miktardan düşülür.
4BİLGİ VE BELGE TALEPLERİ
4.1Teknik Belge Örnekleri (Yöresel Katsayılar Uygulanmaksızın)
4.1.1Ölçü Krokileri sayfa başına21.00 TL
4.1.2Takeometrik Ölçüm Karneleri sayfa başına10.00 TL
4.1.3Aplikasyon Krokisi sayfa başına10.00 TL
4.1.4Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki sayfa başına10.00 TL
4.1.5Parsel Köşe Koordinatları
4.1.5.11 ile 500 nokta için nokta başına,2.00 TL
4.1.5.2501 ile 1.000 nokta için nokta başına,1.50 TL
4.1.5.31.001 ve daha fazla nokta için nokta başına,0.70 TL
4.2Standart Topoğrafık Harita/Standart Topoğrafık Kadastral Pafta Kopyalan
4.2.1Vlat Kopya (50X70)36.00 TL
4.2.2Vlat Kopya (70X100)50.00 TL
4.2.3Şeffaf Kopya (50X70)50.00 TL
4.2.4Şeffaf Kopya (70X100)66.50 TL
4.2.5Saydam PVC
4.2.5.1Bazlı (50X70)222.50 TL
4.2.5.2Bazlı (70X100)280.50 TL
4.2.6Film
4.2.6.1Film (50X70)236.00 TL
4.2.6.2Film (70X100)301.50 TL
4.3Jlke Nirengi Sisteminde Koordinat Değerleri
4.3.1ITJTGA noktası123.00 TL
4.3.2C dereceli noktalar
4.3.2.1C1 derece Ana GPS Ağı (AGA) noktası123.00 TL
4.3.12C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı (SGA) noktası72.00 TL
4.3.13C3 derece Alım İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) noktası54.00 TL
4.3.14C4 derece poligon noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik nokta değerleri23.50 TL
4.3.3ED-50 koordinatlı noktalar
4.3.3.1Ana nirengi noktası (ED-50)46.00 TL
4.3.3.2Ara nirengi noktası (ED-50) (dördüncü derece/dizi/fotogrametrik ara ve tamamlayıcı nirengi noktası)23.50 TL
4.3.4Parametre
4.3.4.1Onaylanmış dönüşüm parametresi (nokta sayısından bağımsız olarak)172.50 TL
4.3.4.2Onaylanmış yüzey hesabı parametre değerleri (nokta sayısından bağımsız olarak)232.00 TL
4.3.5Nivelman
4.3.5.1Nivelman noktası23.50 TL
4.3.5.2Nirengi ve nivelman kanavaları mat ozalit kopyası32.00 TL
(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dâhildir.)
4.4Sayısal Haritalar
4.4.1Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli464.50 TL
4.4.2Sayısal arazi modeli verisi (20X20 metre grid aralıklı XYZ formatında) pafta başına,16.50 TL
4.5Arşiv Hizmetleri
4.5.1Araştırma ve inceleme yapan Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere araştırma ve incelemeye açılan belgelerin fotokopi, dijital kopya veya mikrofilm şeklindeki kopyalardan;
4.5.1.1Belgelerden A4 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına0.30 TL
4.5.1.2Belgelerden A3 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına0.35 TL
4.5.1.3Dijital kopyalarda poz başına0.35 TL
4.5.2Talep edilen belgenin APS veya kargo ile gönderilmesi isteniyorsa masrafları ilgilisince ödenir.
5MALVARLIĞI ARAŞTIRMALARI
5.1Yazılı belge (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) ve kimlik ibraz edilmesi hâlinde malvarlığı araştırması yapılan kişi başına,85.50 TL
6VERİ PAYLAŞIMI
lenel Müdürlük ile diğer kurum, kuruluşlar ve belediyeler arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı ile ilgili protokoller kapsamında kurumlar, curuluşlar ve belediyeler ile yapılan veri paylaşımlarında;
6.1£amu Kurum ve Kuruluşlarına, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TÂKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;
6.1.1Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,0.015 TL
6.1.2dekansa] Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için,1.00 TL
6.2[kamu Kurum ve Kuruluşları Dışındaki Kurum ve Kuruluşlara, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TÂKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;
6.2.1rapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,0.35 TL
6.2.2Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için,15.00 TL
7DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
7.1İhale Şartnamesi veya Ön Yeterlilik Doküman Bedeli464.50 TL
7.2Kalibrasyon Hizmet Bedeli161.50 TL
7.3Elektronik Takeometre Kiralanması (Standart Ekipmanı ile Birlikte ve Sigorta İşlemleri Yüklenici Tarafından Karşılanmak Suretiyle) Günlüğü116.00 TL
7.4Her Türlü Ölçü, Hesap, Çizim Araştırılması ve Kontrolü Saat Başına23.50 TL
7.5Düşey Tarayıcılarla Pafta Tarama ve Bilgisayarda Sayısallaştırma
7.5.1Kurum arşivinde mevcut 175 mikron ve daha az kalınhkta kâğıt, karton veya şeffaf
7.5.1.1Paftanın taranarak teslim edilmesinde pafta bazında,85.50 TL
7.5.1.2Paftanın sadece taranmasında adet başına,8.50 TL
7.5.2Yukarıdaki tarife Genel Müdürlük arşivinde bulunan paftanın içeriğindeki bilgilerle, tarama oedelini kapsamakta olup, Genel Müdürlük arşivi dışındaki veya Genel Müdürlüğe yapılan işlerde bir adet paftanın taranması hâlinde sadece tarama bedeli tahsil edilecektir.
7.6Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolanna/Lisansh Aracılık Faaliyetlerini Yürütecek Aracılara Uygulanacak Fiyatlar
7.6.1Lisans belgesi veya kimlik belgesi483.50 TL
7.6.2Kaşe bedeli172.50 TL
7.6.3Eğitim bedeli (saat başına)48.50 TL
7.6.4Kadastro müdürlüklerince lisanslı büro veya aracılık sözleşme bedelinin %5’i oranında bilgi ve belge bedeli tahsil edilir.
7.6.5Tescile tabi yapılan işlemlerin kadastro müdürlüklerince kontrollerinde lisanslı büro sözleşme bedelinin %5’i oranında kontrollük hizmet bedeli tahsil edilir.
7.7Proje ve danışmanlık hizmetleri ile kiraya verilen her türlü üretim araç ve gereçlerinden proje veya danışmanlık hizmeti bedeli veya sözleşme bedelinin %10’u oranında döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir