Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar (2018 Güncel)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar (2018 Güncel)
125×125

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4 B kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemeler 6/6/1978-7/15754 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.İlgili karar ile sözleşmeli personellerin işe alınmaları,yapılacak olan sınavlar,yer değiştirme,izin hakları,özlük hakları gibi konular düzenlenmiştir.İlgili kararda en son 2018 yılında değişiklik yapılmış olup ilgili değişikliklerinde işlenmiş olduğu sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar yazımız ekinde yer almaktadır.

4 B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR (2018 Güncel)

Bakanlar Kurulu Kararının;

Tarihi ve No’su                                              : 6/6/1978-7/15754

Dayandığı Kanun                              : 28/2/1978-2143

Yayımlandığı Resmi Gazete               : 28/6/1978-16330

Madde 1- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

Madde 2- (Mülga: 22/11/2010-2010/1169)

Madde 3-

(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. (Ek:
14/5/2018-2018/11809) Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır

(Değişik: 6/1/1989-89/13691) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 5.296,80 TL’yi3 geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 5.296,80 TL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.
(Ek: 3/1/2008-2008/13055) Sözleşme ücretleri; havacılık simülatör uzmanı,4 helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek: 5/1/2009-2009/14539) gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot ve havacılık sertifikasyon uzmanı5 pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
(Değişik: 20/2/2017-2017/9949) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.
(Ek: 22/11/2010-2010/1169) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

(Mülga: 6/1/1989-89/13691)

Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen ayni menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır. Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

Madde 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. (Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Madde 5- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Madde 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 7- (Değişik: 3/8/2005-2005/9245)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)[5] hariç olmak üzere (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b)Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda[6] çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 8- (Değişik: 3/2/1982-8/4250) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

Madde 9-(Değişik: 9/2/1979-7/17150) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.
(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

(Ek: 2/3/2009-2009/14799) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.3 Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

(Ek: 24/4/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.
(Ek: 30/06/2014-2014/6576) Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

Madde 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı  Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Madde 12-

(Değişik: 20/2/2017-2017/9949) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.
Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun yada denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.
(Değişik: 6/12/1993-93/5097) Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Madde 13- (Değişik: 9/2/1979-7/17150)

Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir)1
.
Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüsü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.
(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarıncadüzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
(Mülga: 22/11/2010-2010/1169)
(Mülga: 22/11/2010-2010/1169)
(Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için dördüncü fıkrası hariç bu madde hükmü uygulanmaz.

Madde 14- (Değişik: 9/2/1979- 7/17150)

657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (…)3 sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.
Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
(Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il veya bölge bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Madde 15- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Esaslara Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir  (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.           

Madde 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

 

Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

(Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.
Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
(Mülga: 22/11/2010-2010/1169)
(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) (Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

           

Sınav şartı

Ek Madde 2-(Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.
Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya
kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında , personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.
Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.
(Değişik:26/3/2018-2018/11587) Bu Esaslara ekli 3 sayılı Cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bulunan pozisyonlarda bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel Adalet Bakanlığının ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklara ilişkin ilgili mevzuatında belirtilen sınav ile atama usul ve esaslarına göre, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.
(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın, bu maddenin (c) bendi hükümleri uygulanır.
(Ek: 12/09/2011-2011/2249) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde MütercimTercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.
(Ek: 30/06/2014-2014/6576) Emniyet Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak tam zamanlı avukat unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz. Bu pozisyonlara, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atama yapılır.
(Ek: 07/05/2015-2015/7698) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak yeraltı maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.
(Ek: 28/03/2016-2016/8720) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.
(Ek: 27/06/2016-2016/8994) Kültür ve Turizm Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, diğer teknik hizmet personeli, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.
(Değişik: 19/2/2018-2018/11465) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı1 adına vize edilmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarından ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde belirtilen unvanlara ilişkin pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için kullanılacak pozisyonlar dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanır.
(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.
(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan
sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır.
(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır

 

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 –  (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla
yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.
d) (Ek: 12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.
e) (Ek: 12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.                            

Unvan değişikliği

Ek Madde 4 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.

Ek Madde 5 –(Ek: 25/10/2010-2010/982) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlarından; sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, diyetisyen, avukat1 , hemşire, diğer sağlık personeli2 ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir

Sözleşmenin feshi

Ek madde 6-a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,
ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması, (Danıştay Onikinci Dairesinin 10/12/2014 tarihli ve E:2011/6048, K:2014/8538 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
f) (Ek: 20/2/2017-2017/9949) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması, hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.
Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer

(Ek:12/3/2012-2012/2964)

Ek Madde 7 ‒ Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmez. Ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir.

b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında bir belge talep edilmez.

c) Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli personele verilecek görevin uygun yürütülmesi açısından zaruri görmeleri durumunda, personel ve insan kaynaklarına ilişkin mevzuatlarında açıkça belirtilmesi kaydıyla adaylardan sağlık durumlarına ilişkin rapor talep edebilirler.

  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. Personel alım işlemleri, adayların idareye beyan ettikleri bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.

Adaylardan başvuru sırasında istenen formlar kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal internet sayfalarında yayımlanır.

  Yabancı uyruklular için ilgili idare tarafından istenecek bilgi ve belgeler personel alım ilanında belirtilir.

(Ek: 26/3/2018-2018/11587)
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma
Ek Madde 8- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet kapsamında yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya parça başı ücret vermek suretiyle sözleşme süresiyle sınırlı olarak çalıştırılabilecek hizmetler ile bu hizmetlerde çalıştırılacakların ücret ve adet üst sınırları ekli 5 sayılı Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsimlik Hizmetlere İlişkin Cetvelde gösterilmiştir.
Anılan Cetvelde gösterilen üst sınırları aşmamak üzere, bu kapsamda çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, her yıl ilgili kurumun önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.
Bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen koşulları taşımaları gerekir. Kurumlar, bu koşullara ilave olarak hizmet gereği özel şartlar belirleyebilirler.
Parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç olmak üzere, bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalışma saat ve süreleri hususunda 13üncü madde hükümleri uygulanır. Saat ücreti karşılığı çalıştırılacak personelin çalışma süresi, günde beş saati geçmemek üzere kurumu tarafından tespit edilir. Bu kapsamda görev yapan personele, parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç, çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da
kullandırılabilir. Bu personelin mazeret izinlerine dair hususlarda bu Esaslarda yer
alan hükümler uygulanır.
Bu kapsamda görev yapan personele, ikinci fıkra uyarınca belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. Ücretler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenir. Bu madde uyarınca istihdam edilen personelden 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaptırılacak işin özelliği gereği kurumlar çalıştıracakları personelde 65 yaşını geçmemek üzere farklı üst yaş sınırı belirleyebilir. Bu madde kapsamında istihdam edilmiş olmak, idareler açısından sonraki yıllarda aynı şekilde yeniden çalıştırılma zorunluluğu doğurmaz.
Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esaslarına dair şartlar ile diğer hususlar hizmet sözleşmelerinde düzenlenir. Bu kapsamda görev yapacak personele ait tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. Bu madde uyarınca istihdam edilen personel hakkında bu Esasların sözleşmenin feshi hükümleri ile 4 üncü maddesindeki harcırah hükümleri dışındaki hükümleri uygulanmaz.

(Ek: 26/3/2018-2018/11587)
Ek Madde 9- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.
Birinci fıkra kapsamında istihdam edilecek personelin;
a) Müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması,
c) İş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise özel sektör tarafından, bizzat veya posta yoluyla ekli 1 sayılı Başvuru Formu ile birlikte noter onaylı diplomalarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları, gerekir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Mayıs ve Ekim aylarının ilk  işgünü itibarıyla ve her dönem için tek liste halinde ekli 2 sayılı Bildirim Formu kullanmak suretiyle yazılı ve elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu madde hükümlerinden yararlanamaz. Sözleşmeli personel olarak atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, sözleşmesini feshedenler, askerlik hizmeti ve doğum dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarında yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren veya erdirilenler başvuru yapamaz ve ikinci kez bu madde hükümlerinden faydalanamaz.
Yüzde ellinin üzerinde kamu payına sahipken özelleştirme programına alınan kuruluşlarda, programa alınma tarihi itibarıyla sözleşmeli personel olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu payı yüzde ellinin altına düşecek şekilde özelleştirilen kuruluşlarda, ilk bildirimde yer alıp sözleşmeli personel olma vasfını devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir. Söz konusu kayıtlar her iki kurum
tarafından saklanır. Bu kapsamda bildirilen personelin atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca DPB e-uygulama üzerinden iletilen talepler esas alınarak; bildirimi takip eden altmış gün içerisinde kura usulü ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılır. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Devlet Personel Başkanlığınca resen aynı usul ile atama teklifi yapılır.
Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların “idari büro görevlisi” unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır.
Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıylabaşka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Söz konusu personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.
Kurumlar, Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personelin atama işlemlerini güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren otuz gün içerisinde tamamlar ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ eder. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemez.
Sözleşmeli personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadır. Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar. Belge ile  ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atama teklifleri iptal edilir.
Askerlik görevini yapmakta olanlardan özelleştirilen kuruluşta işe başlamak istemeyen veya işe başlatılmayanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın onbeşinden itibaren başlar. Askerlik dönüşü özelleştirilen kuruluşta işe başlayanlar ise bu madde hükümlerine tabi olurlar. Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından
talep edilir. Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla birlikte söz konusu personelin bilgilerini içerecek şekilde, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Devlet Personel Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir.
Bu madde kapsamında atananların, Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

Geçici Madde 2- (Mülga: 9/2/1979- 7/17150)

Geçici Madde 3- (Ek: 26/12/2001-2001/3487)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

Geçici Madde 4- (Mülga: : 03/01/2008-2008/13055)

Geçici Madde 5- (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 6- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar,  Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

 

GEÇİCİ MADDE 7 – (27/3/2009 tarihli ve 2008/8151 Esas sayılı Danıştay Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)

Geçici Madde 8 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Geçici Madde 9- (Ek: 22/11/2010-2010/1169) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut vizeli pozisyonlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal ihtiyaç devam ettiği sürece kullanılır. Bu pozisyonlarda hizmet gereği değişiklik talebi, 14 üncü ve 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

Geçici Madde 10-  (Ek: 22/11/2010-2010/1169) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 60’ı [16] geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 Yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.

Geçici Madde 11- (Ek: 26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz. Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunanlar kurumlarda bölge, diğer kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır.

(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
(Mülga:13/4/2018-2018/11673)
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.
(Ek: 14/5/2018-2018/11809) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.
Geçici Madde 12- (Ek: 26/3/2018-2018/11587) Özelleştirme programında olan kuruluşlarda 1/1/2015 tarihinden önce istihdam edilmiş olanlar hakkında ek 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
Geçici Madde 13- (Ek: 26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre geçici personel olma hakkından yararlanmak için mülga 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar kapsamında başvuru yapmayanlar, atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, istifa edenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile 01/07/2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme işlemini takip eden altı aylık süre geçtikten
sonra iş sözleşmeleri sona erenler ek 9 uncu madde kapsamında başvuru yapamaz ve anılan madde hükümlerinden faydalanamaz.
Geçici Madde 14- (Ek: 26/3/2018-2018/11587) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenler hakkında da ek 9 uncu, geçici 12 nci ve geçici 13 üncü madde hükümleri uygulanır.
Ek Geçici Madde 1- (Mülga:1/2/1980-8/308)
Madde 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 18 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007-2007/12251)
SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE
A
19
2 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007-2007/12251)
SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA
GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ
PERSONEL POZİSYON UNVANLARI
DANS UZMANI
DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU
DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI
DENİZ TRAFİK KILAVUZU
DERİCİ
DİSPEÇ
DOKUMACI-ÖĞRETİCİ
EDİTÖR
FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ
FOTOĞRAFÇI
FRESK RESSAMI
HATTAT
HEYKELTRAŞ
IŞIKÇI
İŞARET DİLİ TERCÜMANI
KALEMKAR
KAMERAMAN
KONSERVATOR (Mülga: 5/8/2013-2013/5212)
KOSTÜM KREATÖRÜ
KOSTÜMCÜ
KURŞUNCU
MİZANPAJCI
MÜCELLİT
MÜZİKÇİ
NOTA RESSAMI
RESTORATÖR (Ek: 22/11/2010-2010/1169)
SAZ SANATÇISI (Mülga: 22/11/2010-2010/1169)
SEDEFKAR
SENARİST
SERAMİKÇİ
TASARIMCI
TASHİHÇİ
TAŞ İŞLEYİCİ
TELKÂRİ USTASI (Ek: 8/2/2016-2016/8522)
TONMAİSTER
VİTRAY USTASI
YAPIMCI
YAYIN KOORDİNATÖRÜ
YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI
YAZMA ESER UZMANI
YÖNETMEN
20
3 SAYILI CETVEL
YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE
ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI(Ek: 2/3/2009-
2009/14799)
ANKETÖR (Ek: 14/5/2018-2018/11809)
ARŞİV UZMANI
ÇÖZÜMLEYİCİ
İMAM-HATİP (Ek: 25/3/2013-2013/4534)
İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ (Ek: 25/3/2013-2013/4534)
MÜEZZİN-KAYYIM (Ek: 25/3/2013-2013/4534)
MÜTERCİM
MÜTERCİM-TERCÜMAN
PROGRAMCI
SINAV HİZMETLERİ UZMANI (Ek: 8/12/2011-2011/2541)
SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ
SİSTEM PROGRAMCISI
TAPU ARŞİV UZMANI
TERCÜMAN
VAİZ (Ek: 3/7/2017-2017/10546)
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Ek: 19/8/2013-2013/5315)
21
4 SAYILI CETVEL
A –SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ
GÖSTERİR CETVEL
UNVANI NİTELİĞİ
AİLE SOSYAL DESTEK
PERSONELİ
(14/5/2018 tarihli ve 2018/11809
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal
Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.
ANKETÖR
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
ARAMA KURTARMA
UZMANI
Havacılık konusunda tecrübe sahibi olmak veya aramakurtarma
konusunda eğitim görmüş olmak. Alanıyla ilgili
literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
ARKEOLOG
(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ARŞİV UZMANI
Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da
programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.
AVUKAT Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
BASIN-ENFORMASYON
PERSONELİ
(12/09/2011 tarihli ve
2011/2249 sayılı BKK ile
eklenmiştir.)
Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve
tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans
eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde KPDS
veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; KPDS
denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan
diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında
başarılı olmak.
BİLİMSEL PROJE UZMANI
Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme
projelerinin gerektirdiği özel nitelik ve şartlara sahip
olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az lisans
düzeyinde mezun olmak.
BİOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BÖLGE PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
BÜRO PERSONELİ
Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro
hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim
kurumlarından mezun olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
22
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM
PROGRAMCISI
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak ve istihdam edileceği Bilgi İşlem
Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama
dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en
az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine
sahip olmak.
DENİZ TRAFİK
BAŞKILAVUZU
1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyindeki herhangi bir
yükseköğrenim programı mezunu ve Uzakyol Vardiya
Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
ehliyetlerden birine sahip olmak. (Mesleğinde 2 (iki) yıl
çalışmış olan gemi inşa mühendisleri için yukarıda
belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)
2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde
yabancı dil bilmek.
DENİZ TRAFİK KILAVUZU
1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren
fakültelerin; Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği, Gemi Makinaları, Gemi Makinaları
İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği,
Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi, Deniz Teknolojisi
Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz
İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümü mezunu veya
Meslek Yüksek Okullarının güverte, gemi makinaları,
deniz elektroniği, deniz haberleşme veya gemi
makinaları işletme bölümlerinden mezun olup vardiya
zabiti, makine zabiti ehliyetine sahip olmak.
2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde
yabancı dil bilmek.
DESTEK PERSONELİ
Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri
yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından
mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
657 sayılı Kanununun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan
ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az
sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının
ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİĞER TEKNİK HİZMET
PERSONELİ
657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve
cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili
yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
DİSPEÇ Uçuş hareket uzmanı lisansına sahip olmak.
DİŞ TABİBİ Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
DİYETİSYEN Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİZGİ OPERATÖRÜ En az ortaöğretim mezunu olmak ve konusunda tecrübe
sahibi olmak.
EBE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim
kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak
ECZACI Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
EĞİTİCİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde veya
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu
23
olmak, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde
yabancı dil bilmek.
FİZYOTERAPİST Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
GEMİ ADAMI Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere
sahip olmak.
GÜMRÜK MUHAFAZA
MEMURU
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.
HAVACILIK
SERTİFİKASYON UZMANI
(11/09/2017 tarihli ve
2017/10818 sayılı BKK ile
eklemiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik,
makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay
mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, hava
aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu
konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile
ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil
bilmek.
HAVACILIK SİMÜLATÖR
UZMANI
(11/09/2017 tarihli ve
2017/10818 sayılı BKK ile
eklemiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik,
makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay
mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
havacılık simülatörü tasarımı, üretimi ve/veya
sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi
olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde
yabancı dil bilmek.
HELİKOPTER MAKİNİSTİ Makinistlik lisansına sahip olmak.
HEMŞİRE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim
kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak
İCRA KATİBİ
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet
yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü,
adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar
bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi
okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim mezunlarından ek 9 uncu maddede
belirtilen şartları sağlamış olmak.
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim mezunu olmayanlardan ek 9 uncu
maddede belirtilen şartları sağlamış olmak.
İMAM/HATİP
(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400
sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)
İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat
önlisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
24
İNFAZ VE KORUMA
MEMURU
En az ortaöğretim mezunu olmak.
İŞARET DİLİ TERCÜMANI
En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak
seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya
sertifikaya sahip olmak
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI
(26/4/2011 tarihli ve 2011/1762
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki
Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
KADASTRO TEKNİSYENİ
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden veya
Meslek yüksek okullarının Harita-Kadastro Bölümünden
mezun olmak.
KAMERAMAN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
KAZA KIRIM UZMANI
Kaza-kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya uçak
havacılık mühendisi veya teknisyen veya hava trafik
kontrolörü olmak veya teknik eğitim veren fakülte veya
yükseköğretim kurumlarının makine bölümünden mezun
olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde
yabancı dil bilmek.
KONSERVATÖR (5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı BKK ile mülga.)
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat
ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
KÜTÜPHANECİ
(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
LABORANT En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MİMAR Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
MUAYENE MEMURU
(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
MUHABİR Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
MÜBAŞİR En az ortaöğretim mezunu olmak.
MÜEZZİN KAYYIM
(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400
sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)
İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat
önlisans veya imam hatip lisesi veya lise mezunu olup
hafızlık belgesine sahip olmak.
MÜHENDİS Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az
B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine
sahip olmak.
MÜZE ARAŞTIRMACISI
(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
25
ORMAN MUHAFAZA
MEMURU
(14/5/2018 tarihli ve 2018/11809
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim
veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman
İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı
Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme,
Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve
Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin
birinden mezun olmak
ÖĞRETMEN
En az lisans mezunu olmak, Talim ve Terbiye Kurulunun
öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre
atanacağı alana uygun olmak, öğretmenliğe atanacaklar
için KPSS’den ilgili alanda (branşda) belirlenen puanı
almış olmak.
PİLOT Pilot lisansına sahip olmak.
PROGRAMCI
Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile
ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun
olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla
bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını
belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS
veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PROJE DESTEK UZMANI
Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme
projelerinin hazırlık ve yürütülmesiyle ilgili alanda
mesleki veya teknik bilgi sahibi olmak ve yükseköğretim
kurumlarından en az önlisans düzeyinde mezun olmak.
PSİKOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
REDAKTÖR
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı
Diller, Sanat Tarihi, Tarih bölümlerinden mezun olup,
alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı
dil bilmek.
RESTORATÖR
(5/8/2013 tarihli ve 2013/5212
sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım,
restorasyon ve konservasyon konularında, üniversitelerin
ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak
veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel
Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon
ve konservasyon konularında lisansüstü programlarından
mezun olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde
eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SINAV HİZMETLERİ
UZMANI
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim
veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
STÜDYO YÖNETMENİ
Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
ŞEHİR PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
26
TABİP Tıp fakültesi mezunu olmak.
TASHİHÇİ
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve alanıyla
ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil
bilmek.
TEKNİKER En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip
olmak.
TEKNİSYEN Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik
öğrenim görmüş olmak.
TELKÂRİ USTASI (08/02/2016
tarihli ve 2016/8522 sayılı BKK
ile eklenmiştir.)
Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 yıllık
tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
UÇAK KONTROL VE BAKIM
MAKİNİSTİ
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya
ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı
bakım lisansına sahip olmak.
UÇUŞ TEKNİSYENİ
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya
ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı
bakım lisansına sahip olmak.
UZMAN Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliğine göre uzman olmak
UZMAN TABİP Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.
VAİZ İlahiyat fakültesi mezunu olmak
VETERİNER HEKİM Veteriner fakültesi mezunu olmak.
YARDIMCI PROJE ELEMANI
Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme
projeleriyle ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek
eğitim ve donanım sahibi olmak.
YAZMA ESER PATALOJİ
UZMANI
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren kimya, Türk el sanatları, konservasyon,
restorasyon (kitap restaratörü) bölümlerinden mezun
olmak
YAZMA ESER UZMANI
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde
eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden
mezun olmak.
YERALTI MADEN UZMANI
(07/05/2015 tarihli ve 2015/7698
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
(Danıştay İdari Dava Daireleri
Kurulunun 10/07/2017 tarihli
Y.D. İtiraz No:2017/528 sayılı
kararıyla yürütmesi
durdurulmuştur.)
Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Harita
Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden
mezun olmak ve en az 5 yıllık yeraltı maden işletmeciliği
tecrübesine sahip olmak.
YÖNETMEN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun
olmak.
YURT YÖNETİM PERSONELİ
(19/08/2013 tarihli ve 2013/5315
sayılı BKK ile eklenmiştir.)
Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde
mezun olmak.
ZABIT KÂTİBİ
27
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet
yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü,
adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar
bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi
okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.1
B – YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI
İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL
UNVANI NİTELİĞİ
DESTEK PERSONELİ
Aşçılık, şoförlük, bekçi-bahçıvanlık veya diğer yardımcı
hizmetlerde istihdam edilmek üzere gerekli tecrübe ve
niteliğe sahip olmak.
SEKRETER
TAKİPÇİ
En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim
kurumlarından mezun olmak. Yabancı uyruklular için,
Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan
ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden
birisini bildiğini belgelemek.
TEKNİSYEN
Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik
öğrenim görmüş olmak veya dengi yabancı öğretim
kurumlarından mezun olmak.
Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için,
Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan
ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden
birisini bildiğini belgelemek.
UZMAN
Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim
veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim
kurumlarından mezun olmak.
Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için,
Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan
ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden
birisini bildiğini belgelemek.

1 05/01/2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete ile 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de
aslına uygun olarak yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
ekinde yer alan “4 SAYILI CETVEL”in “A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE
ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünün “ZABIT KÂTİBİ” satırı düzeltilmiştir.
28
5 SAYILI CETVEL (Ek: (26/3/2018-2018/11587)
BİR YILDAN AZ SÜRELİ VEYA MEVSİMLİK HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL
HİZMET KURUM ADET TAVAN ÜCRET
Resmi İstatistik
Programı ile kalkınma
planlarında yer alan
ve/veya acil veri ihtiyacı
bulunan durumlarda
yapılacak veri derleme,
değerlendirme ve
benzeri çalışmalar ile
aynı nitelikteki proje
bazlı veya parça başı
çalışmalar
Türkiye
İstatistik
Kurumu
16.000
adam/ay
Aylık ücret: 28.390
göstergenin memur aylık
katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar.
Günlük ücret: Aylık
ücretin 1/30’una isabet
eden tutar.
Yükseköğretim
kurumlarının eğitim-
öğretim faaliyetlerinde
ihtiyaç duyulan canlı
modellik
Yükseköğretim
kurumları
250 Saatlik ücret: 485
göstergenin memur aylık
katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir