Sene Sonu Alınan ve Diğer Yıla Sarkan Sağlık Raporları Hangi Yıla Sayılır?

Sene Sonu Alınan ve Diğer Yıla Sarkan Sağlık Raporları Hangi Yıla Sayılır?
125×125

Sene Sonu Alınan ve Diğer Yıla Sarkan Sağlık Raporları Hangi Yıla Sayılır?

Devlet memuru olarak görev yapanların bir yıllık dönemde tek hekimden almış oldukları raporların toplamının 40 günü aşması halinde tek hekimden alınmış olan raporlar sağlık iznine çevrilmemesi ,bu izinlerin sağlık iznine çevrilebilmesi için ilgili raporların sağlık kurulundan alınmış olması gerekmektedir.

Bu nedenle memurlarca tek hekimden bir yıl içinde alınan sağlık raporlarının süresinin belirlenmesi açısından yıl kavramından ne anlaşılması gerektiği ile sene sonu alınan ve içinde olunan yıl ile ertesi yıla sarkan raporlarda 40 gün hesabının nasıl yapılacağı önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan memurlara verilecek sağlık raporlarına ilişkin hususların anlatıldığı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükme göre 1 yıllık dönemden ne anlaşılması gerektiği ve sene sonu alınan sağlık raporlarının hangi yılın rapor sürelerine eklenmesi gerektiği yönündeki görüş taleplerine DPB ca verilen  06/04/2016 tarih ve 2109 sayılı mütaalada gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İlgili görüşe göre

-Mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.” hükmünde geçen “bir takvim yılı” ibaresinden 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri de dahil olmak üzere bu tarihler arasında geçen sürenin anlaşılması gerektiği

– Devlet memurunun yılın sonunu ve izleyen yılın başını kapsayan tek hekim raporu alınması durumunda 31 Aralık tarihi ve bu tarihten önceki rapor sürelerinin içinde bulunulan yıla ait olduğu, 1 Ocak ve bu tarihten sonraki rapor sürelerinin ise takip eden yıla ait olduğu,

bildirilmiştir.

İlgili görüşte yer alan açıklamadan da anlaşılacağı üzere sağlık raporlarında 1 yıllık süre hesaplanırken takvim yılına göre değerlendirme yapılmalıdır.

Memurun sene sonunda almış olduğu sağlık raporundaki sağlık izinlerine ilişkin süreler  içinde bulunulan yıl ile ertesi seneye ait günleri de kapsıyor ise 31 aralık tarihine kadarki rapor günleri ilgili yıl içindeki 40 günlük rapor süresi içinde değerlendirilmeli, ertesi yıla sarkan süreler ise gelecek yılın rapor süreleri içinde değerlendirilmelidir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir