Seçim Müdürlerinin Tayin ve Nakil Hakları

Seçim Müdürlerinin Tayin ve Nakil Hakları
125×125

Yüksek Seçim Kuruluna Bağlı olarak görev yapan seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının yer değiştirme,tayin ve atanmalarına ilişkin hükümler Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav Atama Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğin  Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atama başlıklı 23. maddesine göre  Seçim müdürü ve müdür yardımcıları zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tâbi personel kapsamındadır.Zorunlu yer değiştirmeye tabi personeller yazımız ekinde yer alan tabloda yer alan il ve ilçelerde belli bir süre çalışmak ve bu bölgelerdeki hizmet süreleri dolduktan sonrada diğer yerlere atanmak zorundadırlar.İlgili yönetmeliğe göre seçim müdürlerinin atanacakları hizmet bölgeleri 5 bölge olarak belirlenmiştir.Bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süreleri , beşinci ve dördüncü bölgelerde üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede altı yıldır. Seçim müdürü ve müdür yardımcıları bölge esasına göre çalışırlar.Seçim müdürü ve yardımcıları  kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere ve altı yıldan fazla görev yaptıkları yerlere,atanamazlar.Seçim müdürü ve müdür yardımcıları için nakil kararnamesi, seçim dönemleri hariç, her yıl Haziran ila Eylül arasındaki dönemde çıkarılır.Seçim müdürleri ile yardımcılarının zorunlu hizmetlerinde Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav Atama Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin 25. maddesinde sayılan  aşağıda yer alan esaslar uygulanır.

Seçim Müdürü ve Yardımcılarının Zorunlu Yer değiştirme Suretiyle Atamada Uygulanacak Esaslar

 (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması esastır.

(2) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel geçici görevde geçen süreler de dâhil, aynı yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması halinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilirler.

(3) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların beşinci bölgeden başlanmak suretiyle yapılması esastır. Ancak, herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da, diğer bölgelere ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra alt bölgelere atanırlar.

(4)Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması esastır. Ancak alt bölgelerdeki hizmet süresini tamamlayanlar talepleri halinde ve kadro durumunun zorunlu kıldığı hallerde aynı hizmet bölgesi ya da daha alt hizmet bölgesinde çalıştırılabilirler.

(5) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu hizmet süresinden fazla geçen süreler, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Ancak, üst bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış ise görev yaptığı hizmet bölgesinde fazladan çalışılan süreler bir alt bölgedeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

(6) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde yer alan hizmet alanlarında asgari iki yıl, diğer hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında ise asgari üç yıl çalışılması halinde, aynı hizmet bölgesi içindeki diğer hizmet alanlarına atanma talep edilebilir.

(7)Tüm bölgelerde zorunlu hizmet sürelerini tamamlayanlar, birinci bölgedeki hizmet alanlarına atanırlar. Bunlardan son görev yerinde altı yılı doldurmuş olanlar, uygun kadro bulunması halinde birinci hizmet bölgesi içerisindeki hizmet alanlarına, uygun kadro bulunmaması halinde ikinci hizmet bölgesine atanırlar. Talep halinde diğer hizmet bölgelerinden herhangi birine de atanabilirler.

(8) Seçim bürosu kapatılan yerlerde görev yapan seçim müdürü ve müdür yardımcısı, bu yerler kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tâbidir.

(9) Seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birinde görev yapılan süreler, seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birine geçiş yapılması halinde hizmet süresinin değerlendirilmesinde esas alınır.

(10) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları için nakil kararnamesi, seçim dönemleri hariç, her yıl Haziran ila Eylül arasındaki dönemde çıkarılır.

(11)Mazeret kapsamında ataması yapılanlar, mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda kadro, ihtiyaç ve bölgelerdeki hizmet süreleri dikkate alınarak uygun bir hizmet bölgesine atanabilirler.

(12)Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir. Bu fıkra hükmüne göre atama yapılan yerdeki hizmet süreleri, beşinci bölgeden başlanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

(13) Hizmet gereği veya ihtiyaç duyulması halinde, seçim müdür yardımcısı seçim müdürü olarak, seçim müdürü de müdür yardımcısı olarak atanabilir. Ancak, seçim müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların talebi üzerine de bu şekilde atama yapılabilir.

Seçim Müdürlerinin Mazerete Dayalı Olarak Tayin Hakları Varmıdır?

Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav Atama Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğine  göre seçim müdür ve yardımcılarının mazerete dayalı atamalarına ilişkin hükümler başlıklar halinde gösterilmiştir.

 Sağlık Durumu nedeniyle atama

MADDE 29 – (1) Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılanabileceği bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

Aile birliği mazereti nedeniyle atama

MADDE 30 – (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama, memurun;

a)Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b)Eşlerin her ikisinin de Kurul teşkilatında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c)Eşlerin, farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arası gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

(2)Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme suretiyle atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(3)Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.

Can güvenliği mazereti nedeniyle atama

MADDE 31 – (1) Can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama;

a)  Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde başka bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilir.

b)  Ayrıca, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka bir yere atanabilir.

Hizmet gereği atama

MADDE 32 – (1) Adlî veya idarî soruşturma sonucunda görev yaptığı yerde kalmaları uygun görülmeyen memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin, hizmet gereği olarak; birim amirinin teklifi üzerine veya Başkan tarafından resen başka bir yere atanabilirler.

(2) Bu maddeye göre ataması yapılanlar;

a)   Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl görev yapması,

b) Atandığı yerde adalet müfettişleri tarafından denetleme yapılmış ise, adına düzenlenen denetim raporlarının iyi olması,

c) Son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

ç) Son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

d) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

halinde kendi isteği ile yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık süreden sayılmaz.

(3) Hizmet gereği olarak atananlar; önceki görev yaptığı yere on yıl dolmadan atanamazlar.

Seçim Müdür ve Yardımcılarının Hizmet Bölgeleri Tablo

İLİLÇEBÖLGELERİLİLÇEBÖLGELER
ADANASEYHAN1ANKARAKALECİK3
ADANAÇUKUROVA1ANKARANALLIHAN3
ADANATUFANBEYLİ4ANTALYAKEMER2
ADANAKARATAŞ2ANTALYADEMRE3
ADANACEYHAN2ANTALYAAKSEKİ3
ADANAYUREĞİR1ANTALYAELMALI3
ADANAYUMURTALIK3ANTALYAMURATPAŞA1
ADANAKOZAN2ANTALYAKUMLUCA3
ADANASARIÇAM1ANTALYASERİK2
ADANAFEKE4ANTALYAKONYAALTI1
ADANAKARAİSALI4ANTALYAFİNİKE3
ADANAPOZANTI3ANTALYAALANYA2
ADANAİMAMOĞLU3ANTALYAGAZİPAŞA3
ADANAALADAĞ5ANTALYAMANAVGAT2
ADIYAMANGERGER5ANTALYAKEPEZ1
ADIYAMANMERKEZ2ANTALYAAKSU1
ADIYAMANGÖLBAŞI4ANTALYAKAŞ3
ADIYAMANKAHTA4ANTALYADÖŞEMEALTI1
ADIYAMANBESNİ4ANTALYAGÜNDOĞMUŞ4
AFYONMERKEZ1ANTALYAKORKUTELİ3
AFYONŞUHUT4ARDAHANMERKEZ3
AFYONBOLVADİN3ARDAHANGÖLE4
AFYONSİNCANLI4ARDAHANHANAK5
AFYONEMİRDAĞ3ARDAHANPOSOF5
AFYONiscehisar4ARTVİNMERKEZ3
AFYONÇAY3ARTVİNYUSUFELİ5
AFYONDAZKIRI4ARTVİNHOPA3
AFYONSANDIKLI3ARTVİNBORÇKA3
AFYONDİNAR3ARTVİNARHAVI3
AĞRIMERKEZ3ARTVİNŞAVŞAT5
AĞRIDİYADİN5AYDINDİDİM2
AĞRIDOĞUBEYAZIT3AYDINBOZDOĞAN3
AĞRIELEŞKİRT4AYDINKUŞADASI2
AĞRIPATNOS4AYDINÇİNE3
AĞRITAŞLIÇAY5AYDINEFELER1
AĞRITUTAK5AYDINGERMENCİK3
AKSARAYMERKEZ2AYDINNAZİLLİ2
AKSARAYORTAKÖY3AYDINKARACASU3
AKSARAYESKİL4AYDINSÖKE2
AMASYAMERZİFON2BALIKESİRAYVALIK2
AMASYASULUOVA3BALIKESİRKARESİ (M)1
AMASYAMERKEZ2BALIKESİREDREMİT2
AMASYAGÜMÜŞHACIKÖY4BALIKESİRİVRİNDİ3
AMASYATAŞOVA4BALIKESİRALTIEYLÜL(M)1
ANKARAKAZAN2BALIKESİRKEPSUT3
ANKARAALTINDAĞ1BALIKESİRBURHANİYE2
ANKARAYENİMAHALLE1BALIKESİRSUSURLUK3
ANKARAÇANKAYA1BALIKESİRSAVAŞTEPE3
ANKARAHAYMANA3BALIKESİRGÖNEN2
ANKARAKIZILCAHAMAM2BALIKESİRERDEK2
ANKARAŞEREFLİKOÇHİSAR3BALIKESİRSINDIRGI3
ANKARASİNCAN1BALIKESİRDURUSUNBEY3
ANKARAETİMESGUT1BALIKESİRBANDIRMA2
ANKARAELMADAĞ2BALIKESİRBİGADİÇ3
ANKARAYURTDIŞI1BALIKESİRMANYAS3
ANKARABEYPAZARI3BALIKESİRMARMARA3
ANKARAPURSAKLAR1BARTINMERKEZ2
ANKARAKEÇİÖREN1BARTINAMASRA3
ANKARAGÖLBAŞI1BARTINULUS4
ANKARAAKYURT3BATMANGERCÜŞ5
ANKARAÇUBUK2BATMANMERKEZ2
ANKARAPOLATLI2BATMANSASON5
ANKARABALA3BATMANKOZLUK5
ANKARAMAMAK1BAYBURTMERKEZ3

 

 

İLİLÇEBÖLGELERİLİLÇEBÖLGELER
BİLECİKGOLPAZARI4DENİZLİTAVAS3
BİLECİKMERKEZ2DENİZLİÇARDAK3
BİLECİKBÖZÜYÜK2DENİZLİKALE4
BİLECİKOSMANELİ3DENİZLİPAMUKKALE3
BİLECİKSÖGUT3DENİZLİACIPAYAM3
BİNGÖLKİĞI5DENİZLİBULDAN3
BİNGÖLMERKEZ3DENİZLİÇAL3
BİNGÖLGENÇ5DENİZLİÇAMELİ4
BİNGÖLKARLIOVA5DİYARBAKIRERGANİ4
BİNGÖLSOLHAN5DİYARBAKIRSUR1
BİTLİSMUTKİ5DİYARBAKIRSİLVAN4
BİTLİSMERKEZ3DİYARBAKIRBAĞLAR1
BİTLİSTATVAN3DİYARBAKIRÇINAR4
BİTLİSADİLCEVAZ4DİYARBAKIRKAYAPINAR1
BİTLİSAHLAT4DİYARBAKIRYENİŞEHİR1
BİTLİSHİZAN5DİYARBAKIRBİSMİL4
BİTLİSGÜROYMAK4DİYARBAKIRÇERMİK5
BOLUMUDURNU3DİYARBAKIRÇÜNGÜŞ5
BOLUGEREDE2DİYARBAKIRDİCLE5
BOLUMENGEN3DİYARBAKIRHANİ5
BOLUMERKEZ1DİYARBAKIRHAZRO5
BOLUGÖYNÜK4DİYARBAKIRKULP5
BURDURGÖLHİSAR3DİYARBAKIRLİCE2
BURDURTEFENNİ4DİYARBAKIREĞİL5
BURDURBUCAK3DÜZCEMERKEZ2
BURDURYEŞİLOVA4DÜZCEYIĞILCA4
BURDURMERKEZ2DÜZCEAKÇAKOCA3
BURSAOSMANGAZİ1EDİRNEMERKEZ1
BURSAYILDIRIM1EDİRNEKEŞAN2
BURSANİLÜFER1EDİRNEENEZ3
BURSAİZNİK2EDİRNEİPSALA3
BURSAKELES4EDİRNEUZUNKÖPRÜ2
BURSAYENİŞEHİR3ELAZIĞKEBAN4
BURSAMUSTAFAKEMALPAŞA2ELAZIĞKARAKOÇAN4
BURSAKARACABEY2ELAZIĞKOVANCILAR4
BURSAİNEGÖL2ELAZIĞMERKEZ1
BURSAORHANELİ3ELAZIĞMADEN3
BURSAMUDANYA2ELAZIĞPALU4
BURSAGEMLİK2ERZİNCANTERCAN4
BURSAORHANGAZİ2ERZİNCANMERKEZ2
ÇANAKKALEEZİNE3ERZİNCANKEMALİYE5
ÇANAKKALELAPSEKİ5ERZİNCANÇAYIRLI5
ÇANAKKALEMERKEZ1ERZİNCANİLİÇ5
ÇANAKKALEBAYRAMİÇ3ERZİNCANKEMAH4
ÇANAKKALEYENİCE3ERZİNCANREFAHİYE4
ÇANAKKALEGÖKÇEADA3ERZURUMAŞKALE4
ÇANAKKALEBİGA2ERZURUMÇAT5
ÇANAKKALEÇAN3ERZURUMYAKUTİYE1
ÇANAKKALEGELİBOLU2ERZURUMPALANDÖKEN1
ÇANAKKALEAYVACIK4ERZURUMİSPİR5
ÇANKIRIŞABANÖZÜ4ERZURUMTORTUM5
ÇANKIRIÇERKEŞ3ERZURUMHINIS3
ÇANKIRIKURŞUNLU4ERZURUMHORASAN4
ÇANKIRIMERKEZ2ERZURUMKARAYAZI5
ÇANKIRIILGAZ3ERZURUMOLTU3
ÇORUMMERKEZ2ERZURUMPASİNLER4
ÇORUMALACA3ERZURUMŞENKAYA5
ÇORUMKARGI4ERZURUMTEKMAN5
ÇORUMBAYAT4ESKİŞEHİRSİVRİHİSAR3
ÇORUMİSKİLİP3ESKİŞEHİRTEPEBAŞI1
ÇORUMOSMANCIK3ESKİŞEHİRBEYLİKOVA4
ÇORUMSUNGURLU2ESKİŞEHİRODUNPAZARI1
DENİZLİSARAYKÖY3ESKİŞEHİRÇİFTELER3
DENİZLİMERKEZEFENDİ (M)1ESKİŞEHİRMİHALIÇÇIK3
DENİZLİÇİVRİL3GAZİANTEPARABAN5

 

İLİLÇEBÖLGELERİLİLÇEBÖLGELER
GAZİANTEPŞEHİTKAMİL1İSTANBULPENDİK1
GAZİANTEPŞAHİNBEY1İSTANBULKADIKÖY1
GAZİANTEPİSLAHİYE3İSTANBULARNAVUTKÖY1
GAZİANTEPNİZİP3İSTANBULFATİH1
GAZİANTEPNURDAGI4İSTANBULSANCAKTEPE1
GİRESUNALUCRA4İSTANBULSULTANGAZİ1
GİRESUNMERKEZ2İSTANBULBÜYÜKÇEKMECE1
GİRESUNTİREBOLU2İSTANBULTUZLA1
GİRESUNESPİYE3İSTANBULBAYRAMPAŞA1
GİRESUNDERELİ4İSTANBULBAŞAKŞEHİR1
GİRESUNGÖRELE2İSTANBULADALAR1
GİRESUNBULANCAK2İSTANBULÇATALCA2
GİRESUNŞEBİNKARAHİSAR3İSTANBULŞİLE2
GÜMÜŞHANEMERKEZ3İSTANBULGAZİOSMANPAŞA1
GÜMÜŞHANETORUL4İSTANBULAVCILAR1
GÜMÜŞHANEKELKİT4İSTANBULESENYURT1
GÜMÜŞHANEŞİRAN5İZMİRDİKİLİ2
HAKKARİYÜKSEKOVA5İZMİRFOÇA2
HAKKARİÇUKURCA5İZMİRBUCA1
HAKKARİŞEMDİNLİ5İZMİRKONAK1
HAKKARİMERKEZ2İZMİRKİRAZ3
HATAYANTAKYA (M)1İZMİRKARŞIYAKA1
HATAYALTINÖZÜ4İZMİRKEMALPAŞA2
HATAYHASSA4İZMİRKARABAGLAR1
HATAYERZİN3İZMİRSELÇUK2
HATAYKIRIKHAN3İZMİRTORBALI2
HATAYSAMANDAĞ3İZMİRSEFERHİSAR2
HATAYDEFNE (M)1İZMİRGAZİEMİR1
HATAYDÖRTYOL2İZMİRMENEMEN1
HATAYİSKENDERUN2İZMİRALİAGA1
HATAYREYHANLI3İZMİRKARABURUN3
HATAYYAYLADAG4İZMİRNARLIDERE1
IGDIRARALIK5İZMİRÖDEMİŞ2
IGDIRMERKEZ3İZMİRBERGAMA2
IGDIRTUZLUCA5İZMİRBALÇOVA1
ISPARTAMERKEZ1İZMİRURLA2
ISPARTAEGİRDİR3İZMİRBORNOVA1
ISPARTASENİRKENT3İZMİRBAYINDIR2
ISPARTAKEÇİBORLU3İZMİRBAYRAKLI1
ISPARTAŞARKİKARAAGAÇ3İZMİRMENDERES1
ISPARTASÜTÇÜLER4İZMİRÇİGLİ1
ISPARTAYALVAÇ3İZMİRKINIK3
İSTANBULMALTEPE1İZMİRTİRE2
İSTANBULATAŞEHİR1İZMİRGÜZELBAHÇE1
İSTANBULKARTAL1İZMİRÇEŞME2
İSTANBULBEŞİKTAŞ1K. MARAŞANDIRIN4
İSTANBULÇEKMEKÖY1K. MARAŞONİKİŞUBAT1
İSTANBULBAKIRKÖY1K. MARAŞAFŞİN3
İSTANBULBEYKOZ1K. MARAŞTÜRKOGLU3
İSTANBULBEYLİKDÜZÜ1K. MARAŞELBİSTAN3
İSTANBULSİLİVRİK. MARAŞGÖKSUN4
İSTANBULEYÜP1K. MARAŞPAZARCIK3
İSTANBULGÜNGÖREN1K.MARAŞDULKADİROGLU1
İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE1KARABÜKSAFRANBOLU3
İSTANBULSARIYER1KARABÜKESKİPAZAR4
İSTANBULŞİŞLİ1KARABÜKMERKEZ2
İSTANBULZEYTİNBURNU1KARABÜKYENİCE4
İSTANBULBAHÇELİEVLER1KARAMANMERKEZ2
İSTANBULESENLER1KARAMANSARIVELİLER5
İSTANBULÜMRANİYE1KARAMANERMENEK3
İSTANBULSULTANBEYLİ1KARSMERKEZ2
İSTANBULBEYOGLU1KARSARPAÇAY5
İSTANBULBAGCILAR1KARSDİGOR5
İSTANBULKAGITHANE1KARSKAGIZMAN4
İSTANBULÜSKÜDAR1KARSSARIKAMIŞ3

 

İLİLÇEBÖLGELERİLİLÇEBÖLGELER
KARSSELİM5KÜTAHYAGEDİZ3
KASTAMONUTOSYA3KÜTAHYAMERKEZ1
KASTAMONUTAŞKÖPRÜ3KÜTAHYAEMET3
KASTAMONUARAÇ3KÜTAHYAALTINTAŞ4
KASTAMONUDEVREKANİ4KÜTAHYASİMAV3
KASTAMONUMERKEZ2MALATYAYEŞİLYURT3
KASTAMONUAZDAVAY4MALATYAPÜTÜRGE4
KASTAMONUİNEBOLU2MALATYAHEKİMHAN4
KASTAMONUCİDE4MALATYABATTALGAZI3
KASTAMONUKÜRE4MALATYAAKÇADAĞ4
KAYSERİKOCASINAN1MALATYADARENDE4
kayseriTOMARZA4MALATYADOĞANŞEHİR4
kayseriBÜNYAN3MALATYAARAPGIR4
kayseriDEVELİ3MANİSAGÖRDES3
kayseriİNCESU3MANİSASALİHLİ2
kayseriYAHYALI4MANİSATURGUTLU2
kayseriPINARBAŞI3MANİSAdemirci3
kayseriMELIKGAZI1MANİSAKULA3
kayseriYEŞİLHİSAR4MANİSAYUNUSEMRE1
kayseriSARIOGLAN4MANİSASELENDİ4
kayseriSARIZ4MANİSAŞEHZADELER1
KIRIKKALESULAKYURT4MANİSASARIGÖL3
KIRIKKALEMERKEZ1MANİSAAKHİSAR2
KIRIKKALEDELİCE4MANİSAALAŞEHİR2
KIRIKKALEkeskin3MANİSAKIRKAĞAÇ3
KIRKLARELİMERKEZ2MANİSASARUHANLI3
KIRKLARELİBABAESKİ2MANİSASOMA2
KIRKLARELİPINARHISAR3MARDİNARTUKLU3
KIRKLARELİVİZE3MARDİNSAVUR5
KIRKLARELİDEMİRKÖY4MARDİNDARGEÇİT5
KIRKLARELİLÜLEBURGAZ4MARDİNÖMERLİ5
KIRŞEHİRKAMAN3MARDİNDERİK5
KIRŞEHİRMERKEZ2MARDİNKIZILTEPE4
KIRŞEHİRMUCUR3MARDİNMİDYAT3
KİLİSMERKEZ2MARDİNNUSAYBİN4
KOCAELİİZMİT1MARDİNMAZIDIĞI5
KOCAELİKÖRFEZ2MERSİNYENİŞEHİR1
KOCAELİGÖLCÜK2mersinAKDENİZ1
KOCAELİKANDIRA3mersinTOROSLAR1
KOCAELİBAŞISKELE1mersinTARSUS2
KOCAELİDARICA1mersinGÜLNAR4
KOCAELİÇAYIROVA1mersinAYDINCIK3
KOCAELİKARAMÜRSELmersinERDEMLİ2
KOCAELİKARTEPE1mersinANAMUR3
KOCAELİDILOVASI1mersinMEZITLI1
KOCAELİGEBZE1mersinMUT3
KONYAMERAM1mersinSİLİFKE2
KONYASELÇUKLU1MUĞLAMENTEŞE1
KONYAÇUMRA3MUĞLAköyceğiz2
KONYAKADINHANI3MUĞLAortaca3
KONYASEYDİŞEHİR3MUĞLAFETHİYE2
KONYAEREĞLİ2MUĞLADATÇA3
KONYASARAYÖNÜ3MUĞLAMİLAS2
KONYAHADIM4MUĞLAYATAĞAN3
KONYAKARAPINAR3MUĞLABODRUM2
KONYACİHANBEYLİ3MUĞLAMARMARİS2
KONYADOĞANHISAR4MUŞMERKEZ3
KONYAILGIN3MUŞBULANIK5
KONYAKARATAY1MUŞMALAZGİRT3
KONYABEYŞEHİR3MUŞVARTO5
KONYAAKŞEHİR2NEVŞEHİRAVANOS3
KONYABOZKIR4NEVŞEHİRMERKEZ2
KONYAKULU3NEVŞEHİRKOZAKLI4
KONYAYUNAK4NEVŞEHİRHACIBEKTAŞ2
KÜTAHYATAVŞANLI3NEVŞEHİRGÜLŞEHIR3

 

İLİLÇEBÖLGELERİLİLÇEBÖLGELER
NEVŞEHİRÜRGÜP3SİVASKANGAL4
NEVŞEHİRDERİNKUYU4SİVASYILDIZELİ4
NİĞDEMERKEZ2SİVASZARA4
NİĞDEÇAMARDI4SİVASDİVRİĞİ3
NİĞDEBOR3SİVASKOYULHİSAR4
NİĞDEULUKIŞLA3SİVASGÜRÜN3
NİĞDEçiftlik4SİVASİMRANLI4
ORDUALTINORDU2SİVASSUŞEHRİ4
ORDUAKKUŞ5Ş. URFAVİRANŞEHİR4
ORDUFATSA2Ş. URFABİRECİK3
ORDUGÖLKÖY4Ş. URFAHALILIYE1
ORDUPERŞEMBE3Ş. URFAKARAKÖPRÜ1
ORDUÜNYE2Ş. URFAAKÇAKALE4
ORDUKORGAN5Ş. URFABOZOVA4
ORDUKUMRU4Ş. URFAHALFETİ5
ORDUAYBASTI4Ş. URFAHILVAN5
ORDUMESUDİYE4Ş. URFASİVEREK3
ORDUGÜRGENTEPE4Ş. URFASURUÇ4
OSMANİYEMERKEZ2Ş. URFACEYLANPINAR4
OSMANİYEBAHÇE4Ş. URFAHARRAN5
OSMANİYEDUZİÇI3Ş.URFAEYYÜBIYE1
OSMANİYEkadirli3ŞIRNAKMERKEZ3
RİZEMERKEZ2ŞIRNAKCİZRE3
RİZEÇAYELI2ŞIRNAKIDİL5
RİZEKALKANDERE4ŞIRNAKSILOPI4
RİZEPAZAR3ŞIRNAKBEYTÜŞŞEBAP5
SAKARYASAPANCA2ŞIRNAKULUDERE5
SAKARYAARIFIYE1TEKİRDAĞMALKARA1
SAKARYAERENLER1TEKİRDAĞÇORLU2
SAKARYAGEYVE2TEKİRDAĞMAR. EREĞLISI3
SAKARYAKAYNARCA3TEKİRDAĞMURATLI3
SAKARYAHENDEK2TEKİRDAĞÇERKEZKÖY2
SAKARYAADAPAZARI1TEKİRDAĞŞARKÖY3
SAKARYAAKYAZI3TEKİRDAĞSARAY3
SAKARYAPAMUKOVA3TEKİRDAĞSÜLEYMANPAŞA1
SAKARYAKOCAALI4TEKİRDAĞHAYRABOLU2
SAKARYASERDIVAN1TOKATERBAA3
SAKARYAFERIZLI3TOKATZİLE3
SAKARYAKARASU3TOKATTURHAL3
SAMSUNBAFRA2TOKATALMUS4
SAMSUNILKADIM1TOKATNİKSAR3
SAMSUNALAÇAM3TOKATMERKEZ2
SAMSUNÇARŞAMBA2TOKATARTOVA4
SAMSUNVEZİRKÖPRÜ3TOKATREŞADİYE4
SAMSUNATAKUM1TRABZONOF2
SAMSUNHAVZA3TRABZONTONYA4
SAMSUNCANIK1TRABZONVAKFIKEBİR2
SAMSUNTERME2TRABZONAKÇAABAT2
SAMSUNKAVAK4TRABZONARAKLI3
SAMSUNLADİK4TRABZONSÜRMENE2
SİİRTMERKEZ3TRABZONORTAHISAR1
SİİRTERUH5TRABZONMAÇKA4
SİİRTBAYKAN5TRABZONÇAYKARA4
SİİRTKURTALAN4TUNCELİHOZAT5
SİİRTŞİRVAN5TUNCELİMERKEZ3
SİİRTPERVARİ5TUNCELİOVACIK5
SİNOPMERKEZ2TUNCELİÇEMIŞGEZEK4
SİNOPAYANCIK2TUNCELİMAZGIRT5
SİNOPBOYABAT3TUNCELİNAZIMIYE5
SİNOPGERZE2TUNCELİPERTEK4
SİNOPDURAĞAN3TUNCELİPÜLÜMÜR5
SİNOPTÜRKELI4UŞAKSİVASLI4
SİVASMERKEZ1UŞAKEŞME3
SİVASGEMEREK4UŞAKMERKEZ1
SİVASŞARKIŞLA4UŞAKBANAZ3

 

 

İLİLÇEBÖLGELER
VANTUŞBA2
VANGEVAŞ4
VANMURADİYE5
VANBAHÇESARAY5
VANGÜRPINAR5
VANİPEKYOLU2
VANBAŞKALE5
VANÇATAK5
VANERCİŞ3
VANÖZALP5
VANSARAY5
VANÇALDIRAN5
YALOVAMERKEZ1
YOZGATMERKEZ2
YOZGATBOGAZLIYAN3
YOZGATÇAYIRALAN4
YOZGATÇEKEREK4
YOZGATŞEFAATLİ4
YOZGATSORGUN3
YOZGATSARIKAYA3
YOZGATAKDAĞMADENİ3
YOZGATYERKÖY3
ZONGULDAKMERKEZ2
ZONGULDAKGÖKÇEBEY4
ZONGULDAKKARADENİZEREĞLİ2
ZONGULDAKALAPLI3
ZONGULDAKÇAYCUMA3
ZONGULDAKDEVREK3

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir