Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)  ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 384    ile 391   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Amaç ve kapsam

MADDE 384 – (1) Bu Bölümün amacı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine İlişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 385 – (1) Bu Bölüm ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) PTT’nin sermayesinin tamamı Hâzineye aittir. Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklan Hazine

ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT’deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aittir.

Faaliyet konulan ve nitelikleri

MADDE 386 – (1) PTT; 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, diğer mevzuat ve esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetleri yürütür.

(2) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.

Teşkilat

MADDE 387 – (1) PTT’nin organları şunlardır:

a)      Genel Kurul.

b)      Yönetim Kumlu.

c)       Genel Müdürlük.

Genel Kurul

MADDE 388 – (1) Genel Kurul, yıllık faaliyet rapora ile bilanço ve kâr zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulunun ibrasını karara bağlar. Genel Kural, bu Bölüm hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6102 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu

MADDE 389 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Dört üye Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üye Hazine ve Maliye Bakanının teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanır.

(2)    Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olarak atanacaklarda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir.

(3)     Yönetim Kurulu karar organı olup PTT’yi idare, ilzam ve idari ve adli merciler nezdinde temsil eder ve PTT’nin temsil ve idaresinden Genel Kurala karşı sorumludur. Yönetim Kurulu 6102 sayılı Kanun, esas sözleşme ve Genel Kurulca verilen yetkilerin yanı sıra aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir:

a)      İş yerlerinde kabul edilen gönderilerin kabul ve teslim şartları ile türünü ve sınıfını belirlemek.

b)      Sunulan tüm hizmetlerin ücretlerini ve ödeme esaslarını belirlemek.

c)    Yurt içinde ve yurt dışında lüzum göreceği yerlerde iş yeri açılmasına, kapatılmasına ve faaliyet alanıyla ilgili uluslararası oluşumlara katılmaya karar vermek.

ç) Pul satıcılıkları ve acentelik hizmetlerinin karşılığında alınacak komisyon veya diğer ödemeleri belirlemek.

d)    Posta pulları, posta kartlan ile ilk ve özel gün zarflan bastırmaya ve satışa çıkarmaya karar vermek.

e)     Faaliyet ve hizmet alanlarına ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanması veya ortaklıklar kurulmasına, postaların aynm ve dağıtım işleri için hizmet satın alınmasına karar vermek.

f)     PTT’nin daha etkin ve verimli çalışması için personel ücreti ve diğer hususlarla ilgili performans kriterlerini belirlemek.

g)    Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, PTT’nin stratejik planına uygun olarak PTT’nin mali ve mali olmayan performans hedeflerini hazırlamak, Genel Kurul tarafından onaylanan işletme bütçesini İlgili Bakanlıklara iletmek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında şirket kurulması veya kurulu bulunan şirketlere ortak olunması ve bu şirketlerin devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına görüş bildirmek.

h)     Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit etmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri onaylamak.

(4)      Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak, yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Genel Müdürlük

MADDE 390 – (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

(2)       Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı ve hizmet birimleri esas sözleşmeyle düzenlenir.

(3)      Genel Müdür, Yönetim Kurulunun devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Sözleşmeli personel

MADDE 391 – (1) PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2)       Sözleşmeli personelin unvan ve sayılan Genel Kurul kararıyla belirlenir.

(3)      PTT lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekâlet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir