Özelleştirme Sonrasında Alt Dereceli Kadroya Atanan Memura Manevi Tazminat Ödenir mi?

Özelleştirme Sonrasında Alt Dereceli Kadroya Atanan Memura Manevi Tazminat Ödenir mi?
125×125

Dava, … Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde memur pozisyonunda görev yapmakta iken özelleştirme sonucu davalı idareye 5. derecede memur kadrosuna atanan davacının, kadro derecesinin 3. derece olarak düzeltilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların karşılığı olarak 30.000,00 TL maddi, uğradığı manevi zarara karşılık olarak 10.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 40.000,00 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açıldığı; kuruluların, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmış olup davacının 3. dereceli kadroya atanması gerekirken, 5. dereceli kadroya atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, davacıya 3. dereceli kadro üzerinden aylık ve diğer parasal hakların ödendiği anlaşılmakla, davacının herhangi bir maddi kayba uğramadığı gibi kazanılmış hak aylık derecesine aykırı atamada manevi tazminata ilişkin şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, maddi ve manevi tazminat isteminin reddi yolundaki kararın onanması gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onbirinci Daire

Esas No : 2016/6896 Karar No : 2017/6047

Temyiz isteminde Bulunan (Taraflar) :

1-                   Davacı            : …

Vekili   :           Av. …

2-                   Davalı : Ulaştırma, Denizcilik     ve Haberleşme Bakanlığı

Vekili   :           Hukuk Müşaviri …

İstemin Özeti: … Elektrik Dağıtım     A.Ş.      Genel      Müdürlüğünde

memur pozisyonunda görev yapmakta iken özelleştirme sonucu davalı idareye 5. derecede memur kadrosuna atanan davacının, kadro derecesinin 3. derece olarak düzeltilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların karşılığı olarak 30.000,00 TL maddi, uğradığı manevi zarara karşılık olarak 10.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 40.000,00 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; kuramların, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmış olup davacının 3. dereceli kadroya atanması gerekirken, 5. dereceli kadroya atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; davacıya 3. dereceli kadro üzerinden aylık ve diğer parasal hakların ödendiği anlaşılmakla, davacının herhangi bir maddi kayba uğramadığı gibi kazanılmış hak aylık derecesine aykırı atamada manevi tazminata ilişkin şardarın gerçekleşmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, maddi ve manevi tazminat isteminin reddine karar veren İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 27.11.2015 tarihli ve E:2015/130; K:20İ5/2451 sayılı kararının; taraflarca aleyhlerine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davalı idare tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş olup, davacı tarafından savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01.08.2016 tarih ve K:2016/32 sayılı kararı ile Dairemize devredilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Danıştay Dervişi Yıl: 2018 Sayı: 147
257

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir