Orman Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Orman Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Orman Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Orman Genel Müdürlüğünü    ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 333   ile 344   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Orman Genel Müdürlüğü
Amaç

MADDE 333 – (1) Bu Bölümün amacı; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, özel bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Görev

MADDE 334 – (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a)      Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak.

b)      Ormanların mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemlerini, kadastrosunu, izin ve irtifak işlerini yürütmek.

c)     Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

ç) Mesire yerleri, kent ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, model orman, muhafaza ormanı alanlarının ayrılması, korunması, işletilmesini ve işlettirilmesini sağlamak.

d)     Orman sınırları içinde veya orman sınırlan dışında her türlü arazide; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ormanla ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, entegre havza projeleri yapmak ve uygulamak.

e)     Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarını üretmek, ürettirmek, aşılama faaliyetlerini yapmak, devamlı veya geçici fidanlıklar kurmak, işletmek, gerektiğinde kapatmak.

f)     Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlamasını desteklemek.

g)     Orman ekosistemlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini sağlamak üzere döner sermaye işletmeleri ve gerekli diğer birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde kapatmak, her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak, gerektiğinde takas yapmak; bunların bakım ve onarmalarını yapmak, yaptırmak, hizmetlerin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarım yapmak, yaptırmak, ormanlarda gerekli her türlü altyapı çalışmasını yapmak, ormancılık faaliyetleri için gerekli yolların etüt projelerim yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.

ğ) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapmak ve yaptırmak, Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, yerel, ulusal ve küresel seviyede görev yapacak enstitüler, müdürlükler, araştırma birimleri, eğitim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek.

h)    Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak veya yaptırmak ve bunların sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

ı) Orman ürün ve hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, her türlü orman ürünü üreten, işleyen, pazarlayan, ithalat ve ihracatını yapan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve ormancılıkla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirici her türlü faaliyette bulunmak.

i)      Orman bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların orman rejimine alınması için kamulaştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir ve gerektiğinde takas işlemlerini yapmak, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylüleri ayni ve nakdi yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.

j)     Görev alanına giren konularda teknik ve idari esasları belirlemek, çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar kurmak ve kurdurmak, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak ve birim fiyatlarını tespit etmek.

k)    Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.

l)       Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Merkez teşkilatı

MADDE 335 – (1) Genel Müdürlük Merkez teşkilatı hizmet birimlerinden teşekkül eder.

Genel Müdür

MADDE 336 – (1) Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri ve temsilcisidir.

(2) Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 337 – (1) Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol ederler.

(2) Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

Hizmet birimleri

MADDE 338 – (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a)       Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarıyla mücadele etmek veya ettirmek, ormanların sağlığının komnması ve orman zararlılarının yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri almak, zararlılarla mücadele etmek amacıyla laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak,

2)     6831 sayılı Orman Kanununun 23 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

3)       Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek,

4)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

b)       Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)       Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri

almak,

2)     Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,

3)     Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,

4)     Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

a)       Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırlan dışına çıkanlacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,

2)     Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanlann denetim ve kontrolüne ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

3)       Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak,

4)       Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

5)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ç) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Ormanlann amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek,

2)     Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,

3)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

a)       İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,

2)     Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,

3)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

b)       Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,

2)     Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak özel ağaçlandırma ve imar- ihya çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

3)       Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

c)       Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Su havzalarında kaliteli ve azami miktarda su elde etmek, erozyonu önlemek, sel, çığ ve taşkınlan kontrol altına almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği halinde ve katılımcı anlayış çerçevesinde hazırlanan entegre havza ıslahı ana planının gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

2)     Entegre havza ıslahı projelerini uygulamaya koymak ve planda yer alan yatırından izlemek, değerlendirmek, proje bilgilerini ilgili birimlere raporlamak ve gerektiğinde yapılmasını sağlamak,

3)       Çölleşme ile mücadele çalışmalarını yürütmek,

4)     Orman alanlannda veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığlann önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmaklann su toplama havzalannda erozyon kontrolü çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

5)       Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

6)     Dağlık alanlarda toprağın korunmasına, su kaynaklarının geliştirilmesine, orman ekosisteminin tesisine ve geliştirilmesine yönelik olarak erozyonla mücadele etmek ve gerekli çalışmaları yapmak,

7)       Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yeşil kuşak projeleri uygulamak,

8)     Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının erozyon kontrolü çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

9)       Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

d)       Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek,

2)     Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planlan ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçlann tespit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunlann uygulamalannı takip ve kontrol etmek,

3)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ğ) Orman ve Köy ilişkileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)     Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,

2)     Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,

3)     Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,

4)     Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

5)      Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,

6)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

e)        İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yollan ağının tespiti ve etüd proje çalışmalannı yapmak ve yaptırmak; Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak,

2)      Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,

3)      Görev alamna giren yatınm ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

4)      Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarım ve yedek parçalarını sağlamak,

5)      Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,

6)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

ı) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak,

2)      Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konulan takip etmek,

3)       Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek,

4)      Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, işletilmesi ve işlettirilmesİni sağlamak,

5)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

f)        Fidanlık ve Tohum işleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak,

2)      Fidanlıkların ve fidanlık tesislerinin kurulması, idaresi, işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

3)       Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak,

4)      Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek,

5)      Gerçek ve tüzel kişilerin tohumluk ve fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek,

6)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

g)       İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)       Orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek,

2)       İrtifak hakkı talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3)       Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

h)      Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar. Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

1)       Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,

2)        Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,

3)      Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

2)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

m)         Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)      Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

2)        Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak,

3)      Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren – işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlıkça yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

4)        Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

n)         Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)       Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

2)        İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

3)        Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

4)        Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

5)        Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

6)        Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak,

7)        Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

8)        Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

o)         Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)       Genel Müdürlüğün dış ilişkilerini yürütmek,

2)      Öncelikli orman araştırma alanları ve araştırma program ve projelerini belirlemek ve bunların yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

3)      Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

4)      Yürütülen araştırma programları ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak,

5)        Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

6)      Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi, hizmet içi ve mesleki eğitim işlerini yürütmek,

7)      Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek,

8)      Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü evrak, harita, kitap, broşür ve diğer belgelerin basımı ile ilgili çalışmalarını yürütmek,

9)        Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak,

10)        Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ö) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1)       Orman bilgi sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlannı yapmak veya yaptırmak,

2)      Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,

3)       Genel Müdürlük veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,

4)        Ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek,

5)        Genel Müdürlük ve birimlerinin internet sayfalarına ilişkin altyapı hizmetlerini yürütmek,

6)       Genel Müdürlüğün, uydu görüntüleri, hava ve yer fotoğrafları, harita ve koordinat bilgilerine ilişkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

7)        Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

8)        Ormancılıkla ilgili haritaların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak

9)        Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

р)     Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

1)       26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

2)        Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Taşra teşkilatı

MADDE 339 – (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin ’ gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden oluşur.

Taşra teşkilatı kuruluşu

MADDE 340 – (1) Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından;

a)        Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı,

b)       Şefliklerin kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı,

yetkilidir.

Gelirler

MADDE 341 – (1) Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:

a)        Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

b)       Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler,

с)      Döner sermayeli işletme gelirleri,

ç) Hâzinece sağlanacak gelirler,

d)        Hizmet ve işletme gelirleri,

e)        Orman tarife bedelleri,

f)         Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler,

g)        Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

ğ) Diğer gelirler.

(2) 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca genel bütçeye gelir kaydedilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu gelirleri 1/1/2012 tarihinden itibaren Orman Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir. Ancak, bu gelirlerden 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 64 üncü ve mülga ek 3 üncü maddeleri, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun mülga 9 uncu maddesi ile 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ve 5217 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli üzerinden yüzde üç oranına kadar alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve yine bu satışlardan yüzde üç oranında tahsil edilen mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu paylarını ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yüzde üçü geçmemek üzere belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2)       Yukarıdaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde yapılmış bulunan giderler karşılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçesine gelir kaydedilir.

Koruma hizmetlerinde avans

MADDE 342 – (1) Genel Müdürlükçe orman muhafaza memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın alınması için yeterli avans verilebilir.

(2) Uygulamaya ait usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

Uzman ve uzman yardımcısı

MADDE 343 – (1) Genel Müdürlükte 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Orman Uzmanı ve Orman Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir.

(2) Orman Uzmanı ve Uzman Yardımcıları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcısı

MADDE 344 – (1) Genel Müdürlükte 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir