OHAL Komsiyon Kararı İle Göreve Dönenlerin Hizmet Kayıtları Hk SGK Duyurusu

OHAL Komsiyon Kararı İle Göreve Dönenlerin Hizmet Kayıtları Hk SGK Duyurusu

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ İLE GÖREVLERİNE SON VERİLENLERDEN DAHA SONRA OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEleri, OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARI VEYA MAHKEME KARARI ÜZERİNE GÖREVİNE BAŞLATILANLAR İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Olağanüstü Hal ilan edilmiş ve Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerin “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı ilgili maddelerinde kamu personelinin kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Kararnamelerin “iade hükümleri” başlıklı ilgili maddeleri ile “…İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz… ” hükmü;

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun “Kararların uygulanması” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile de “Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde … İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.” hükmü getirilmiştir.

Söz konusu hükümlerle, daha önce ilgili kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkarılanların görevine iadelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve görevine iade olan kamu görevlileri hakkında kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin kararnamenin tüm hüküm ve sonuçlarının iade kararnamesinin yayımı ya da kararın ilgili kuruma bildirilmesi ile birlikte ortadan kalkmış sayılacağı ve bunların kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği belirtilmiş olup, bu hükümler uyarınca görevine iade edilen kamu personeline kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi ve bu sürelerinin hizmet sayılması gerekmektedir.

Yine, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ilgili makam onayı ile kamu görevinden çıkarılan, ancak kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine görevine başlatılanların, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi ve bu sürelerinin hizmet sayılması gerekmektedir.

Bu hükümlere ve mahkeme kararlarına istinaden görevine iade edilen kamu personeli ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının 27/7/2018 tarihli ve 67982825-622.02-E.5044 sayılı ile 02/11/2018 tarihli ve 31292642-622.02.E.7160 sayılı görüşlerinde, kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümlerinin; kamu görevine iade edilen kişiler bakımından iade kararnamesinin yayımı tarihinden geçerli olarak ortadan kalkmış sayılacağı hüküm altına alındığından, bunlar hakkında kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi işlem tesis edilmesi; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince görevinden ihraç edilenlerin, idare mahkemelerince alınan iptal kararları üzerine görevlerine iadelerinin yapılması ve kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilerek, bu çerçevede kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin bilgilerinin hizmet belgesi/hizmet cetvellerinden silinmesi, ancak kamu görevinden çıkarılma ve iade edilmelerine ilişkin kanun hükmünde kararname örneklerinin/yargı kararlarının özlük dosyalarında saklanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu görüşler doğrultusunda olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri üzerine görevine son verilen kamu görevlilerinden daha sonra olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı veya yargı kararı üzerine görevine iade edilenlerin görevden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm aylıkları ile, görevlerine son verilme işlemleri ile bağlantılı olarak açığa alındıkları süreler bulunuyor ise bu sürelere ait açıkta iken 2/3 oranındaki ve görevlerine iade edildiklerinde de daha önce noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıklarının ödendiği ve emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının/primlerinin gönderildiğine ilişkin resmi yazının Kurumumuza gönderilmesine müteakiben ilgili kamu idaresince de uygun görülmesi halinde Hizmet Takip Programındaki hizmet belgesi ile açık süreler bölümlerinden kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin kayıtların kurumun yetkili personeli tarafından silinmesi mümkün olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılan işlemlerin bildirilmesi üzerine söz konusu süreler Kurumumuzca sigortalıların kurumlarına herhangi bir sonuç yazısı gönderilmeksizin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında hizmet sürelerine eklenecek, açıkta geçen süresine ait genel sağlık sigortalılığı hakkındaki kayıtlar sağlık provizyon sistemine aktarılacaktır.

Bu nedenle, açığa alındıkları sürelere ve kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden aylıklarının ödendiği ile emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının/primlerinin gönderildiğine ilişkin resmi yazının kurumumuza zamanında gönderilmemesinden kaynaklanacak sorumluluk ilgili kamu idaresine ait olacaktır.

Ayrıca aynı tarihlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında çalışması bulunanların görev yaptıkları kamu idarelerince Kurumumuzun il/merkez müdürlükleri ile yazışmaya geçilerek çakışan sürelerinin iptal ettirilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir