Norm Kadro Fazlası Olmayan İhtiyaç Fazlası Personelin Başka Kuruma Devredilemeyeceği

Norm Kadro Fazlası Olmayan İhtiyaç Fazlası Personelin Başka Kuruma Devredilemeyeceği
125×125

6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların devir komisyonuna bildirilmesi gerekmekte olup, norm kadro fazlası olmayan ve yalnızca ihtiyaç fazlası olarak bildirilen davacı hakkında başka kuruma atanması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY İkinci Daire

Esas No: 2016/8682

Karar No : 2017/4683

Dava, 6360 sayılı Kanun uyarınca kapatılan …..Belediyesinde itfaiye müdürü olarak görev yapmakta iken, …..Belediyesine devredilen davacının, norm kadro ve ihtiyaç fazlası belirlenerek, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine atanmasına ilişkin istemiyle açılmıştır.

06/12/2012 günlü ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile bir kısım belediyeler ile birlikte …….. Belediyesinin sınırlan il mülki sınırları olarak belirlenmiş ve Antalya iline bağlı ilçelerin mülki sınırlan içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

Anılan Kanun’un Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında, bu Kanundan kaynaklanan devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlannın katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulacağı; 3. fıkrasında, tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personelinin, komisyon karanyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredileceği; 9. fıkrasında da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilmesi üzerine,

Komisyonun, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 03/07/2005 günlü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle, 45 gün içerisinde ihtiyaç fazlası personelin tespitini yaparak, oluşturulan listeleri valinin onayına sunacağı ve vali tarafından onaylanan listelerin, on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına; içişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği hususlan düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 6360 sayılı Kanun kapsamında kapatılan ….. Belediyesi emrinde ….. müdürü kadrosunda görev yapmakta iken, anılan Kanun uyarınca …… Belediye Başkanlığına devredildiği;………….Belediye Başkanlığı tarafından norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak …….. Valiliğine bildirildiği; ……….. Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 26/06/20… günlü kararı ile devredilecek personel olarak belirlenmesi üzerine de Devlet Personel Başkanlığının 03/09/… günlü ve …3 sayılı atama teklifi üzerine ……… Kamu Hastaneleri Kurumu emrine araştırmacı unvanıyla atamasının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin dayandırıldığı 6360 sayılı Kanun’un değinilen hükümleri uyarınca, devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanların, devir amacıyla komisyona bildirilmesi gerekmekte olup; davalı ….Belediye Başkanlığının Danıştay Beşinci Dairesinin 26/01/……..günlü ara kararına verdiği cevapta, davacının Devir Komisyona norm kadro fazlası olarak bildirildiği tarihe kadar itfaiye müdürü kadrosunda çalıştığının belirtilmesi karşısında, norm kadro fazlası olmayan ve yalnızca ihtiyaç fazlası olarak bildirilen davacının, başka kuruma atanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir