Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Meteoroloji Genel Müdürlüğünü    ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 261   ile 281  sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

YİRMİNCİ BÖLÜM
Meteoroloji Genel MüdürlüğüAmaç

MADDE 261 – (1) Bu Bölümün amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Görevler

MADDE 262 – (1) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)     Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak.

b)     Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak.

c)      Askeri ve sivil; kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak.

ç) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek.

d)     Teşkilatın lüzum göreceği alıcı ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarım ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak.

e)      11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak radyo istasyonu kurmak ve işletmek.

f)      Meteoroloji ile ilgili konularda etüt ve araştırmalar yapmak, Türkiye’nin iklim özelliklerini tespit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayımlamak.

g)     Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye’yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

Teşkilat

MADDE 263 – (1) Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

Genel Müdür

MADDE 264 – (1) Genel Müdür teşkilatın en üst amiridir.

(2)      Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 265 – (1) Meteoroloji Genel Müdürlüğünde hizmet birimlerinin koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Hizmet birimleri

MADDE 266 – (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri şunlardır:

a)       Tahminler Dairesi Başkanlığı.

 

b)        Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı.

c)         Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı, ç) Araştırma Dairesi Başkanlığı.

d)        Personel Dairesi Başkanlığı.

e)         Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

f)         Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

g)        Teftiş Kumlu Başkanlığı, ğ) Hukuk Müşavirliği.

Tahminler Dairesi Başkanlığı

MADDE 267 – (1) Tahminler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Meteorolojik gözlemler ve uzaktan algılama ürünleri ile sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kara, hava ve deniz ile ilgili meteorolojik tahminleri yapmak, şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarılar hazırlamak.

b)        Kamu ve özel sektör ile diğer kullanıcıların ihtiyaç duyduğu meteorolojik tahminleri üretmek.

c)       Havacılık ve denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak.

ç) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.

d)        Uzaktan algılama sistemlerinden elde edilen verilerden meteorolojik ürünler üretmek.

e)         Sayısal hava tahmin modellerini çalıştırmak.

f)         Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 268 – (1) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Kurulması gereken meteorolojik ölçüm ve gözlem istasyonları ile ilgili planlama yapmak, yerlerini tespit etmek ve bunların kurulumunu yapmak veya yaptırmak.

b)       Uluslararası standartlara uygun olarak yer ve yüksek atmosfer ile deniz ölçüm ve gözlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

c)       Meteorolojik ölçüm alet ve cihazların yenilenmesi ve geliştirilmesini sağlamak; imalat, bakım, onarım, ayar ve kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak.

ç) Haberleşme alet ve vericilerinin işletilmesini sağlamak.

d)        Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.

e)         Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 269 – (1) Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik verilerin toplanması, kayıtlarının tutulması, yayımlanması ile arşivlenmesini sağlamak.

b)        Gözlem şebekesinden elde edilen verilerin kalite kontrolünü yapmak.

c)       Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, iletişim altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

ç) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.

d)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Araştırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 270 – (1) Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz ve tarımsal meteoroloji, iklim, iklim değişikliği ve meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

 

b)      Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek, çalışmalara katılmak, işbirliği ve proje çalışmalarında bulunmak, araştırma projeleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

c)      Çevresel faaliyetlere yönelik meteorolojik çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Araştırma ve geliştirme projelerini yapmak veya yaptırmak,

d)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 271 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)      Genel Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik olarak insan kaynaklan politikasını oluşturmak ve planlamak.

b)        Genel Müdürlük personelinin atama, disiplin ve özlük işlemlerini yürütmek.

c)      Genel Müdürlüğün faaliyet alanlan ile ilgili uluslararası eğitim planlannı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak ve değerlendirmek.

d)        Genel Müdürlüğün yayın ve kütüphane işlemlerini yürütmek.

e)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 272 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)        Genel Müdürlük için gerekli araç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

b)        İhtiyaç duyulan bina, arsa ve arazinin kiralama, satın alma işlerini yürütmek.

c)        Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri yapmak.

ç) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

d)        Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak.

e)      Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bakım ve onanmını yapmak, taşıma hizmetlerini yürütmek.

f)         Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

g)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 273 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)      10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)        Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 274 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a)      Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerini yürütmek.

b)      Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

c)        özel kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Teftiş kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 275 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)    26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)      Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Döner sermaye işletmesi

MADDE 276 – (1) Görevlerin gerçekleştirilmesinde destek sağlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesine kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Taşra teşkilatı

MADDE 277 – (1) Genel Müdürlük, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirlenen genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 278 – (1) Genel Müdürlük hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

(2)     Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alamna giren konulardaki faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(3)     Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

(4)     Seyir halindeki ticari gemilerin, milletlerarası kurallara uygun olarak yaptıkları meteorolojik rasatların alınması ve iletilmesi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(5)     Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatından ve gemilerden aldığı rasat mesajları ile resim, söz ve kod şeklindeki yayınlar için telli-telsiz devrelerin tahsisinde tanıyacağı öncelik yönetmelikle düzenlenir.

(6)     Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki meteorolojik hizmetin milletlerarası standartlara uygun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve limanlardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma gibi sosyal tesis ve imkânlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli de faydalanabilir.

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacının karşılanması

MADDE 279 – (1) Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Milli Savunma Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Gelirler

MADDE 280 – (1) Genel Müdürlük, ürettiği rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminleri gibi her türlü bilgi ve belgeyi kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla bedeli mukabili satabilir. Bu satışlardan elde edilen gelirler ile meteorolojik eğitimlerden ve reklâmlardan elde edilen gelirler, Genel Müdürlük Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmak üzere tahsil edilir.

(2) Genel Müdürlüğün yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabancı ülkelerden aldığı meteorolojik ürünlerin diğer yabancı ülkelere veya yurt içindeki kişi ve kuramlara; yabancı ülkelerin de Genel Müdürlük tarafından üretilen meteorolojik ürünlerinin diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, Döner Sermaye İşletmesi adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır, Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel hesaptan Genel Müdürlük talimatıyla Türkiye Cumhuriyet

 

Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, Genel Müdürlüğün talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına aktarılır.

(3) Genel Müdürlük ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında Türk hava sahasından yararlanan kullanıcılara verilen meteorolojik hizmet maliyetlerinin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatınca belirlenen usul ve esaslara göre tespit olunacak meteorolojik hizmet katkı payı, yapılacak protokol çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılır.

Meteoroloji Uzmanlığı ve müfettişlik

MLADDE 281 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.

Atıflar

MADDE 282 – (1) Mevzuatta Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir