Mesleki Yeterlilik Kurumu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Mesleki Yeterlilik Kurumu    teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Mesleki Yeterlilik Kurumunu    ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 237   ile 260  sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

ONDOKUZUNCU BÖLÜM Mesleki Yeterlilik Kurumu

Amaç ve kapsam

MADDE 237 – (1) Bu Bölümün amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Bölümün kapsamı dışındadır.

Tanımlar

MADDE 238 – (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

a)     Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde verilen yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen referans çerçeveyi,

b)      Bakan: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanını,

c)       Bakanlık: Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığını,

ç) Eğitim akreditasyon kurumu: Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kuramlarını akredite etmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuram ve kuruluşları,

d)      Kuram: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

e)     Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

f)     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,

 

g)    Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Kurum tarafından kabul edilen; gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

ğ) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,

h)      Yeterlilik: Bireyin sahip olduğu, yetkili otorite tarafından tanınmış bilgi, beceri ve yetkinliği,

ı) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kuramlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını, örgün ve yaygın eğitim kuramları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kuramların tümünü,

ifade eder.

Meslekî Yeterlilik Kurumu

MADDE 239 ■ (1) Bu Bölümde belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, İdarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. Kurumun kısa adı MYK’dir.

(2) Kurum, Bakanlığın ilgili kuruluşudur.

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 240 – (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek ve bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

b)     Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek.

c)     4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kuramlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kuramlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

d)     Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kuramlarını ve programlarım akredite edecek kurumlan belirlemek.

e)     Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kuramları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

f)     Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılann sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

g)    Ulusal meslekî yeterlilik standartlannı dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak.

ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.

h)     Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

i)       Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak.

Kurumun organları

MADDE 241 – (1) Kurum; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.

 

Genel Kurul

MADDE 242 ■ (1) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup aşağıda belirtilen üyelerden

oluşur:

a)        Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından iki üye.

b)        Millî Eğitim Bakanlığından üç üye.

c)        Dışişleri Bakanlığından bir üye.

ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından iki üye.

d)        Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir üye.

e)        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir üye.

f)         Tarım ve Orman Bakanlığından bir üye.

g)        Ticaret Bakanlığından bir üye.

ğ) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye.

h)        Hazine ve Maliye Bakanlığından bir üye.

ı) Sağlık Bakanlığından bir üye.

i)         Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir üye.

j)      Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi.

k)        Türkiye İş Kurumundan bir üye.

l)         Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye.

m)         Türk Standardları Enstitüsünden bir üye.

n)         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.

o)         Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye.

ö) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki üye.

p)         Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir üye.

r)     Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye.

s)    En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun heT birinden en az bir üye olmak üzere sahip oldukları üye sayılarına oranla toplam yedi üye.

ş) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye.

(2)        Genel Kurul üyelerinden, Yükseköğretim Kurulu dışındaki kamu kurum ve kuruluşları

temsilcileri kurum veya kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu Bakan, öğretim üyeleri Yükseköğretim Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri ise yetkili organları tarafından görevlendirilir. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde aym usulle görevlendirme yapılır.                                                                                                       ,

(3)       Genel Kurul, her yıl Ekim ayında olağan toplanır. Genel Kurul, üyelerin beşte birinin isteği veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul karar yeter sayısı, katılanlann salt çoğunluğudur.

(4)       Genel Kurul, üyeler arasından seçilen bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 243 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a)        Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

b)        Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

c)       Yönetim Kurulunun bir önceki yıla ait faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve malî raporlarını görüşerek karara bağlamak.

 

ç) Yönetim Kurulunu ibra etmek.

d)      Yönetim Kurulunca önerilecek personel planlamasını onaylamak.

e)     Kurumun ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması veya satın alınması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f)     Gerektiğinde uluslararası kuruluşlara üye olunması ve Kurumun uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g)      Üyelerin aidat miktarını belirlemek.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 244 – (1) Yönetim Kurulu, Kurumun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, bir asıl ve bir yedek üyesi Bakanlık, bir asıl ve bir yedek üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi Yükseköğretim Kurulu, bir asıl ve bir yedek üyesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bir asıl ve bir yedek üyesi İşçi sendikaları konfederasyonları ve bir asıl ve bir yedek üyesi de işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından toplam altı asıl ve alü yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

(2)     Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

(3)     Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı halde Yönetim Kurulu kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

(4)     Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde boşalan üyeliğin yedek üyesi boşalan üyeliği doldurur ve yerine geldiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

(5)     Yönetim Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde haftada en az bir kez, Başkanın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı istemi üzerine ise her zaman toplanabilir. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkan vekili başkanlık eder.

(6)     Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanlann salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(7)     Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibrası hariç olmak üzere Genel Kurul toplantılarında oy kullanabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 245 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Meslek standardı geliştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

b)      Standardı tespit edilerek sınav ve belgelendirme uygulaması yapılacak meslekleri belirlemek.

c)       Meslek standartlarını ve yeterlilikleri onaylamak.

ç) Kurumca hazırlanan yönetmelik taslaklarını inceleyerek yayımlanmak üzere ilgili mercilere iletmek.

d)     Kurumun bir önceki yıla ait faaliyet raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programı, malî rapor ve personel planlaması ile bütçesini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

e)       Hizmet birimlerinin oluşumuna karar vermek.

f)      Kurumda çalışanların, ücret, harcırah, malî ve sosyal hakları ile ilgili esasları belirleyerek Genel Kurula sunmak.

g)     Hazırlatılacak meslek standartlarının, sınav ve belgelendirme uygulamalarının uluslararası normlara uygunluğunu sağlamak.

 

ğ) Gerekli görülen hallerde Ankara dışında büro veya temsilcilik açılmasına karar vermek veya ilgili kurum ve kuruluşlara Kurumun faaliyet alanına giren konularda yetki vermek.

h)      Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, teknik inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek.

ı) Şikâyet ve itirazların incelenme usul ve esaslarını belirlemek.

i)         Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimleri

MADDE 246 – (1) Kurumun hizmet birimleri şunlardır:

a)        Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı.

b)        Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı.

c)        Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı.

ç) Denetim Dairesi Başkanlığı.

d)        Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı.

e)        Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

f)         Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

g)        Hukuk Müşavirliği.

Hizmet birimlerinin görevleri

MADDE 247 – (1) Hizmet birimlerini görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)        Meslek Standartlan Dairesi Başkanlığı:

1)       Meslek standartlannın geliştirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.

2)      Standart geliştirmek, güncellemek, standart geliştirmek üzere Kuruma yapılan başvuruları incelemek ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak.

3)      Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlann çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlamak.

4)      Meslek standartlannın geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

5)        Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

b)        Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı:

1)        Bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

2)      Sınav ve belgelendirme kuruluşlan ile eğitim akreditasyon kuramlarının y etkil en dirilme sini sağlamak ve bu kuruluşlara yönelik rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmek.

3)      Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kuramlarının akreditasyonuna ve yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

4)      Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

5)        Başkan tarafından verilen görevler ile ilgili mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

c)        Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı:

1)      Kurumun görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.

2)      Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatına ve tavsiye kararlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

3)      Kurumun faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapılan proje ve programların hazırlanması, yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak.

4)        Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlamak, yayın hazırlamak.

 

5)       Başkan tarafından verilen görevler ile ilgili mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

ç) Denetim Dairesi Başkanlığı:

1)     Yetkilendirilmiş kurum ve eğitim akreditasyon kurumu olma başvurulannı Kurum mevzuatı dâhilinde incelemek ve değerlendirmede bulunmak.

2)     Yetkilendirilmiş kurumlar ile eğitim akreditasyon kuramlarının Kurumla ilgili faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

3)     Denetim standartlarını ve akreditasyon ilkelerini esas alarak Kuram faaliyetlerinde kalite güvencesini sağlamak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak.

4)     İzleme, değerlendirme ve denetimlere ilişkin standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini arttırıcı görüş ve önerilerde bulunmak.

5)       Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

d)       Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı:

1)     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, güncelliğinin sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve ilgili kuram ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

2)     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen kurul ve yapıların oluşturulmasına, işletilmesine ve sürdürülmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

3)     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve diğer bölgesel yeterlilik çerçeveleriyle referanslanması çalışmalarını ve diğer ülkelerin ulusal yeterlilik çerçeveleriyle karşılıklı tanıma çalışmalarını yürütmek.

4)     Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

5)       Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

e)        Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

1)     10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

2)       Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f)        Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

1)     Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynaklan politikasını hazırlamak.

2)     Kuram hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikaları ve ilkeleri uygulamak.

3)       Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

4)       Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

5)       Başkan tarafından verilen görevler ile ilgili mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

g)       Hukuk Müşavirliği:

1)     26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

2)       Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Temsil yetkisi

MADDE 248 – (1) Kurum; Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda ise başkan vekili tarafından temsil edilir.

Başkan

MADDE 249 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı Kurumun Başkamdir.

 

(2) Başkan, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 250 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a)       Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirmek.

b)     Yönetim Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

c)       Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarım hazırlamak.

d)       Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak.

e)     Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptırmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

f)      Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak.

g)       Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak.

h)       Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

ı) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Başkan, Yönetim Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarım açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir.

Sektör komiteleri

MADDE 251 – (1) Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere sektör komiteleri kurulur.

(2)      Sektör komiteleri; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer Bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.

(3)       Sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ulusal meslek standartlanma ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması

MADDE 252 – (1) Kurum görevlendirdiği veya hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşlara veya

oluşturduğu çalışma gruplarına meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlatır. Meslek standartları ve yeterlilikler ile ilgili seviyeler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi seviyelerine uygun olarak hazırlanır. Bu standartlar ve yeterlilikler sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeterlilikler, ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girer.

(2)      Yönetim Kurulu tarafından onaylanan meslek standartları Resmî Gazete’de yayımından sonra ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.

(3)      Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usule tabidir.

(4)      Meslekî ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin ortaöğretim ve yükseköğretim programlan, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hâle getirilir; eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır.

 

Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme

MADDE 253 – (1) Bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılır.

(2)     Ulusal meslekî yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

(3)     Sınav, ölçme, değerlendirme ve Meslekî Yeterlilik Belgesi ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Eğitim ve öğretim kurumlanmn akreditasyonu

MADDE 254 – (1) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlanmn ve programlannın akreditasyonu eğitim akreditasyon kurumlannca gerçekleştirilir.

(2)     Akredite olan eğitim ve öğretim kuramlarından mezun olanlara kazandıklan meslekî yeterliliklere uygun Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

(3)     Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kuramlarının akreditasyonuna ve eğitim akreditasyon kurumlanmn belirlenmesine, akredite eğitim kurumlanndan mezun olanlann belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

MADDE 255 – (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kuram tarafından yürütülür.

(2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kuram ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kuram ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Personelin atanma şartlan ve statüsü

MADDE 256 – (1) Kuram hizmetleri 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre istihdam edilen Mesleki Yeterlilik Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen diğer personel eliyle yürütülür.

(2)     Kuramda çalıştırılacak personel unvanlarının birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3)     Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşme ile yabancı uzman istihdam edilebilir.

Malî haklar

MADDE 257 – (1) Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları, Bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulunun karan ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

 

(2)      Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

Gelirler

MADDE 258 – (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

a)     Genel Kurulda temsilcisi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren konfederasyonları ile diğer kuruluşların Genel Kuruldaki her bir temsilcisi için olağan Genel Kurulun yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yirmi kaüm geçmemek üzere miktarı Genel Kurulca belirlenen aidatlar.

b)     Kurumun Genel Kurula sunulan bütçesinden, (a) bendine göre belirlenen aidatlar düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden Genel Kurulda temsilcisi bulunan her bir Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu için eşit miktarda belirlenen aidatlar.

c)      Kurumun, sınav ve belgelendirme çalışmaları karşılığında müracaatçılardan alınacak masraf karşılıkları.

ç) Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek veya tüzel kişilere vereceği hizmetler karşılığında elde edeceği gelirler.

d)     Sınav, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen kurum ve kuruluşlardan alınan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) elli katını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidatlar ile bu kurum ve kuruluşlardan alınan başvuru, inceleme, denetim ve masraf karşılıkları.

e)      Ulusal meslekî yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kuramlarının akreditasyonundan elde edilen gelirler.

f)        Yayın, telif hakları, marka ve lisanslardan alınacak ücretler.

g)       Kuram gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

ğ) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlar.

Giderler

MADDE 259- (1) Kurumun giderleri şunlardır:

a)       Personel giderleri.

b)     Yönetim Kurulunca karara bağlanmış bilgi bankası, yazılım, donanım ve iletişim gibi yatırım giderleri.

c)      Meslek standardı, sınav ve belgelendirme alanında Kurama hizmet sunan kuruluşlara ödenen ücretler.

ç) Ulusal meslekî yeterlilikler alanında eğitim ve öğretim kuramlarının akreditasyonuna ilişkin giderler.

d)       Taşınır ve taşınmaz alınması, kiralanması, ulaşım, elektrik, su, telefon ve yakıt gibi İdarî giderler.

e)       Satın alınacak danışmanlık giderleri.

f)        Basım, yayım ve reklam giderleri.

g)       Yurt içi ve yurt dışı toplantı, konferans, seminer, çalışma ziyaretleri giderleri.

ğ) Kurum adına Kuram faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı üyelik aidatları.

h)       Eğitim, öğretim ve burs giderleri.

ı) Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer giderler.

Bütçe

MADDE 260 – (1) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kuram gelirleri bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar ilgili kuruma

 

bildirildikten sonra Kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır ve takip eden Genel Kurul üyelik aidatları gelir fazlası dikkate alınarak belirlenir.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir