Mesai Saatleri İçinde Memuriyet Mahalli Dışından Alınan Sağlık Raporları İzne Çevrilir mi?

Mesai Saatleri İçinde Memuriyet Mahalli Dışından Alınan  Sağlık Raporları İzne Çevrilir mi?
125×125

Mesai Saatleri İçinde Memuriyet Mahalli Dışından Alınan Sağlık Raporları İzne Çevrilir mi?

Memurların görev başında olmaları gereken mesai saatlerinde memuriyet mahalli dışından almış oldukları raporlara istinaden bazı kurumlar bu raporu hastalık iznine çevirirken bazı kurumlar ise ilgili raporları sağlık iznine çevirmemektedir.Mesai saatleri memurun memuriyet mahalli dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarından almış olduğu raporların geçerliliği hususunu mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Yine ilgili yönetmelik maddesinin  beşinci fıkrasında ise “Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere memurların alacakları sağlık raporlarının yönetmelik maddesinde sayılan haller dışında memurun memuriyet mahalli içinden alınması gerekmektedir.

Buna göre yıllık izinde , hastalık izninde veya geçici görevde  olan memurlar bu sürelerde memuriyet mahalli dışından normal poliklinikden veya acil servislerden almış oldukları sağlık raporlarını kurumlarına göndererek hastalık izni alabilirler.

Bunun haricinde hafta sonu tatili,bayram tatili ,resmi tatil gibi günlerde hastaneler normal poliklinik hizmeti vermediğinden bu günlerde memurların memuriyet mahalli dışından acil servislerden aldıkları sağlık raporları hastalık iznine çevrilebilir.

Bunların haricinde sağlık kuruluşlarınca sevk işlemi yapılmadan memurların mesai saatlerine denk gelen saatlerde memuriyet mahalli dışındaki acil servis veya polikliniklerden alacağı sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmemesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak DPB tarafından 06/04/2016 tarih ve 2109 sayılı verilmiş olan  Hastalık ve refakat iznine ilişkin çeşitli hususlar konulu görüşte de  “memurun görevde bulunması gereken günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden almış olduğu hastalık raporunun adı geçen Yönetmeliğin 7 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olduğu, anılan Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara aykırı olarak alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir.” denilerek mesai saatlerinde memuriyet mahalli dışından alınan raporların geçerli olmayacağı bildirilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir