Memurların Hastalık İzni Hakkında Merak Edilenler

Memurların Hastalık İzni Hakkında Merak Edilenler
125×125

Memurların Hastalık İzni Hakkında Merak Edilenler

Devlet Memurlarının hastalık izinlerine ilişkin genel düzenleme 657 sayılı kanunda yapılmış ve bu kanunda yer alan hususlara ilişkin olarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.Bu yazımızda ilgili yönetmelik ve Devlet Personel Başkanlığınca daha önceki yıllarda verilmiş olan görüşler doğrultusunda memurun hastalık izni ile ilgili açıklamalar yapmaya çalışacağız.

Memurun Alabileceği Hastalık İzin Süresi Ne Kadar dır?

657 sayılı yasanın 105. maddesinde yer alan hükme göre memurun alabileceği izin hakkı süresi kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz ay  kadar diğer hastalıklarda ise  12 aya kadar hastalık izni verilebilir.Bu izinler süresince memurların aylık ve özlük hakları ödenmeye devam eder.Ancak fiili çalışmaya karşılık ödenen fazla çalışma,mesai,nöbet ücreti gibi ödemeler bu dönemlerde ödenmez.

İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Memur Tek Hekimden Yıl İçinde Kaç Gün Rapor Alabilir?

Memurlar bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından en fazla kırk gün hastalık raporu alabilir.Memurların tek hekimden alacakları raporlarda takvim yılı ibaresi yer aldığından bu süre 01.Ocak-31 Aralık dönemini kapsamaktadır.Yıl içinde toplamı 40 günü geçen  sağlık raporları hastalık iznine çevrilebilmesi için raporun sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

Memur Tek Hekimden Bir Seferde En Fazla Kaç Gün Rapor Alabilir?

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

Hastalık Sağlık Raporu Alan Memur Sağlık Raporunu Kurumuna Ne Zaman Vermelidir?

Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirir.

Sağlık Raporlarında Bahsedilen Tek Hekimden Ne Anlaşılmalıdır?

Sağlık raporları alınırken tek hekimden alınacak rapordan raporun tek bir hekim tarafından düzenlenmiş olması anlaşılmalıdır.Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

Yurt Dışından Alınan Sağlık Raporları Hastalık İzninde Geçerli midir?

Yurt dışında görevli olarak veya izin sürelerini yurt dışında geçiren memurlar Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu alabilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak kanunda belirlenen süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

Yıllık İzin Kullanırken Hastalık Raporu Alan Memurun Göreve Başlaması Nasıl Olur?

Yıllık izin kullanırken hastalanarak sağlık raporu alan memurun görevi başlama sürelerine ilişkin açıklama  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yapılmıştır.Buna göre yıllık izindeyken alınan rapor sürelerine ilişkin durumlar aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

 Rapor Süresi Yıllık İzin Süresinden Önce Biterse;

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.Burada kalan izinden anlaşılması gereken durumu bir örnekle açıklamak gerekirse :20 gün yıllık izne ayrıldınız. Yıllık izninizin 2. gününde rahatsızlanarak, 10 günlük rapor aldınız. Toplamda izinli ve raporlu olarak geçirdiğiniz süreler 12 gün olacak, yıllık izninizden kalan 8 günlük süreyi de kullanarak, görevine başlamanız gerekecektir. Ancak raporlu olduğunuz 10 günlük süre için yıllık izninizden kesinti yapılamaz.

Rapor Süresi Yıllık İzin Süresinin Bitiminden Sonra  Biterse;

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

Rapor Süresi İle Yıllık İzin Süresi Aynı Tarihte Biterse 

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

Memur Rapor Süresi Hastalık İzni Sona Ermeden Göreve Başlayabilir mi?

Tek hekim veya sağlık kurulu tarafından  verilen sağlık raporlarına göre hastalık iznine ayrılan memurun rapor süresi bitmeden göreve başlaması mümkün değildir.Ancak memur iyileştiğine dair  tek hekim veya sağlık kurulu tarafından  verilecek olan raporu kurumuna ibraz etmesi halinde göreve başlatılmak zorundadır.

Memurun Hafta Sonu,Resmi ve Dini Bayramlarda Memuriyet Mahalli Dışından Aldığı  Raporlar Geçerli midir.?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.İlgili hükme göre resmi tatil günlerine denk gelen izin günlerini il dışında veya memuriyet mahalli dışında geçiren memurlar  ancak acil servisler tarafından düzenlenebilecek rapor dolayısıyla hastalık izni alabilirler.

Memur Mesai Saatleri Dışında Memuriyet Mahalli Dışından Sağlık Raporu Alabilir mi?

Memurun mesai  saatleri haricinde memuriyet mahalli dışından almış olduğu raporlar ancak acil servisten alınmış olması kaydı ile geçerli olup bu raporun hastalık iznine çevrilmesinde bir sakınca yoktur.Ancak mesai saatleri içinde resmi sağlık kurumlarınca sevk edilmesi halleri hariç olmak üzere memurun memuriyet mahalli dışından alacağı sağlık raporları hastalık iznine çevrilmede kullanılmaz.

Memurun Aldığı Sağlık Raporunun Usulsuz Olduğu Düşünülüyorsa Kurumlar Ne Yapabilir?

Memurun kurumunca alınan sağlık raporunun   fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

– Devlet memurunun almış olduğu ve anılan Yönetmelikte belirtilen sürede çalıştığı kuruma intikal ettirdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi ve kurumca belirlenecek en kısa sürede memurun bulunduğu yere yakın ve
Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir.
– Hakem hastanece hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memura hastalık raporunun fenne aykırı olması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirim yapılmalıdır.
– Yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise söz konusu memurun izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir