Memurlar Üniversiteler Arası Becayiş Yapabilir mi?

Memurlar Üniversiteler Arası Becayiş Yapabilir mi?
125×125

Memurlar Üniversiteler Arası Becayiş Yapabilir mi?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet memurları kanununun 73. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde aynı kurumda ve aynı sınıfta yer alan memurların amirlerinin onayı ile karşılıklı olarak yer değiştirmeleri mümkündür.657 sayılı Devlet Memurları kanunun 73 .maddesi kapsamında yapılan yer değiştirmelerde idarenin çalışan sayısında herhangi bir değişiklik olmadığından dolayı 657 sayılı kanunun 74. maddesine göre yapılan atamalara göre daha kolay muvafakat alma imkanı olan bir atanma şeklidir.Farklı üniversitelerde görev yapanların 657 sayılı kanunun 73.maddesi gereği karşılıklı becayiş yapıp yapamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüş yazısına ilgili Başkanlığınca verilen cevapta üniversiteler arasında becayiş yapılmasının kanunda yer alan aynı kurum şartını karşılamadığı gerekçesi ile mümkün olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

Üniversiteler arasında memurların naklen geçişinin 657 sayılı kanunun 74. maddesi kapsamında mümkün olduğu bildirilmiştir. İlgili görüş yazısı yazımız ekinde yer almaktadır.

Özet: Üniversiteler arası karşılıklı olarak yer değiştirmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında mümkün olup olmadığı hk. (04/09/2012-14446)

Üniversiteniz Personel Daire Başkanlığı 7. derece memur kadrosunda görev yapmakta olan …ile Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 7. derece bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmakta olan …’in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73’üncü maddesi uyarınca karşılıklı olarak yer değiştirmesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun “Karşılıklı olarak yer değiştirme” başlıklı 73’üncü maddesinde; «Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.» hükmü yer almaktadır.
Anılan madde hükmüne göre, memurların karşılıklı olarak yer değiştirebilmesi için; memurların her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması, her iki memurun da aynı sınıfta olması, her iki memurun da karşılıklı yer değişikliği için talepte bulunması ve bu taleplerinin atamaya yetkili amirlerince kabul edilmesi şartlarının gerçekleşmesi halinde mümkün olabilir. Bu şartlardan biri eksik olursa memurların karşılıklı olarak yer değiştirme işlemleri gerçekleşemez.
Diğer taraftan, Anayasamızın 123’üncü maddesinde; “İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” hükmü bulunmaktadır.
Üstelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12’nci maddesinde ise; “Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.” tanımına yer verilmiş olup, bahsi geçen üniversiteler anılan Kanunun ekli (II) sayılı cetvelinde bulunmaktadır.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinin birinci fıkrasında da; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, üniversitelerin her birinin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması sebebiyle ilgili personelin 657 sayılı Kanunun 73’üncü maddesi uyarınca karşılıklı olarak yer değiştirmesinin mümkün olmadığı; ancak, mezkur Kanunun 74’üncü maddesi çerçevesinde ilgililer hakkında işlem yapılmasının Kurumların takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir