Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Süre Hk DPB Görüşü

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Süre Hk DPB Görüşü

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Süre Hk DPB Görüşü

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı durumlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri 657 sayılı kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında geçici görevli olarak görevlendirilmektedirler.Kurumlar arasında yapılacak olan geçici görevlendirmelerde geçici görev süresinin ne olacağı ve geçici görev süresinin 657 sayılı kanunda belirlenen süreyi aşması halinde nasıl bir işlem yapılması gerektiği hususunda DPB verilmiş olan görüş yazısı yazımız ekinde yer almaktadır.

İlgili görüşe göre 657 sayılı Kanunun Ek 8. maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelerde geçici görev süresinin 1 yıl içinde 6 ay olduğu,bu süreyi aşan görevlendirmeler için ise DPB görüşünün alınması gerektiği bildirilmektedir.

ÖZET: Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkında. (18/02/2015 – 1170)

Rektörlüğü emrinde görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine istinaden geçici görevlendirme suretiyle Rektörlüğünüz emrinde görevlendirilen bir personelin görevlendirme süresinin süre sınırlamasına bağlı olmaksızın devam etmesi hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanuna göre kurumların asli ve sürekli mahiyetteki hizmetleri Devlet Memurları eliyle görülmektedir. Süreklilik arz eden hizmetler için personel sayısının yetersiz olması durumunda kadro imkanları dikkate alınarak açıktan veya naklen memur istihdam etme imkanı bulunmaktadır. Hizmetlerin, kurumların kendi personeli eliyle gördürülmesi temel ilke olmakla birlikte kısa sürede personel temininin mümkün olmaması, olağanüstü şartların oluşması, geçici süreli olarak iş yükünde artış olması gibi istisnai ve arızi durumlarda kurumlar arasında geçici görevlendirmeye de imkan sağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde, geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise ek 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmekte, bu hususta ise Başkanlığımızın görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Birinci fıkra hükmünde yer alan altı aylık görevlendirme süresinin bitmesine rağmen hizmet ihtiyacının devam etmesi, geçici ve olağan dışı iş yükünün mevcut olması durumunda ise söz konusu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle her defasında Başkanlığımızdan uygun görüş alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. Ayhan Apaydın

    17 yıldır vekaletle yönetilen bir kütüphanenin müdür vekiliyim asıl kadrom kütüphaneci asilde aranan şartları taşımama rağmen son 5 yıldır kadro dolu gözüküyor ancak sınavla atanan müdür başlamasını yapıp başka bir yerde görevlendirildi bu nedenle vekalet ücreti alamıyorum bu durum hep böyle gider mi yoksa bu görevlendirmenin bir sonu var mıdır. bakanlık bir personelinin mağduriyetini giderirken bir başka personelini mağdur edebilir mi bunun bir çözümü var mıdır.

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir