Karayolları Genel Müdürlüğü Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
125×125

Karayolları Genel Müdürlüğü   teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Karayolları Genel Müdürlüğünü  ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 208    ile 223   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Karayolları Genel MüdürlüğüAmaç ve kapsam

MADDE 208 – (1) Bu Bölümün amacı; karayolları ağının ulaştırma ana planı, stratejik plan ve programlar çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal düzeyde geliştirilerek yaygınlaştırılmasına; karayolları ve karayollarıyla ilgili altyapı ile diğer yatırım ve hizmetlerin, ekonomik ve sosyal gelişmenin gereklerine uygun, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde yapılması ve/veya yaptırılması ve Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile teşkilat ve görevlerine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 209 – (1) Bu Bölümün uygulanmasında;

a)        Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b)        Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c)         Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

Kuruluş

MADDE 210 – (1) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevleri yürütmek üzere, Bakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da olan özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Görev ve yetkiler

MADDE 211 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a)       Otoyol, Devlet ve il yolları ağma giren karayolları güzergâhtan ile bunlann değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak.

b)       Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollannı yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım alünda bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onanmını yaptırmak, işletmek, işlettirmek.

c)       Görev alanına giren karayolu ağlannın yapımı, bakımı, onanmı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak.

ç) Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onanmını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.

d)     Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve komnmasına yönelik kurallar ile tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek.

e)     Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak.

f)      Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırma geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

g)     Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarlan ile depolannı, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlannı, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanlan, alıcı verici telsiz istasyonlan ile gerekli haberleşme şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onanmını yapmak veya yaptırmak, kiralamak.

ğ) Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandınlması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

h)      Tarihi köprülerin bakım ve onarımım yapmak veya yaptırmak.

ı) Bu Bölümde verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç gereç, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunlann işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun malzemeyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek.

i)      Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak işgal etmek.

j)     Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sımr çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi vermek.

k)     Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

l)      Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı özel sektörden ilgililere faaliyet konulan ile ilgili eğitim hizmeti vermek.

m)       İş ve faaliyetlerine İlişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya yayımlatmak.

n)     8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatınm ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşlann Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatınm ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale aşamasında ilan edilmek kaydıyla gerektiğinde ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak.

o)       Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

Teşkilat yapısı

MADDE 212 – (1) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

(2)       Genel Müdürlük, taşra teşkilatı olarak bölge müdürlüğü, ikmal müdürlüğü, atölye müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne bağlı teknik, İdarî ve bakım şube müdürlüğü, başmühendislik ve şefliklerden oluşur.

(3)       Taşra birimlerine bağlı alt birimlerin yerlerini ve sınırlarını hizmetin gerektirdiği şekilde tespit etmeye ve gerekli hâllerde değiştirmeye Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan yetkilidir.

(4)      Genel Müdürlüğün teklifi üzerine lüzumlu görülen merkezlerde, tamir atölyeleri ile test ve araştırma geliştirme laboratuvarlan açmaya Bakan yetkilidir.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

MADDE 213 – (1) Genel Müdürlüğü, Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst yöneticisi olup Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini; kalkınma planlarına, stratejik plana ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütür.

(2)      Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli, yetkili ve sorumludur.

(3)        Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla dört Genel Müdür Yardımcısı atanır.

Hizmet birimleri

MADDE 214 – (1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a)        Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı.

b)        Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

c)        Yol Yapım Dairesi Başkanlığı.

ç) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı.

d)        Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı.

e)        İşletmeler Dairesi Başkanlığı.

f)         Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı.

g)        Sanat Yapılan Dairesi Başkanlığı.

ğ) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı.

h)        Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı.

ı) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

i)         Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

j)         Personel Dairesi Başkanlığı.

k)        Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

l)         Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.

m)         Hukuk Müşavirliği.

(2) Hizmet birimlerinin görevleri yönetmelikle düzenlenir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 215 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b)      Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 216 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)      26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

b)      Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Gelirler

MADDE 217 – (1) Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

a)      Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları.

b)      Sözleşmelerde öngörülmesi hâlinde işletici şirket tarafından ödenen paylar.

c)       Genel Müdürlük tarafından işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretler.

ç) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan karayollarında, karayolları sınır çizgisi içinde kalan alanlar ile karayolları sınır çizgisi dışında kalan Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş taşınmazlar ve tesisler ile mülkiyetinde olan taşınmaz ve tesislerin kiraya verilmesi, ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi sonucunda elde edilen gelirler.

d)     Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilen malzeme, araç gereç, depo, arazi ve sair unsurlardan elde edilen kira bedelleri.

e)     Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen müteahhitlerden alman tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

f)       Taşınmaz satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler.

g)    Lüzumu kalmayan veya hurdaya ayrılan karayolu makineleri ve atölyelere ait sair eşyanın satışlarından elde edilen gelirler.

ğ) İhale şartnamesi veya dokümanı satışlarından elde edilen gelirler.

h)      İşletme hakkı verilen hizmet tesislerinden elde edilen gelirler.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde edilen gelirler.

i)       Her türlü bağış, yardım ve nema gelirleri ile diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlüğün her türlü iç ve dış borçlanması Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır.

Çalışma programının hazırlanması

MADDE 218 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren karayollarına ilişkin üç yıllık çalışma programını hazırlayarak Bakan onayı ile uygulamaya koyar.

(2) Genel Müdürlük, görev alanına giren karayollarının bakımı ve onanını ile ilgili olarak ilk yılı bütçesinde yeterli ödeneği bulunması kaydıyla ilgili kurumlann görüşü üzerine üç yıla kadar gelecek yıllara sari olacak şekilde yüklenmelere girişebilir.

Koordinasyon, işbirliği ve taleplerin karşılanması

MADDE 219 – (1) Genel Müdürlük, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşlannın uyacakları esaslan mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

(2)      Genel Müdürlük, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alanlanna giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(3)      Genel Müdürlük kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet talepleri ile gerçek veya tüzel kişilerin konaklama tesisleri, akaryakıt satış istasyonları ve benzeri tesislerin karayoluna giriş ve çıkışlarının düzenlenmesine dair taleplerini, kendi çalışma programını da dikkate alarak yapılacak anlaşmalar çerçevesinde ve ücreti mukabilinde yerine getirmeye yetkilidir.

Tahsis

MADDE 220 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı Hâzinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, Genel Müdürlüğün talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilir.

Eğitim

MADDE 221 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programlan düzenleyebilir. Bu amaçla Genel Müdürlük bünyesinde eğitim merkezi kurulabilir. Eğitim merkezinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Karayolları uzmanlığı ve uzman yardımcılığı

MADDE 222 – (1) Genel Müdürlükte 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ek 41 inci maddesine göre Karayollan Uzman ve Uzman Yardımcılan istihdam edilebilir.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

MADDE 223 ■ (1) Genel Müdürlükte 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilebilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir