İdarece Yanlış Yapılan Atamalarda Maaş İadesi ve Faiz Hesabı

İdarece Yanlış Yapılan Atamalarda Maaş İadesi ve Faiz Hesabı
125×125

Kamu kurumlarında çeşitli sebeplerle atanma şartlarını taşımadığı halde bazı memurlar belli kadrolara atanmaktadır.Yapılan yanlış atamaların soruşturma sonucunda veya farklı şekillerde tespit edilmesi halinde hatalı ataması yapılan kişiler eski kadroları ile hatalı atanmış oldukları kadrolar arasındaki maaş farklarının alınıp alınmayacağı,ilgili tutarları alınırken hangi mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı ve geri alınacak olan maaşlarda faiz hesabının nasıl yapılacağı hususu idareler arasında tereddüte neden olmaktadır.Kamu kurum ve kuruşları yanlış veya hatalı atamalardan kaynaklı fazla ödenen maaşları kamu zararı kapsamında değerlendirmekte ve tahsil işlemlerini bu doğrultuda yapmaktadırlar.Ancak kamu zararlarının tahsiline ilişkin mevzuata baktığımızda fazla ve yersiz ödenen maaşların kamu zararı kapsamında olmadığı anlaşılacaktır.Konuya ilişkin Danıştay  İkinci Daire Esas No : 2010/1471 Karar No : 2010/2465 dairesinin kararında da ilgili husus ayrıntılı olarak incelenmiş ve fazla ver yersiz  ödenen maaşların muhasebat genel müdürlüğünün 16 sıra nolu tebliği  çerçevesinde geri alınması gerektiği yönünde karar verilmiştir.İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanmış olan 16 sıra nolu Kişilerden Alacaklar Hesabına ilişkin işlemlerin anlatıldığı tebliğde kişi borçlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan açıklamalara göre Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/68; K.1973/14 sayılı kararına atıfta bulunularak açık hata kapsamında yapılan ödemelerin her zaman geri alınabileceği hükmüne yer verilmiştir.Memura yapılan hatalı ödemelerin geri alınmasında açık hata kavramının ne olduğu önem arz etmektedir.

Danıştay 10. Dairesi, E:2003/4745 K.2005/2591 nolu kararında Açık Hata Kavramı “Diğer taraftan, mevzuat hükmünün yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olduğu, idare edenlerin kasıt ya da ihmal içinde olmadıkları sürece, hükmü uygularken hataya düşmelerinin beklenemeyeceği hallerde, maddi olaya ve mevzuatın açık hükmüne aykırı davranılmış ve bu durum da işlemi yok denilecek kadar sakatlamış ise, idarenin açık hatasından söz edilebilir.” şeklinde tanımlanmıştır.Açık Hata Kavramına İlişkin Makelemize Buradan Ulaşabilirsiniz

Yukarıda yer alan açıklamalara göre hatalı yapılan atamanın açık hata kapsamında olup olmadığı ve yapılan yanlış atama neticesinde memura eski kadrosu ile yanlış atanmış olduğu kadrosu arasındaki maaşların  tahsil edilip edilmeyeceği ve geri alınacak olan ödemelerde faiz başlangıç tarihinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Danıştay Beşinci Dairesinin  Esas No : 2012/9592 Karar No : 2015/6248  kararında ilgili hususlara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmıştır.İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz

İlgili karara göre “Bu kapsamda İdarelerin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı ve hilesi hallerinde süre aranmaksızın bütün işlemlerini geri alabileceği kuşkusuzdur. Davacının mevzuata aykırı bir şekilde, koşullarını taşımadığı İtfaiye Amirliği kadrosuna atanması açık hata kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle İdare tarafından, davacının İtfaiye Amirliği kadrosuna yapılan ataması ile İtfaiye Amirliği kadrosuna atanması nedeniyle davacıya ödenen maaş ile önceki görev yaptığı veznedarlık kadrosunda alması gereken maaş arasındaki farkın her zaman geri alınabileceği” hükmüne yer verilmiştir.

Karar metninden de anlaşılacağı üzere atanma şartlarını taşımadığı halde ataması yapılan kişinin atama işlemi açık hata olarak tanımlanmıştır.Bu nedenle hatalı atamaya bağlı olarak  fazla ödenen tutarların her zaman geri alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

Açık hata kapsamında fazla ödenen tutarların geri alınmasında faiz başlangıç tarihinin ne olması gerektiğine gelince; ilgili hususta aynı mahkeme kararında hüküm altına alınmıştır.

İlgili kararda fazla ödenen tutarlara ilişkin faiz hesaplama işlemleri ile alakalı “Davacıdan fazladan ödenen miktarın istenilmesi mümkün ise de, yasal faiz istenebilmesinin, geri alınma işleminin davacıya tebliğinden sonra, verilen süre içinde ödenmemesi halinde mümkün olduğu, öte yandan açık hata kapsamında yapılan ödemelere yasal faiz hükmedileceğine yönelik herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı dikkate alındığında; davacıdan geri istenilen miktara yasal faiz uygulanmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre açık hata kapsamında ödenen fazla ödemelerde faiz fazla ödemenin yapıldığı tarihten değil ilgili borcun fazla ödeme yapılan kişiye tebliğ edilmesi tarihinden itibaren hesaplanmalıdır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir