Hastalık Nedeniyle İşe Gelmeyen Memur Müstafi Sayılır mı?

Hastalık Nedeniyle İşe Gelmeyen Memur Müstafi Sayılır mı?
125×125

Bilindiği üzere Devlet memurları kanununun çekilme başlıklı 94. maddesine göre herhangi bir mazereti olmadan işyerine gelmeyen veya işyerini terk eden ve bu  fiilinin kesintisiz olarak 10 gün sürmesi halinde devlet memuru memurluktan çekilmiş sayılmaktadır.Çeşitli nedenlerle işyerine gelmeyen memurlar durumlarına ilişkin bilgi ve belgeleri kurumlarına zamanında ibraz ederek işe gelmemenin sebebini idarelerine bildirmek zorundadır.Bu şekilde işlem yapmayan memurlar hakkında idarece tesis edilen memurluktan çekilmiş sayılmaya dair kararlar mahkemelerce de onaylanmıştır.

Daha önceki yıllarda verilmiş olan Danıştay  Onikinci Dairenin  Esas No : 2004/2273 Karar No : 2007/607

kararında da ” Sağlık ocağında memur olarak görev yapan davacının, 14.1.2002 – 28.11.2002 tarihleri arasında göreve gelmemesi, 14.1.2002 tarihinde özel bir muayenehaneden aldığı 15 günlük raporu hastalık iznine çevirmemesi ve kurumuna da bildirmemesi karşısında görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde, hukuka aykırılık bulunmadığı ” yönünde karar verilmiştir.

Ancak sağlık nedenleri ile işe gelmeme fiilini işleyen ve bu durumu idaresine bildirmeyen bir memur hakkında danıştay farklı yönde işlem tesis etmiştir.Psikolojik tedavi gören ve çeşitli tarihlerde bu nedenlerle işe gelmeyen memurun kesintisiz olarak 10 gün işe gelmemesi sebebiyle idaresince memurluktan çekilmiş sayılma işlemi danıştayca iptal edilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığının   2016/8815 E.  ,  2017/95 K vermiş olduğu kararda  “davacının yaşadığı ruhsal rahatsızlık nedeniyle işe devam konusunda manevi bir zorlanma yaşadığı açık olduğundan, bu durumun ve durumun göreve etkisinin bir sağlık raporu ile araştırılarak ve bu araştırma sonucu davacının görev süresi de dikkate alınarak malulen emekliliğe sevkinin mümkün olup olmadığı değerlendirilerek davacı hakkında bir işlem tesis edilmesi ” gerektiği yönünde karar vermiştir.(Kararın tam metni yazımız ekinde Yer almaktadır)

Yukarıda yer alan iki karardan da anlaşılacağı üzere sağlık sebebiyle işe gelmeme durumuna ait iki farklı olayda iki farklı karar yer almaktadır.Ancak verilen kararların içeriğinde yer alan hastalık göz önüne alındığında danıştay başkanlığı psikolojik tedavi görev kişinin durumunu mazaret olarak  değerlendirmiştir.

Bu nedenle idareler sağlık sebepleri ile işe gelmeme ve bu durumun idareye zamanında bildirilmemesi hallerinde idarelerin hastalığın ağırlık derecesi,çeşidi,tedavi süreçleri gibi durumları da göz önüne almaları ve ona göre karar vermeleri önem arz etmektedir.

Devlet memurları sağlık nedenleri ile işe gelmeme durumlarında 657 sayılı yasanın 94. ve 125 maddelerinde yer alan durumlarla karşılaşmamaları için mevzuatta öngörüldüğü şekilde sağlık raporlarını hastalık iznine çevrilmek üzere kurumlarına iletmek zorundadırlar.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir:

” Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.”

Sağlık raporu alan memur yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereğince sağlık raporunu en gel raporun verildiği tarihi takip eden gün mesai bitimine kadar idaresine vermek zorundadır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2016/8815 E.  ,  2017/95 K.

“İçtihat Metni”


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8815
Karar No : 2017/95

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Vekili : (Aynı yerde)
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davalı idarede hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, 04.09.2014 tarihinden itibaren göreve kesintisiz olarak gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca müstafi sayılarak kadrosunun boşaltılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının uzun yıllardır kamu görevlisi olduğu ve son 1-2 yıldır problemler yaşadığı, 2013 yılından bu yana sürekli rapor ve izin kullanmak veya devamsızlık yapmak suretiyle disiplin soruşturması ve cezasına maruz kaldığı gözetildiğinde, yaşanılan bu sürecin ve davacının sağlık sorunlarının tamamının idarenin bilgisi dahilinde olduğu, davacının yaşadığı ruhsal rahatsızlık nedeniyle işe devam konusunda manevi bir zorlanma yaşadığı açık olduğundan, bu durumun ve durumun göreve etkisinin bir sağlık raporu ile araştırılarak ve bu araştırma sonucu davacının görev süresi de dikkate alınarak malulen emekliliğe sevkinin mümkün olup olmadığı değerlendirilerek davacı hakkında bir işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının doğrudan müstafi sayılarak kadrosunun boşaltılmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 17/09/2015 tarihli ve E:2014/1837, K:2015/1559 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi :İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir