Göreve İade Edilen Ancak Soruşturması Devam Eden Memurun Maaş İadesi

Göreve İade Edilen Ancak Soruşturması Devam Eden Memurun Maaş İadesi

Göreve İade Edilen Ancak Soruşturması Devam Eden Memurun Maaş İadesi

Bilindiği üzere kamu kurumlarında görev yapan memurların 657 sayılı kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde görevi başında kalmasında sakınca bulunan hallerde ilgili kanunda yer alan görevlilerce görevden uzaklaştırılması mümkündür.Görevden uzaklaştırılan memur görevden uzak kaldığı dönemlerde 2/3 oranında maaş ödenmekte 1/3 oranındaki maaşları ise kendilerinden kesilmektedir.İlgili memurların  göreve iade edilmeleri durumunda ise kendilerine ödenmeyen 1/3 oranındaki maaşları da kendilerine iade edilmektedir.Ancak uygulamada göreve iade edilen memurun görevden uzaklaştırma sebep olan fiili ile ilgili mahkemede devam eden bir soruşturma veya kovuşturması varsa ilgili memurlar kendilerine eksik ödenen 1/3 oranındaki maaşları göreve dönmüş olsalar bile mahkeme sonucuna göre alamamaktadırlar.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan DPB görüşünün de ilgili duruma ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu gibi durumda olan memurlara ödenecek olan 1/3 maaşlar için mahkemece açılan soruşturmanın tamamlanması gerekmektedir.

Özet: Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/04/2009-5638)

Tutukluluğu kaldırıldığı için görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden Zabıta kadrosunda görev yapan personelin açıkta kaldığı sürede 1/3 oranında kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 141 inci maddesinde; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.”, 143 üncü maddesinde; “Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel
olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;
Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri
kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden, tutukluluk hali kalktığı için görevine iade edilmekle birlikte hakkında yürütülen soruşturma devam eden memura görevinden uzak kaldığı süre içinde aylığından kesilen üçte birlik meblağın geri ödenmesinin ve görevden uzakta geçirdiği sürenin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde sayılabilmesinin soruşturma veya yargılama sonunda verilecek kararın 143’üncü maddede sayılan hallerden birisi kapsamına girmesi şartına bağlı bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir