Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kararnamede Değişiklik

Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kararnamede Değişiklik
09/01/2019 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yürürlükte olan kadro ve pozisyonlar 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmiştir.
Bu düzenleme ile mülga 190 sayılı KHK ve mülga 78 sayılı KHK ekinde yer alan memur ve akademik personel kadroları ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahsis edilmiş işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerin ilgili bölümlerine aktarılmıştır.
Böylece, 2 sayılı Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlar 9/1/2019 tarihi itibariyle aynen geçerli bulunmaktadır.

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 26

MADDE 1- 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.”

Yürürlük

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir