Engelli Memur Adaylık Süresinde Naklen Atanabilir mi?

Engelli Memur Adaylık Süresinde Naklen Atanabilir mi?
125×125

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında Engelli Kamu Personeli Sınavı sonucunda engelli memur istihdamı yapılmaktadır.Engelli memurların adaylık döneminde  kurum içi hemde kurum dışı atanıp atanamayacağını bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.İlgili hükme göre aday memurların naklen atanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinde memurların kurum içi yer değiştirmek suretiyle atanmalarına ilişkin 74. maddesinde ise memurların başka kurumlarına nakillerinden bahsedilmiştir.Kanunun 72 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise ; “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.” hükmüne yer verilmektedir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kendisi engelli olan memurlara  kurum içi nakillerde farklı bir uygulamaya gidilmiştir.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, ek 3 üncü maddesinde ise; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine istinaden engelli aday memurun sadece kurum içi yer değişikliği suretiyle atanmasının mümkün bulunduğu, diğer taraftan memurun adaylığının kaldırılmasını müteakip 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kurumlara nakli yapılabilecektir.

Bunun yanında aday memurun adaylık süresi içinde merkezi atama kapsamında yapılan atamalar haricinde kurumların kendileri tarafından yapmış olduğu sınavları kazanmaları halinde kurumlarından muvafakat alarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan  23/08/2005 tarih ve 15448, sayılı görüşte bu yöndedir. İlgili görüşe buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir